การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ชื่อโครงการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ข้อมูลอาเซียน ด้านประชาสัมพันธ์
ปีงบประมาณ 2557
สถานะโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดำเนินการ1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
แหล่งที่มางบประมาณ ไม่ได้ระบุแหล่งที่มา
งบประมาณ2000
กลุ่มเป้าหมายประชาชนตำบลหันสัง และผู้สนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงาน

 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

            องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนตำบลหันสัง ได้สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและความพร้อมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหันสังจึงได้จัดทำป้ายสื่อประสัมพันธ์การให้ความรู้ เกี่ยวกับ ธงชาติ ภาษา การแต่งกาย วัฒนธรรมความเป็นอยู่  ของสมาชิก ๑๐ ประเทศอาเซียน

 

 
 อ่านแล้ว 192
comments powered by Disqus
ด้านสังคมและวัฒนธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านวิชาการตามอัธยาศัย ประจำปี 2557 ...0 ศูนย์อาเซียนศึกษา...3 โครงการสอนเสริม 2 ภาษา โรงเรียนในเขตอง๕ืการบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม...8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...6 โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)...2 โครงการอุดหนุนจัดหาวิยากรสอนดนตรีไทยให้แก่นักเรียนโรงเรียบ้านดอนประดู่ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จัง...4 โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย วันเข้าพรรษา...17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะภาาาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับอาเซียน...7 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ...7 โครงการรักษ์สุขภาพ...4 แห่เทียนพรรษา ล่องนาวาบุญ อำเภอบางปะหัน...10 โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ประชาคมอาเซียน...8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์/เส้นทางการเดินทางและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเท...11 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของกรมบังคับคดี...9 โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...12 รายการด้านสังคมและวัฒนธรรมย้อนหลัง ด้านเศรษฐกิจ การประชุมสัมมนา/เจรจาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม ASEAN...5 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานรองรับการเคลื่่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน...3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ...7 การจัดทำชุดข้อมูลสถิติ "ข้าวปลอดภัย" ...4 การจัดทำชุดข้อมูลสถิติ "ด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และมรดกโลกทางวัฒนธรรม"...7 การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่...6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน (AC)...11 โครงการผลักดันผลิตภัณฑ์ประมงไทยสู่ตลาดอาเซียน ปี 2557...6 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ ...9 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (พืช)...6 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และห้องจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองกลุ่มอาเซียน+6 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา ...6 กิจกรรมพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองขนมจีน...5 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองบ้านปลายนาเหนือและคลองหัวโพธิ์...6 กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาตัวอาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์...10 กิจกรรมยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก...10 รายการด้านเศรษฐกิจย้อนหลัง ด้านการเมืองและความมั่นคง รณรงค์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชาวบางปะหัน...7 สร้างความปรองดอง อำเภอบางปะหัน...9 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๕๗...7 โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันภัยยาเสพติด...12 รายการด้านการเมืองและความมั่นคงย้อนหลัง ด้านกฎหมายและระเบียบ หนังสือราชการเป็นภาษาอังกฤษ...2 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของกรมบังคับคดี...9 รายการด้านกฎหมายและระเบียบย้อนหลัง ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับกา...5 กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (ถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น)...4 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร(ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน)...5 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...11 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ประชาคมอาเซียน...6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ประชาคมอาเซียน...7 อบรมภาษาอังกฤษทางไกล (Distant English) ผ่านระบบ VDO Conference...6 โครงการอุดหนุนจัดหาวิทยากรสอนภาษาต่างประเทศให้แก่โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ...4 จัดหาเกษตรกร เพื่อ อบรมหลักสูตร ความสำคัญของอาหารสัตว์น้ำ เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC...6 รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก...6 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558...12 โครงการกิจกรรมค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...13 โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2556...12 การสัมมนา เรื่อง "ASEAN Connectivity"...31 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556...98 รายการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ย้อนหลัง ด้านประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ภาษาอาเซียน...5 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...6 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...3 เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน (เสียงตามสาย จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์)...3 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน...9 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทางหอกระจายข่าว...5 ออกหน่วยอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...10 ออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนและโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอบางปะหัน จังหวัด...9 โครงการประชาสัมพันธฺ์ข้อมูลข่าวสาร สู่ asean...13 แผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์อาเซียน...34 ป้ายประชาสัมพันธ์"วันเดียว เที่ยวทั่วอยุธยา"...51 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์...144 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน...192 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาเซียน (ASEAN information Center) ...151 รายการด้านประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ด้านติดตามประเมินผล ประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ...23 รายการด้านติดตามประเมินผลย้อนหลัง รายการทั้งหมดย้อนหลัง