การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ชื่อโครงการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ข้อมูลอาเซียน พัฒนาระบบงาน
ปีงบประมาณ 2557
สถานะโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดำเนินการ1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
แหล่งที่มางบประมาณ ไม่ได้ระบุแหล่งที่มา
งบประมาณ2000
กลุ่มเป้าหมายประชาชนตำบลหันสัง และผู้สนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงาน

 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

            องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนตำบลหันสัง ได้สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและความพร้อมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหันสังจึงได้จัดทำป้ายสื่อประสัมพันธ์การให้ความรู้ เกี่ยวกับ ธงชาติ ภาษา การแต่งกาย วัฒนธรรมความเป็นอยู่  ของสมาชิก ๑๐ ประเทศอาเซียน

 

 
 อ่านแล้ว 753
comments powered by Disqus
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยังยืน...3 โครงการเรียนเสริมภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา...3 เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อ.มหาราช...13 โครงการรอบรู้เรื่องอาเซียน...12 ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นอาเซียน...8 โครงการก้าวสู่อาเซียนอย่างเข้าถึงและเข้าใจ ของ กศน.อำเภอบางไทร...20 การส่งเสริมการเรียนรู้และจัดมุมความรู้ประชาคมอาเซียน...8 ศูนย์อาเซียน กศน.อำเภอบ้านแพรก ...6 โครงการสัมมนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม "การเตรียมความพร้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อการเข้าสู่ประช่ค...8 ไม่มีโครงการที่ต้องดำเนินการ...9 โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ...16 โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ...20 โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ...9 โครงการภาษาสู่อาเซียน...16 โครงการปฐมวัยเปิดใจสู่อาเซียน...12 รายการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ย้อนหลัง เตรียมความพร้อมของพื้นที่ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน...5 โครงการเปิดโลกเรียนรู้สู่อาเซียน...8 โครงการ “จัดการความรู้ให้กับประชาชน เรื่อง ความรู้ประชาคมอาเซียน” ของกศน.อำเภอบางไทร...7 โครงการวันเด็กแห่งชาติ...7 โครงการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สวัสดีอาเซียน...4 งานอาเซียนศึกษา...8 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมุ่บ้าน (ดีเด่น A) ประจำปี 2557 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...16 ซ่อมแซมหินทิ้งคลองปากคลองเป็ด...15 ซ่อมแซมโรงจอดรถ...13 ซ่อมแซมเสริมคันคลองร่มไทร (ฝั่งขวา) กม.2+500-กม 3+500 เป็นช่วงๆ ...13 ซ่อมแซมถนน คสล.โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...16 ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคลองเป็ด (ฝั่งขวา) กม.3+000+3+500 ...12 ซ่อมแซมป้ายชื่อโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...12 ซ่อมดาดคอนกรีตคลองเป็ด กม.1+000-1+500 เป็นช่วงๆ...9 ซ่อมแซมหินทิ้งหน้าโรงสูบด้วยไฟฟ้าปากคลองเป็ด...13 รายการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ย้อนหลัง พัฒนาระบบงาน ซ่อมแซมคลังเก็บน้ำมันโครงการฯ...12 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณหัวงานโครงการฯ...13 ซ่อมแซมอาคารสื่อสารและรับ - ส่งวิทยุ...9 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6...10 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4...11 บ้านพักข้าราชการ 1-2 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...6 โรงเก็บพัสดุ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ...14 บ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ...11 โครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน...32 การประชาสัมพันธ์อาเซียน...39 เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียน ...68 ป้ายประชาสัมพันธ์ และประดับธงอาเซียน...206 ประชาสัมพันธ์ภาษาอาเซียน...98 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...93 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...84 รายการพัฒนาระบบงานย้อนหลัง เตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐ โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรภาครัฐกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน...7 อนุมัติให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ...2 การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ....2 การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี...3 โครงการสอนภาษาเพื่อพัฒนาเข้าสู่อาเซียน...3 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ...13 โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (Communicati...15 ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรพัฒนาเทคนิกนิคด้านการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ...15 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...12 ซ่อมแซมที่ทำการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...12 โครงการจัดอบรมทักษะภาษาต่างประเทศ...10 เตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐ...14 โครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC...14 โครงการพัฒนาศักยภาพว่าที่บัณฑิตด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร...12 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอาเซียน...16 รายการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐย้อนหลัง เตรียมความพร้อมบุคลากรภาคประชาชน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มทักษะด้านการจักสาน ...2 โครงการสอนภาษาเพื่อพัฒนา...3 โครงการเตรียมตัวสู่อาเซี่ยน...6 โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน...3 ศูนย์ภาษาอังกฤษอาเซียน...3 ชุมชนก้าวไกลพัฒนาไทยสู่อาเซียน...3 การจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน...3 โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน...4 โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน...3 กิจกรรมรักการอ่าน ห้องสมุปรชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...4 ศูนย์วฝึกอาชีพชุมชน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น(พูด-คุย)กศน.ตำลบ้านป้อม...3 โครงการภาษาสู่อาเซียนจังหวัดสุพรรณบุรี...2 กิจกรรมวันเด็ก หัองสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...3 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน กศน.ตำบลไผ่ลิง...4 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ภาษามาลายูสู่อาเซียน กศน.ตำบลลุมพลี...3 รายการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคประชาชนย้อนหลัง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โครงการ ประชุมวิชาการนานาชาติ 2015 International Symposium on Multimedia and Communication Technolog...122 โครงการพัฒนาอบรมภาษาต่างประเทศ ระยะสั้นในต่างประเทศ (ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาการจัดการ...17 โครงการการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก...17 โครงการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการสู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาการจัดการ)...13 โครงการทูตวัฒนธรรม Sakai Asean Week ประเทศญี่ปุ่น ( ผู้รับผิดชอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)...14 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ( ผู้รับผิดชอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคม...17 โครงการพัฒนาคณะครุศาสตร์สู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์) ...15 โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) ...17 โครงการงานพัฒนาสถาบันสู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน ) ...15 รายการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนย้อนหลัง ด้านติดตามประเมินผล ทดสอบวัดผลและประเมินผลความรู้ภาษาอังกฤษ ...87 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม. 97 + 500 - 99 + 325 ...69 งานบูรณะผิวทางแอฟฟัลท์ สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม.95+000 - 96 + 910...78 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม. 92+609 -94 + 424 ...78 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง สาย 32 กม.0+500-กม.26+000(ด้านซ้ายทาง)...66 ประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ...109 รายการด้านติดตามประเมินผลย้อนหลัง รายการทั้งหมดย้อนหลัง