logo
leftim upim rightim upimupim
lineim

หน้าหลัก
ข้อมูลตามมาตรา 9
ข่าวประกวดราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เว็บบอร์ด
 
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 เรื่องน่าสนใจ
 ประกาศ / คำสั่ง /หนังสือเวียน
สิ่งที่ประชาชนควรรู้
 MOU/รับรางวัลศูนย์ฯต้นแบบ
 การอบรม/ประชุม
 ตรวจศูนย์ข้อมูล/ศึกษาดูงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ
ประจำจังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระบบสารสนเทศรายงานผู้บริหาร
EIS
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับเรื่องร้องเรียน
 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2553
 
 
lineim
  ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
 
 เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แสดง 5 เรื่องล่าสุด ขณะนี้มีข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด จำนวน1302 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แสดงหน้าละ 5 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดย้อนหลัง

ลำดับที่ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันที่ประกาศ เอกสารแนบ
1301 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 7 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จำนวน 670 ผลิตภัณฑ์ 0 0 43
1302 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D จำนวน 450 ผลิตภัณฑ์) 0 0 43
1303 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 5.2 การเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวระดับจังหวัด 0 0 43
1304 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก/ปรับปรุงพัฒนาแลนด์มาร์ค/สิ่งแวดล้อมในชุมชน จัดสรรให้กับพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย คือ บ้านแพรก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 43
1305 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก/ปรับปรุงพัฒนาแลนด์มาร์ค/สิ่งแวดล้อมในชุมชน จัดสรรให้กับพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย คือ บ้านสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 43   
   


bottomim bottomim rithim upimupim
spaceim
พัฒนาข้อมูลโดย:กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร. 0-3533-5665 ต่อ 26