การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ชื่อโครงการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ข้อมูลอาเซียน ด้านประชาสัมพันธ์
ปีงบประมาณ 2557
สถานะโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดำเนินการ1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
แหล่งที่มางบประมาณ ไม่ได้ระบุแหล่งที่มา
งบประมาณ2000
กลุ่มเป้าหมายประชาชนตำบลหันสัง และผู้สนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงาน

 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

            องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนตำบลหันสัง ได้สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและความพร้อมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหันสังจึงได้จัดทำป้ายสื่อประสัมพันธ์การให้ความรู้ เกี่ยวกับ ธงชาติ ภาษา การแต่งกาย วัฒนธรรมความเป็นอยู่  ของสมาชิก ๑๐ ประเทศอาเซียน

 

 
 อ่านแล้ว 586
comments powered by Disqus
ด้านสังคมและวัฒนธรรม โครงการพัฒนาลานกีฬาเพื่อนกเรียนและชุมชน...3 โครงการพัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนวัดวังชะโด...4 โครงการบูรณาการกลไกการดำเนินงานพื้นที่ตำบลต้นแบบเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน...3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558...3 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเแลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ...3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในท้องถิ่น "เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ประชาคมอ...9 การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน...8 โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ และตรวจสุขภาพประชาชนประจำปี 2558...7 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม ...8 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2557...4 โครงการจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2557...4 โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก...4 โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก...3 โครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กนักเรียน...8 โครงการทำบุญประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2555...6 รายการด้านสังคมและวัฒนธรรมย้อนหลัง ด้านเศรษฐกิจ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานสถานการณ์แรงงานรองรับประชาคมอาเซียน (AC)...4 โครงการพัฒนาอาหารฮาลาลแบบครบวงจร กิจกรรมนำร่องส่งเสริมการเลี้ยงแพะไว้ผลิตอาหารฮาลาล เพื่อรองรับผู้บร...8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตลาดยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ AEC”...13 โครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในภาคอุตสาหกรรม...11 โครงการส่งเสริมบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานรองรับการเคลื่อนย้ายเสรีอาเซียน...10 การสัมมนาเรื่อง"การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจกัมพูชา&...45 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประตูอาเซียน...67 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน...112 ประชาคมการขออนุญาติดำเนินกิจการประกอบกิจการในพื้นที่ ม.4 ต.โคกช้าง...57 โครงการ "การรักษาคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเตรียมความพร้อมผู้ผลิต มผช. สู่AEC"...88 โครงการสัมมนาผู้ประกอบบการอุตสาหกรรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคม...92 งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก...71 งานศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่น้ำป่าส...85 การประชุมสัมมนา/เจรจาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม ASEAN...66 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานรองรับการเคลื่่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน...70 รายการด้านเศรษฐกิจย้อนหลัง ด้านการเมืองและความมั่นคง โครงการศึกษาดูงานนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ภายใต้ชื่องาน...4 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งจุดตรวจร่วมบริการประชาชน...58 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งจุดตรวจร่วมบริการประชาชน...62 โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน...61 โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน...60 โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน...58 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ...68 รณรงค์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชาวบางปะหัน...76 สร้างความปรองดอง อำเภอบางปะหัน...94 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๕๗...70 โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันภัยยาเสพติด...72 รายการด้านการเมืองและความมั่นคงย้อนหลัง ด้านกฎหมายและระเบียบ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานกับพนักงานส่วนตำบล ...56 หนังสือราชการเป็นภาษาอังกฤษ...69 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของกรมบังคับคดี...73 รายการด้านกฎหมายและระเบียบย้อนหลัง ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการอบรมภาษาอังกฤษทางไกล...5 โครงการปรับความคิดชีวิตมีสุข...4 โครงการแอโรบิคออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนตำบลบ่อโพง ปี 2557...7 โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน...8 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558...30 การพัฒนาทักษะภาษา ทักษะชีวิต ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ...64 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพเด็กและเยาวชนเพื่อสู่ประชาคมอาเซียน...74 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพเด็กและเยาวชนเพื่อสู่ประชาคมอาเซียน...61 โครงกาารสอนภาษานำเยาวชนไทยสู่อาเซียน...60 โครงการส่งเสริมการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย...58 โครงการส่งเสริมการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย...60 โครงการส่งเสริมการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย...53 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ...62 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ...54 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ...65 รายการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ย้อนหลัง ด้านประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน...8 การประชาสัมพันธ์อาเซียน...8 เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียน ...51 ป้ายประชาสัมพันธ์ และประดับธงอาเซียน...133 ประชาสัมพันธ์ภาษาอาเซียน...79 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...72 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...69 เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน (เสียงตามสาย จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์)...83 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน...62 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทางหอกระจายข่าว...65 ออกหน่วยอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...126 ออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนและโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอบางปะหัน จังหวัด...157 โครงการประชาสัมพันธฺ์ข้อมูลข่าวสาร สู่ asean...68 แผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์อาเซียน...521 ป้ายประชาสัมพันธ์"วันเดียว เที่ยวทั่วอยุธยา"...100 รายการด้านประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ด้านติดตามประเมินผล ทดสอบวัดผลและประเมินผลความรู้ภาษาอังกฤษ ...70 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม. 97 + 500 - 99 + 325 ...59 งานบูรณะผิวทางแอฟฟัลท์ สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม.95+000 - 96 + 910...65 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม. 92+609 -94 + 424 ...62 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง สาย 32 กม.0+500-กม.26+000(ด้านซ้ายทาง)...53 ประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ...94 รายการด้านติดตามประเมินผลย้อนหลัง รายการทั้งหมดย้อนหลัง