การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ชื่อโครงการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ข้อมูลอาเซียน ด้านประชาสัมพันธ์
ปีงบประมาณ 2557
สถานะโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดำเนินการ1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
แหล่งที่มางบประมาณ ไม่ได้ระบุแหล่งที่มา
งบประมาณ2000
กลุ่มเป้าหมายประชาชนตำบลหันสัง และผู้สนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงาน

 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

            องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนตำบลหันสัง ได้สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและความพร้อมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหันสังจึงได้จัดทำป้ายสื่อประสัมพันธ์การให้ความรู้ เกี่ยวกับ ธงชาติ ภาษา การแต่งกาย วัฒนธรรมความเป็นอยู่  ของสมาชิก ๑๐ ประเทศอาเซียน

 

 
 อ่านแล้ว 554
comments powered by Disqus
ด้านสังคมและวัฒนธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ...0 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ ...0 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ...0 ...3 งานศิลปวัฒนธรรมอยุธยา – อาเซียน ...145 การจัดกิจกรรม "อาเซียน +๖" ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗...62 การจัดนิทรรศการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน...70 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ียว ริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก บริเวณหน้าวัดไก่จ้น หมู่ที่ ...71 โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง (HIGH MAST ๑๕ เมตร ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๔๐๐ ...94 โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง HIGH MAST ๑๕ เมตร ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๔๐๐ ว...63 โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง (HIGH MAST ๑๕ เมตรชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๔๐๐ ...101 โครงการส่งเสริมเครือข่ายประสานความร่วมมือในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธ...78 โครงการให้ความรู้งานประกันสังคมแก่แรงงานต่างชาติ...58 โครงการตามรอยเสด็จพระเจ้าทรงธรรม...55 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ทางเข้าวัดตรีพาราสีมาเขต หมู่ที่ 5 จำนวน 15 ชุด...83 รายการด้านสังคมและวัฒนธรรมย้อนหลัง ด้านเศรษฐกิจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตลาดยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ AEC”...0 โครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในภาคอุตสาหกรรม...6 โครงการส่งเสริมบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานรองรับการเคลื่อนย้ายเสรีอาเซียน...6 การสัมมนาเรื่อง"การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจกัมพูชา&...41 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประตูอาเซียน...60 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน...104 ประชาคมการขออนุญาติดำเนินกิจการประกอบกิจการในพื้นที่ ม.4 ต.โคกช้าง...53 โครงการ "การรักษาคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเตรียมความพร้อมผู้ผลิต มผช. สู่AEC"...84 โครงการสัมมนาผู้ประกอบบการอุตสาหกรรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคม...83 งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก...67 งานศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่น้ำป่าส...77 การประชุมสัมมนา/เจรจาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม ASEAN...64 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานรองรับการเคลื่่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน...63 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ...73 การจัดทำชุดข้อมูลสถิติ "ข้าวปลอดภัย" ...94 รายการด้านเศรษฐกิจย้อนหลัง ด้านการเมืองและความมั่นคง โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งจุดตรวจร่วมบริการประชาชน...56 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งจุดตรวจร่วมบริการประชาชน...58 โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน...57 โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน...56 โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน...53 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ...58 รณรงค์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชาวบางปะหัน...72 สร้างความปรองดอง อำเภอบางปะหัน...88 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๕๗...66 โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันภัยยาเสพติด...64 รายการด้านการเมืองและความมั่นคงย้อนหลัง ด้านกฎหมายและระเบียบ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานกับพนักงานส่วนตำบล ...50 หนังสือราชการเป็นภาษาอังกฤษ...62 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของกรมบังคับคดี...68 รายการด้านกฎหมายและระเบียบย้อนหลัง ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558...22 การพัฒนาทักษะภาษา ทักษะชีวิต ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ...57 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพเด็กและเยาวชนเพื่อสู่ประชาคมอาเซียน...65 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพเด็กและเยาวชนเพื่อสู่ประชาคมอาเซียน...53 โครงกาารสอนภาษานำเยาวชนไทยสู่อาเซียน...56 โครงการส่งเสริมการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย...54 โครงการส่งเสริมการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย...55 โครงการส่งเสริมการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย...49 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ...60 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ...50 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ...62 โครงการจัดอบรมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้นำระดับตำบล...49 โครงการจัดอบรมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้นำระดับตำบล...49 โครงการจัดอบรมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้นำระดับตำบล...51 โครงการกีฬาท้องถิ่นระดับอำเภอ...80 รายการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ย้อนหลัง ด้านประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์อาเซียน...4 เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียน ...46 ป้ายประชาสัมพันธ์ และประดับธงอาเซียน...121 ประชาสัมพันธ์ภาษาอาเซียน...70 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...70 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...64 เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน (เสียงตามสาย จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์)...71 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน...58 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทางหอกระจายข่าว...60 ออกหน่วยอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...118 ออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนและโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอบางปะหัน จังหวัด...146 โครงการประชาสัมพันธฺ์ข้อมูลข่าวสาร สู่ asean...64 แผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์อาเซียน...419 ป้ายประชาสัมพันธ์"วันเดียว เที่ยวทั่วอยุธยา"...95 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์...296 รายการด้านประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ด้านติดตามประเมินผล ทดสอบวัดผลและประเมินผลความรู้ภาษาอังกฤษ ...55 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม. 97 + 500 - 99 + 325 ...57 งานบูรณะผิวทางแอฟฟัลท์ สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม.95+000 - 96 + 910...62 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม. 92+609 -94 + 424 ...57 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง สาย 32 กม.0+500-กม.26+000(ด้านซ้ายทาง)...51 ประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ...93 รายการด้านติดตามประเมินผลย้อนหลัง รายการทั้งหมดย้อนหลัง