การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ชื่อโครงการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ข้อมูลอาเซียน ด้านประชาสัมพันธ์
ปีงบประมาณ 2557
สถานะโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดำเนินการ1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
แหล่งที่มางบประมาณ ไม่ได้ระบุแหล่งที่มา
งบประมาณ2000
กลุ่มเป้าหมายประชาชนตำบลหันสัง และผู้สนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงาน

 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

            องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนตำบลหันสัง ได้สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและความพร้อมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหันสังจึงได้จัดทำป้ายสื่อประสัมพันธ์การให้ความรู้ เกี่ยวกับ ธงชาติ ภาษา การแต่งกาย วัฒนธรรมความเป็นอยู่  ของสมาชิก ๑๐ ประเทศอาเซียน

 

 
 อ่านแล้ว 203
comments powered by Disqus
ด้านสังคมและวัฒนธรรม โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน...10 ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ...7 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษา...19 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านวิชาการตามอัธยาศัย ประจำปี 2557 ...16 ศูนย์อาเซียนศึกษา...9 โครงการสอนเสริม 2 ภาษา โรงเรียนในเขตอง๕ืการบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม...14 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...12 โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)...5 โครงการอุดหนุนจัดหาวิยากรสอนดนตรีไทยให้แก่นักเรียนโรงเรียบ้านดอนประดู่ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จัง...8 โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย วันเข้าพรรษา...45 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะภาาาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับอาเซียน...12 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ...11 โครงการรักษ์สุขภาพ...6 แห่เทียนพรรษา ล่องนาวาบุญ อำเภอบางปะหัน...12 โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ประชาคมอาเซียน...9 รายการด้านสังคมและวัฒนธรรมย้อนหลัง ด้านเศรษฐกิจ โครงการ "การรักษาคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเตรียมความพร้อมผู้ผลิต มผช. สู่AEC"...9 โครงการสัมมนาผู้ประกอบบการอุตสาหกรรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคม...10 งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก...6 งานศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่น้ำป่าส...6 การประชุมสัมมนา/เจรจาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม ASEAN...11 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานรองรับการเคลื่่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน...9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ...11 การจัดทำชุดข้อมูลสถิติ "ข้าวปลอดภัย" ...26 การจัดทำชุดข้อมูลสถิติ "ด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และมรดกโลกทางวัฒนธรรม"...12 การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่...7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน (AC)...17 โครงการผลักดันผลิตภัณฑ์ประมงไทยสู่ตลาดอาเซียน ปี 2557...10 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ ...36 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (พืช)...8 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และห้องจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองกลุ่มอาเซียน+6 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา ...9 รายการด้านเศรษฐกิจย้อนหลัง ด้านการเมืองและความมั่นคง รณรงค์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชาวบางปะหัน...11 สร้างความปรองดอง อำเภอบางปะหัน...32 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๕๗...11 โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันภัยยาเสพติด...14 รายการด้านการเมืองและความมั่นคงย้อนหลัง ด้านกฎหมายและระเบียบ หนังสือราชการเป็นภาษาอังกฤษ...12 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของกรมบังคับคดี...11 รายการด้านกฎหมายและระเบียบย้อนหลัง ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษพร้อมรับ AEC...7 การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...31 การฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับกา...9 กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (ถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น)...9 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร(ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน)...8 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...34 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ประชาคมอาเซียน...8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ประชาคมอาเซียน...8 อบรมภาษาอังกฤษทางไกล (Distant English) ผ่านระบบ VDO Conference...8 โครงการอุดหนุนจัดหาวิทยากรสอนภาษาต่างประเทศให้แก่โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ...8 จัดหาเกษตรกร เพื่อ อบรมหลักสูตร ความสำคัญของอาหารสัตว์น้ำ เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC...36 รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก...36 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558...15 โครงการกิจกรรมค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...14 โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2556...12 รายการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ย้อนหลัง ด้านประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และประดับธงอาเซียน...10 ประชาสัมพันธ์ภาษาอาเซียน...9 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...15 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...15 เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน (เสียงตามสาย จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์)...4 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน...12 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทางหอกระจายข่าว...7 ออกหน่วยอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...13 ออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนและโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอบางปะหัน จังหวัด...37 โครงการประชาสัมพันธฺ์ข้อมูลข่าวสาร สู่ asean...15 แผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์อาเซียน...45 ป้ายประชาสัมพันธ์"วันเดียว เที่ยวทั่วอยุธยา"...55 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์...151 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน...203 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาเซียน (ASEAN information Center) ...171 รายการด้านประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ด้านติดตามประเมินผล ประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ...26 รายการด้านติดตามประเมินผลย้อนหลัง รายการทั้งหมดย้อนหลัง