การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ชื่อโครงการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ข้อมูลอาเซียน พัฒนาระบบงาน
ปีงบประมาณ 2557
สถานะโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดำเนินการ1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
แหล่งที่มางบประมาณ ไม่ได้ระบุแหล่งที่มา
งบประมาณ2000
กลุ่มเป้าหมายประชาชนตำบลหันสัง และผู้สนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงาน

 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

            องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนตำบลหันสัง ได้สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและความพร้อมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหันสังจึงได้จัดทำป้ายสื่อประสัมพันธ์การให้ความรู้ เกี่ยวกับ ธงชาติ ภาษา การแต่งกาย วัฒนธรรมความเป็นอยู่  ของสมาชิก ๑๐ ประเทศอาเซียน

 

 
 อ่านแล้ว 1402
comments powered by Disqus
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัยให้ลูกหลาน...152 โครงการท่องไปในโลกกว้าง...90 โครงการสนับสนุนการปรับปรุงแบบการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน/ท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ...91 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปี 2557 หลักสูตรทำโต๊ะหมู่บูชาและแกะสลักไม้...91 สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยังยืน...101 โครงการเรียนเสริมภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา...143 เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อ.มหาราช...125 โครงการรอบรู้เรื่องอาเซียน...256 ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นอาเซียน...97 โครงการก้าวสู่อาเซียนอย่างเข้าถึงและเข้าใจ ของ กศน.อำเภอบางไทร...744 การส่งเสริมการเรียนรู้และจัดมุมความรู้ประชาคมอาเซียน...118 ศูนย์อาเซียน กศน.อำเภอบ้านแพรก ...96 โครงการสัมมนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม "การเตรียมความพร้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อการเข้าสู่ประช่ค...96 ไม่มีโครงการที่ต้องดำเนินการ...86 โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ...132 รายการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ย้อนหลัง เตรียมความพร้อมของพื้นที่ ลงนามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม กับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ...40 โครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพืืื่ิอชุมชน(Fix it Center)...72 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน...124 โครงการเปิดโลกเรียนรู้สู่อาเซียน...243 โครงการ “จัดการความรู้ให้กับประชาชน เรื่อง ความรู้ประชาคมอาเซียน” ของกศน.อำเภอบางไทร...154 โครงการวันเด็กแห่งชาติ...89 โครงการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สวัสดีอาเซียน...106 งานอาเซียนศึกษา...88 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมุ่บ้าน (ดีเด่น A) ประจำปี 2557 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...126 ซ่อมแซมหินทิ้งคลองปากคลองเป็ด...85 ซ่อมแซมโรงจอดรถ...70 ซ่อมแซมเสริมคันคลองร่มไทร (ฝั่งขวา) กม.2+500-กม 3+500 เป็นช่วงๆ ...87 ซ่อมแซมถนน คสล.โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...107 ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคลองเป็ด (ฝั่งขวา) กม.3+000+3+500 ...105 ซ่อมแซมป้ายชื่อโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...84 รายการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ย้อนหลัง พัฒนาระบบงาน ซ่อมแซมคลังเก็บน้ำมันโครงการฯ...91 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณหัวงานโครงการฯ...95 ซ่อมแซมอาคารสื่อสารและรับ - ส่งวิทยุ...88 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6...100 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4...94 บ้านพักข้าราชการ 1-2 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...85 โรงเก็บพัสดุ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ...87 บ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ...97 โครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน...151 การประชาสัมพันธ์อาเซียน...129 เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียน ...139 ป้ายประชาสัมพันธ์ และประดับธงอาเซียน...340 ประชาสัมพันธ์ภาษาอาเซียน...198 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...180 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...160 รายการพัฒนาระบบงานย้อนหลัง เตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐ กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสร้างสรรค์เอกลักษณ์ทางด้าน...47 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสร้างสรรค์เอกลักษณ์ทางด้าน...86 โครงการการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (SPEEXX) แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ...44 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายย้อนยุค(โจงกระเบน) ...95 โครงการอบรมสัมมนาและทัสนศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต....86 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรภาครัฐกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน...147 อนุมัติให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ...86 การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ....81 การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี...77 โครงการสอนภาษาเพื่อพัฒนาเข้าสู่อาเซียน...149 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ...117 โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (Communicati...147 ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรพัฒนาเทคนิกนิคด้านการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ...87 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...107 ซ่อมแซมที่ทำการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...73 รายการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐย้อนหลัง เตรียมความพร้อมบุคลากรภาคประชาชน จัดอบรมหลักสูตร “พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 ...42 จัดอบรมหลักสูตร “พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 รุ่นที่ 10/2558”...41 โครงการภาษาอาเซียนฯหลักสูตรภาษาพูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 รุ่นที่ 9/2558” ...38 โครงการอบรม “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถบรรทุกสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ และรองรับการเข...46 โครงการระงับข้อพิพาทต่อบุคคลในครอบครัว ปีงบประมาณ 2557...61 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2558...55 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มทักษะด้านการจักสาน ...71 โครงการสอนภาษาเพื่อพัฒนา...82 โครงการเตรียมตัวสู่อาเซี่ยน...102 โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน...87 ศูนย์ภาษาอังกฤษอาเซียน...84 ชุมชนก้าวไกลพัฒนาไทยสู่อาเซียน...75 การจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน...83 โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน...117 โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน...85 รายการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคประชาชนย้อนหลัง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โครงการ ประชุมวิชาการนานาชาติ 2015 International Symposium on Multimedia and Communication Technolog...438 โครงการพัฒนาอบรมภาษาต่างประเทศ ระยะสั้นในต่างประเทศ (ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาการจัดการ...93 โครงการการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก...96 โครงการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการสู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาการจัดการ)...76 โครงการทูตวัฒนธรรม Sakai Asean Week ประเทศญี่ปุ่น ( ผู้รับผิดชอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)...86 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ( ผู้รับผิดชอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคม...93 โครงการพัฒนาคณะครุศาสตร์สู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์) ...96 โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) ...92 โครงการงานพัฒนาสถาบันสู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน ) ...89 รายการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนย้อนหลัง ด้านติดตามประเมินผล ทดสอบวัดผลและประเมินผลความรู้ภาษาอังกฤษ ...168 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม. 97 + 500 - 99 + 325 ...143 งานบูรณะผิวทางแอฟฟัลท์ สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม.95+000 - 96 + 910...138 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม. 92+609 -94 + 424 ...154 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง สาย 32 กม.0+500-กม.26+000(ด้านซ้ายทาง)...148 ประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ...200 รายการด้านติดตามประเมินผลย้อนหลัง รายการทั้งหมดย้อนหลัง