การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ชื่อโครงการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ข้อมูลอาเซียน พัฒนาระบบงาน
ปีงบประมาณ 2557
สถานะโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดำเนินการ1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
แหล่งที่มางบประมาณ ไม่ได้ระบุแหล่งที่มา
งบประมาณ2000
กลุ่มเป้าหมายประชาชนตำบลหันสัง และผู้สนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงาน

 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

            องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนตำบลหันสัง ได้สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและความพร้อมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหันสังจึงได้จัดทำป้ายสื่อประสัมพันธ์การให้ความรู้ เกี่ยวกับ ธงชาติ ภาษา การแต่งกาย วัฒนธรรมความเป็นอยู่  ของสมาชิก ๑๐ ประเทศอาเซียน

 

 
 อ่านแล้ว 1540
comments powered by Disqus
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ สรุปผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2558...3 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัยให้ลูกหลาน...220 โครงการท่องไปในโลกกว้าง...142 โครงการสนับสนุนการปรับปรุงแบบการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน/ท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ...139 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปี 2557 หลักสูตรทำโต๊ะหมู่บูชาและแกะสลักไม้...149 สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยังยืน...146 โครงการเรียนเสริมภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา...194 เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อ.มหาราช...170 โครงการรอบรู้เรื่องอาเซียน...340 ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นอาเซียน...134 โครงการก้าวสู่อาเซียนอย่างเข้าถึงและเข้าใจ ของ กศน.อำเภอบางไทร...951 การส่งเสริมการเรียนรู้และจัดมุมความรู้ประชาคมอาเซียน...164 ศูนย์อาเซียน กศน.อำเภอบ้านแพรก ...147 โครงการสัมมนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม "การเตรียมความพร้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อการเข้าสู่ประช่ค...141 ไม่มีโครงการที่ต้องดำเนินการ...117 รายการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ย้อนหลัง เตรียมความพร้อมของพื้นที่ ลงนามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม กับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ...76 โครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพืืื่ิอชุมชน(Fix it Center)...117 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน...162 โครงการเปิดโลกเรียนรู้สู่อาเซียน...304 โครงการ “จัดการความรู้ให้กับประชาชน เรื่อง ความรู้ประชาคมอาเซียน” ของกศน.อำเภอบางไทร...220 โครงการวันเด็กแห่งชาติ...122 โครงการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สวัสดีอาเซียน...143 งานอาเซียนศึกษา...116 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมุ่บ้าน (ดีเด่น A) ประจำปี 2557 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...161 ซ่อมแซมหินทิ้งคลองปากคลองเป็ด...121 ซ่อมแซมโรงจอดรถ...97 ซ่อมแซมเสริมคันคลองร่มไทร (ฝั่งขวา) กม.2+500-กม 3+500 เป็นช่วงๆ ...121 ซ่อมแซมถนน คสล.โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...154 ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคลองเป็ด (ฝั่งขวา) กม.3+000+3+500 ...142 ซ่อมแซมป้ายชื่อโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...123 รายการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ย้อนหลัง พัฒนาระบบงาน ซ่อมแซมคลังเก็บน้ำมันโครงการฯ...129 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณหัวงานโครงการฯ...130 ซ่อมแซมอาคารสื่อสารและรับ - ส่งวิทยุ...111 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6...137 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4...117 บ้านพักข้าราชการ 1-2 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...119 โรงเก็บพัสดุ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ...117 บ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ...129 โครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน...191 การประชาสัมพันธ์อาเซียน...167 เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียน ...174 ป้ายประชาสัมพันธ์ และประดับธงอาเซียน...385 ประชาสัมพันธ์ภาษาอาเซียน...240 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...222 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...195 รายการพัฒนาระบบงานย้อนหลัง เตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐ กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสร้างสรรค์เอกลักษณ์ทางด้าน...90 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสร้างสรรค์เอกลักษณ์ทางด้าน...135 โครงการการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (SPEEXX) แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ...84 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายย้อนยุค(โจงกระเบน) ...176 โครงการอบรมสัมมนาและทัสนศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต....144 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรภาครัฐกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน...196 อนุมัติให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ...120 การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ....105 การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี...108 โครงการสอนภาษาเพื่อพัฒนาเข้าสู่อาเซียน...193 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ...153 โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (Communicati...182 ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรพัฒนาเทคนิกนิคด้านการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ...117 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...139 ซ่อมแซมที่ทำการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...100 รายการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐย้อนหลัง เตรียมความพร้อมบุคลากรภาคประชาชน จัดอบรมหลักสูตร “พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 ...77 จัดอบรมหลักสูตร “พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 รุ่นที่ 10/2558”...76 โครงการภาษาอาเซียนฯหลักสูตรภาษาพูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 รุ่นที่ 9/2558” ...68 โครงการอบรม “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถบรรทุกสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ และรองรับการเข...83 โครงการระงับข้อพิพาทต่อบุคคลในครอบครัว ปีงบประมาณ 2557...95 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2558...87 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มทักษะด้านการจักสาน ...110 โครงการสอนภาษาเพื่อพัฒนา...116 โครงการเตรียมตัวสู่อาเซี่ยน...145 โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน...111 ศูนย์ภาษาอังกฤษอาเซียน...114 ชุมชนก้าวไกลพัฒนาไทยสู่อาเซียน...104 การจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน...127 โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน...159 โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน...111 รายการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคประชาชนย้อนหลัง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โครงการ ประชุมวิชาการนานาชาติ 2015 International Symposium on Multimedia and Communication Technolog...497 โครงการพัฒนาอบรมภาษาต่างประเทศ ระยะสั้นในต่างประเทศ (ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาการจัดการ...124 โครงการการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก...127 โครงการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการสู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาการจัดการ)...109 โครงการทูตวัฒนธรรม Sakai Asean Week ประเทศญี่ปุ่น ( ผู้รับผิดชอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)...116 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ( ผู้รับผิดชอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคม...126 โครงการพัฒนาคณะครุศาสตร์สู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์) ...125 โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) ...118 โครงการงานพัฒนาสถาบันสู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน ) ...124 รายการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนย้อนหลัง ด้านติดตามประเมินผล ทดสอบวัดผลและประเมินผลความรู้ภาษาอังกฤษ ...193 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม. 97 + 500 - 99 + 325 ...170 งานบูรณะผิวทางแอฟฟัลท์ สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม.95+000 - 96 + 910...160 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม. 92+609 -94 + 424 ...183 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง สาย 32 กม.0+500-กม.26+000(ด้านซ้ายทาง)...176 ประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ...242 รายการด้านติดตามประเมินผลย้อนหลัง รายการทั้งหมดย้อนหลัง