การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ชื่อโครงการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ข้อมูลอาเซียน พัฒนาระบบงาน
ปีงบประมาณ 2557
สถานะโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดำเนินการ1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
แหล่งที่มางบประมาณ ไม่ได้ระบุแหล่งที่มา
งบประมาณ2000
กลุ่มเป้าหมายประชาชนตำบลหันสัง และผู้สนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงาน

 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

            องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนตำบลหันสัง ได้สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและความพร้อมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหันสังจึงได้จัดทำป้ายสื่อประสัมพันธ์การให้ความรู้ เกี่ยวกับ ธงชาติ ภาษา การแต่งกาย วัฒนธรรมความเป็นอยู่  ของสมาชิก ๑๐ ประเทศอาเซียน

 

 
 อ่านแล้ว 1045
comments powered by Disqus
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัยให้ลูกหลาน...13 โครงการท่องไปในโลกกว้าง...10 โครงการสนับสนุนการปรับปรุงแบบการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน/ท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ...13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปี 2557 หลักสูตรทำโต๊ะหมู่บูชาและแกะสลักไม้...16 สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยังยืน...36 โครงการเรียนเสริมภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา...52 เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อ.มหาราช...54 โครงการรอบรู้เรื่องอาเซียน...100 ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นอาเซียน...40 โครงการก้าวสู่อาเซียนอย่างเข้าถึงและเข้าใจ ของ กศน.อำเภอบางไทร...233 การส่งเสริมการเรียนรู้และจัดมุมความรู้ประชาคมอาเซียน...39 ศูนย์อาเซียน กศน.อำเภอบ้านแพรก ...33 โครงการสัมมนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม "การเตรียมความพร้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อการเข้าสู่ประช่ค...36 ไม่มีโครงการที่ต้องดำเนินการ...34 โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ...55 รายการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ย้อนหลัง เตรียมความพร้อมของพื้นที่ โครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพืืื่ิอชุมชน(Fix it Center)...13 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน...51 โครงการเปิดโลกเรียนรู้สู่อาเซียน...77 โครงการ “จัดการความรู้ให้กับประชาชน เรื่อง ความรู้ประชาคมอาเซียน” ของกศน.อำเภอบางไทร...52 โครงการวันเด็กแห่งชาติ...34 โครงการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สวัสดีอาเซียน...38 งานอาเซียนศึกษา...35 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมุ่บ้าน (ดีเด่น A) ประจำปี 2557 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...53 ซ่อมแซมหินทิ้งคลองปากคลองเป็ด...45 ซ่อมแซมโรงจอดรถ...35 ซ่อมแซมเสริมคันคลองร่มไทร (ฝั่งขวา) กม.2+500-กม 3+500 เป็นช่วงๆ ...42 ซ่อมแซมถนน คสล.โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...53 ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคลองเป็ด (ฝั่งขวา) กม.3+000+3+500 ...50 ซ่อมแซมป้ายชื่อโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...39 ซ่อมดาดคอนกรีตคลองเป็ด กม.1+000-1+500 เป็นช่วงๆ...43 รายการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ย้อนหลัง พัฒนาระบบงาน ซ่อมแซมคลังเก็บน้ำมันโครงการฯ...44 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณหัวงานโครงการฯ...51 ซ่อมแซมอาคารสื่อสารและรับ - ส่งวิทยุ...39 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6...41 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4...42 บ้านพักข้าราชการ 1-2 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...30 โรงเก็บพัสดุ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ...42 บ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ...43 โครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน...72 การประชาสัมพันธ์อาเซียน...61 เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียน ...90 ป้ายประชาสัมพันธ์ และประดับธงอาเซียน...253 ประชาสัมพันธ์ภาษาอาเซียน...136 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...127 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...114 รายการพัฒนาระบบงานย้อนหลัง เตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐ โครงการอบรมสัมมนาและทัสนศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต....13 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรภาครัฐกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน...54 อนุมัติให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ...30 การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ....27 การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี...29 โครงการสอนภาษาเพื่อพัฒนาเข้าสู่อาเซียน...52 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ...49 โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (Communicati...59 ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรพัฒนาเทคนิกนิคด้านการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ...46 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...45 ซ่อมแซมที่ทำการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...32 โครงการจัดอบรมทักษะภาษาต่างประเทศ...44 เตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐ...50 โครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC...61 โครงการพัฒนาศักยภาพว่าที่บัณฑิตด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร...43 รายการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐย้อนหลัง เตรียมความพร้อมบุคลากรภาคประชาชน โครงการระงับข้อพิพาทต่อบุคคลในครอบครัว ปีงบประมาณ 2557...11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2558...8 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มทักษะด้านการจักสาน ...28 โครงการสอนภาษาเพื่อพัฒนา...30 โครงการเตรียมตัวสู่อาเซี่ยน...43 โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน...33 ศูนย์ภาษาอังกฤษอาเซียน...32 ชุมชนก้าวไกลพัฒนาไทยสู่อาเซียน...26 การจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน...29 โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน...39 โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน...35 กิจกรรมรักการอ่าน ห้องสมุปรชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...32 ศูนย์วฝึกอาชีพชุมชน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น(พูด-คุย)กศน.ตำลบ้านป้อม...35 โครงการภาษาสู่อาเซียนจังหวัดสุพรรณบุรี...34 กิจกรรมวันเด็ก หัองสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...30 รายการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคประชาชนย้อนหลัง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โครงการ ประชุมวิชาการนานาชาติ 2015 International Symposium on Multimedia and Communication Technolog...247 โครงการพัฒนาอบรมภาษาต่างประเทศ ระยะสั้นในต่างประเทศ (ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาการจัดการ...41 โครงการการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก...45 โครงการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการสู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาการจัดการ)...35 โครงการทูตวัฒนธรรม Sakai Asean Week ประเทศญี่ปุ่น ( ผู้รับผิดชอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)...34 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ( ผู้รับผิดชอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคม...42 โครงการพัฒนาคณะครุศาสตร์สู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์) ...42 โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) ...38 โครงการงานพัฒนาสถาบันสู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน ) ...39 รายการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนย้อนหลัง ด้านติดตามประเมินผล ทดสอบวัดผลและประเมินผลความรู้ภาษาอังกฤษ ...121 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม. 97 + 500 - 99 + 325 ...98 งานบูรณะผิวทางแอฟฟัลท์ สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม.95+000 - 96 + 910...98 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม. 92+609 -94 + 424 ...107 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง สาย 32 กม.0+500-กม.26+000(ด้านซ้ายทาง)...94 ประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ...142 รายการด้านติดตามประเมินผลย้อนหลัง รายการทั้งหมดย้อนหลัง