คู่มือปฏิบัติงาน

ลำดับที่ 1/2555
คู่มือปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน
กระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
โดย สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
ลำดับที่ 2/2555
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ : การจัดการศาสนสมบัติ
เรื่อง การต่อสัญญาเช่าศาสนสมบัติกลาง
โดย คณะทำงานพัฒนาการจัดการกระบวนการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
ลำดับที่ 3/2555
คู่มือปฏิบัติงาน
กระบวนการพัมนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
โดย สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
ลำดับที่ 1
คู่มือปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
ลำดับที่ 2
คู่มือปฏิบัติงาน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ PMQA 
โดย สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   


ลำดับที่ 3
คู่มือปฏิบัติงาน
กระบวนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
โดย สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   
ลำดับที่ 4
คู่มือปฏิบัติงาน
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเกษตร
โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
ลำดับที่ 5
คู่มือปฏิบัติงาน
การพัฒนาระบบการผลิตการบริหารจัดการและทักษะความรู้ของผู้ประกอบกา
โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   


  หน้าถัดไป >>>