logo
leftim upim rightim upimupim
lineim

หน้าหลัก
ข้อมูลตามมาตรา 9
ข่าวประกวดราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เว็บบอร์ด
 
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 เรื่องน่าสนใจ
 ประกาศ / คำสั่ง /หนังสือเวียน
สิ่งที่ประชาชนควรรู้
 MOU/รับรางวัลศูนย์ฯต้นแบบ
 การอบรม/ประชุม
 ตรวจศูนย์ข้อมูล/ศึกษาดูงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ
ประจำจังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระบบสารสนเทศรายงานผู้บริหาร
EIS
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับเรื่องร้องเรียน
 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2553
 
 
lineim
  ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
 
 เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แสดง 5 เรื่องล่าสุด ขณะนี้มีข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด จำนวน1302 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แสดงหน้าละ 5 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดย้อนหลัง

ลำดับที่ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันที่ประกาศ เอกสารแนบ
11 สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างจิตสำนึกและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,200,000 17 พ.ค. 65
12 สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างจิตสำนึกและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 17 พ.ค. 65
13 สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างจิตสำนึกและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 0 2 พ.ค. 65
14 สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้งานอาคารศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 2 พ.ค. 65
15 แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือก ปรับปรุงถนน สาย ยทล.3470 - สถานีรถไฟหนองวิวัฒน์ ระหว่าง กม.0+000 - 0+790 ระยะทาง 0.790 กม.) 0 28 ก.พ. 65   
   


bottomim bottomim rithim upimupim
spaceim
พัฒนาข้อมูลโดย:กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร. 0-3533-5665 ต่อ 26