การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ชื่อโครงการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ข้อมูลอาเซียน พัฒนาระบบงาน
ปีงบประมาณ 2557
สถานะโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดำเนินการ1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
แหล่งที่มางบประมาณ ไม่ได้ระบุแหล่งที่มา
งบประมาณ2000
กลุ่มเป้าหมายประชาชนตำบลหันสัง และผู้สนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงาน

 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

            องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนตำบลหันสัง ได้สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและความพร้อมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหันสังจึงได้จัดทำป้ายสื่อประสัมพันธ์การให้ความรู้ เกี่ยวกับ ธงชาติ ภาษา การแต่งกาย วัฒนธรรมความเป็นอยู่  ของสมาชิก ๑๐ ประเทศอาเซียน

 

 
 อ่านแล้ว 627
comments powered by Disqus
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ โครงการภาษาสู่อาเซียน...2 โครงการปฐมวัยเปิดใจสู่อาเซียน...0 โครงการโครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่ทำการปกค...8 สนับสนุนงบประมาณจ้างครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน...6 Communicative English ผ่าน Web Conference...5 สนับสนุนงบประมาณสืบสานตำนานรอบสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ...3 สนับสนุนงบประมาณสืบสานตำนานตามรอยเสด็จพระเจ้าทรงธรรม...4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ...7 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ...5 การจัดงานสายสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับประเทศที่มีความสำคัญกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(เทศกาลความสัมพันธ...5 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียน+๖...11 ทุกภาคส่วนมีศักยภาพในการปรับตัวพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...9 ปรับปรุงเว็บไซต์งานวิเทศสัมพันธ์...19 งานเสริมสร้างความรู้/ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาเซียน โดยจัดงาน "งานสานสัมพันธ์อยุธยาสู่อาเซียน"...11 อยุธยามรดกโลก เทศกาลความสัมพันธ์อยุธยา-เปอร์เซีย...12 รายการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ย้อนหลัง เตรียมความพร้อมของพื้นที่ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมุ่บ้าน (ดีเด่น A) ประจำปี 2557 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...5 ซ่อมแซมหินทิ้งคลองปากคลองเป็ด...6 ซ่อมแซมโรงจอดรถ...6 ซ่อมแซมเสริมคันคลองร่มไทร (ฝั่งขวา) กม.2+500-กม 3+500 เป็นช่วงๆ ...7 ซ่อมแซมถนน คสล.โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...6 ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคลองเป็ด (ฝั่งขวา) กม.3+000+3+500 ...5 ซ่อมแซมป้ายชื่อโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...3 ซ่อมดาดคอนกรีตคลองเป็ด กม.1+000-1+500 เป็นช่วงๆ...3 ซ่อมแซมหินทิ้งหน้าโรงสูบด้วยไฟฟ้าปากคลองเป็ด...3 ซ่อมเสริมคันบริเวณโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...6 ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย คลองเป็ด (ฝั่งซ้าย)...6 ซ่อมแซมรั้ว คสล.โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ...3 ซ่อมแซมอาคารท่อรับน้ำและระบายน้ำ พร้อมเครื่องกว้านบานระบายน้ำสระเก็บน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศ...3 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ และอาคารระบายน้ำสระเก็บน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย...4 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองเป็ด กม.3+800-กม.4+880 ...4 รายการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ย้อนหลัง พัฒนาระบบงาน ซ่อมแซมคลังเก็บน้ำมันโครงการฯ...2 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณหัวงานโครงการฯ...5 ซ่อมแซมอาคารสื่อสารและรับ - ส่งวิทยุ...4 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6...5 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4...4 บ้านพักข้าราชการ 1-2 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...3 โรงเก็บพัสดุ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ...4 บ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ...5 โครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน...21 การประชาสัมพันธ์อาเซียน...28 เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียน ...61 ป้ายประชาสัมพันธ์ และประดับธงอาเซียน...158 ประชาสัมพันธ์ภาษาอาเซียน...89 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...85 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...77 รายการพัฒนาระบบงานย้อนหลัง เตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ...2 โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (Communicati...3 ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรพัฒนาเทคนิกนิคด้านการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ...2 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...4 ซ่อมแซมที่ทำการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา...4 โครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรภาครัฐกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงานการค้าชายแดน...4 โครงการจัดอบรมทักษะภาษาต่างประเทศ...5 เตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐ...5 โครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC...7 โครงการพัฒนาศักยภาพว่าที่บัณฑิตด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร...4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอาเซียน...4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายแนะแนวประชาสัมพันธ์"ศึกษาอาเซียน" ในระดับมัธยมศึก...5 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเขมรสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่ต้องใ...4 โครงการอบรมเยาวชนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"หลักสูตรคนรุ่นใหม่พร้อมความก้าวหน้าไกลสู่ประชาคมอ...4 โครงการยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...4 รายการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐย้อนหลัง เตรียมความพร้อมบุคลากรภาคประชาชน โครงการดำเนินกิจจกรรมบูรณาการกลไกการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบกาพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมพื่อก้าวสู่...4 โครงการให้ความรู้งานประกันสังคมแก่แรงงานต่างชาติ ประจำปี 2558...3 โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (Communicati...5 สนับสนุนงบประมาณจ้างครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน...4 สนับสนุนงบประมาณจ้างครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน...4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยรถโดยสาร...5 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางในพื้นที่ เพื่อความสุขในก...4 โครงการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุ ปี ๒๕๕๘...3 โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘...4 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๘ ส่วนภูมิภาค...5 โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษแก่บุคลากร (ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน ) ...14 โครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชน เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558...17 โครงการศึกษาดูงานนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ภายใต้ชื่องาน...10 โครงการแอโรบิคออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนตำบลบ่อโพง ปี 2557...17 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งจุดตรวจร่วมบริการประชาชน...73 รายการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคประชาชนย้อนหลัง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โครงการ ประชุมวิชาการนานาชาติ 2015 International Symposium on Multimedia and Communication Technolog...28 โครงการพัฒนาอบรมภาษาต่างประเทศ ระยะสั้นในต่างประเทศ (ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาการจัดการ...9 โครงการการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก...8 โครงการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการสู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาการจัดการ)...8 โครงการทูตวัฒนธรรม Sakai Asean Week ประเทศญี่ปุ่น ( ผู้รับผิดชอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)...8 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ( ผู้รับผิดชอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคม...8 โครงการพัฒนาคณะครุศาสตร์สู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์) ...7 โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) ...10 โครงการงานพัฒนาสถาบันสู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน ) ...9 รายการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนย้อนหลัง ด้านติดตามประเมินผล ทดสอบวัดผลและประเมินผลความรู้ภาษาอังกฤษ ...84 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม. 97 + 500 - 99 + 325 ...67 งานบูรณะผิวทางแอฟฟัลท์ สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม.95+000 - 96 + 910...74 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม. 92+609 -94 + 424 ...71 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง สาย 32 กม.0+500-กม.26+000(ด้านซ้ายทาง)...61 ประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ...103 รายการด้านติดตามประเมินผลย้อนหลัง รายการทั้งหมดย้อนหลัง