การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ชื่อโครงการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ข้อมูลอาเซียน พัฒนาระบบงาน
ปีงบประมาณ 2557
สถานะโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดำเนินการ1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
แหล่งที่มางบประมาณ ไม่ได้ระบุแหล่งที่มา
งบประมาณ2000
กลุ่มเป้าหมายประชาชนตำบลหันสัง และผู้สนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงาน

 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

            องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนตำบลหันสัง ได้สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและความพร้อมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหันสังจึงได้จัดทำป้ายสื่อประสัมพันธ์การให้ความรู้ เกี่ยวกับ ธงชาติ ภาษา การแต่งกาย วัฒนธรรมความเป็นอยู่  ของสมาชิก ๑๐ ประเทศอาเซียน

 

 
 อ่านแล้ว 608
comments powered by Disqus
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ปรับปรุงเว็บไซต์งานวิเทศสัมพันธ์...10 งานเสริมสร้างความรู้/ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาเซียน โดยจัดงาน "งานสานสัมพันธ์อยุธยาสู่อาเซียน"...4 อยุธยามรดกโลก เทศกาลความสัมพันธ์อยุธยา-เปอร์เซีย...4 อยุธยามรดกโลก เทศกาลความสัมพันธ์อยุธยา - ศรีลังกา ...2 กิจกรรมงานสานสัมพันธ์พื้นเมืองของประเทศอาเซียน+6 ระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับประเทศที่มีความสำคั...4 กิจกรรมศึกษาเรียนรู้อยุธยาเมืองมรดกโลก และกลุ่มประเทศอาเซียน...2 โครงการจัดกิจกรรมบริหารวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558...4 สพป.อย.1 จัดมหกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียน (AYA1 Shop Share 2014)...4 โครงการพัฒนาลานกีฬาเพื่อนกเรียนและชุมชน...12 โครงการพัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนวัดวังชะโด...16 โครงการบูรณาการกลไกการดำเนินงานพื้นที่ตำบลต้นแบบเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน...10 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558...9 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเแลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ...7 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในท้องถิ่น "เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ประชาคมอ...15 การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน...21 รายการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ย้อนหลัง เตรียมความพร้อมของพื้นที่ เตรียมจัดทำศูนย์อาเซียนศึกษา...6 การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับการยกระดับประสิทธิภาพการค้าการลงทุน กับกล...2 โครงกสนเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้าจังหวัด 76 จังหวัด กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและบริหารจัดการด้านการ...6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานสถานการณ์แรงงานรองรับประชาคมอาเซียน (AC)...8 โครงการพัฒนาอาหารฮาลาลแบบครบวงจร กิจกรรมนำร่องส่งเสริมการเลี้ยงแพะไว้ผลิตอาหารฮาลาล เพื่อรองรับผู้บร...13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตลาดยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ AEC”...19 โครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในภาคอุตสาหกรรม...17 โครงการส่งเสริมบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานรองรับการเคลื่อนย้ายเสรีอาเซียน...15 การสัมมนาเรื่อง"การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจกัมพูชา&...47 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประตูอาเซียน...73 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน...122 ประชาคมการขออนุญาติดำเนินกิจการประกอบกิจการในพื้นที่ ม.4 ต.โคกช้าง...60 โครงการ "การรักษาคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเตรียมความพร้อมผู้ผลิต มผช. สู่AEC"...91 รายการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ย้อนหลัง พัฒนาระบบงาน โครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน...16 การประชาสัมพันธ์อาเซียน...20 เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียน ...56 ป้ายประชาสัมพันธ์ และประดับธงอาเซียน...145 ประชาสัมพันธ์ภาษาอาเซียน...83 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...78 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...74 เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน (เสียงตามสาย จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์)...95 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน...65 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทางหอกระจายข่าว...67 ออกหน่วยอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...129 ออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนและโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอบางปะหัน จังหวัด...166 โครงการประชาสัมพันธฺ์ข้อมูลข่าวสาร สู่ asean...73 แผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์อาเซียน...625 ป้ายประชาสัมพันธ์"วันเดียว เที่ยวทั่วอยุธยา"...102 รายการพัฒนาระบบงานย้อนหลัง เตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐ โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน (ผู้รับผิดชอบ: สถาบันวิจัยและพัฒนา)...7 โครงการสหกิจศึกษาสู่อาเซียน (ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริการวิชาการและ สหกิจศึกษา)...2 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ ( ผู้รับผิดชอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่ว...4 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ผู้รับผิดชอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)...2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด (ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาการจัดการ)...6 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ผู้รับผิดชอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)...2 โครงการบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา (ผู้รับผิดชอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)...2 โครงการงานพัฒนาสถาบันสู่สากล ในกิจกรรมให้ทุนพัฒนาภาษาอังกฤษแก่บุคลากร (ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพัน...5 การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรภาครัฐกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและศึกษาดูงานการค้าชายแดน...2 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ...2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (อาทิ อังกฤษ, ภาษาจีน,ญี่ปุ่น ฯล...2 โครงการสร้างความตระหนักรู้อาเซียนในภูมิภาค...4 Young Guide around Ayutthaya ...4 โครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชน เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558...7 โครงการอบรมภาษาอังกฤษทางไกล...13 รายการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐย้อนหลัง เตรียมความพร้อมบุคลากรภาคประชาชน โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษแก่บุคลากร (ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน ) ...6 โครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชน เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558...11 โครงการศึกษาดูงานนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ภายใต้ชื่องาน...6 โครงการแอโรบิคออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนตำบลบ่อโพง ปี 2557...13 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งจุดตรวจร่วมบริการประชาชน...68 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งจุดตรวจร่วมบริการประชาชน...65 โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน...65 โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน...65 โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน...63 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ...73 โครงการกีฬาท้องถิ่นระดับอำเภอ...91 โครงการกีฬาท้องถิ่นระดับอำเภอ...53 โครงการกีฬาท้องถิ่นระดับอำเภอ...55 รณรงค์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชาวบางปะหัน...84 รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก...89 รายการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคประชาชนย้อนหลัง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โครงการ ประชุมวิชาการนานาชาติ 2015 International Symposium on Multimedia and Communication Technolog...2 โครงการพัฒนาอบรมภาษาต่างประเทศ ระยะสั้นในต่างประเทศ (ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาการจัดการ...2 โครงการการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก...2 โครงการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการสู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาการจัดการ)...2 โครงการทูตวัฒนธรรม Sakai Asean Week ประเทศญี่ปุ่น ( ผู้รับผิดชอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)...2 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ( ผู้รับผิดชอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคม...2 โครงการพัฒนาคณะครุศาสตร์สู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์) ...2 โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) ...2 โครงการงานพัฒนาสถาบันสู่สากล (ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน ) ...4 รายการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนย้อนหลัง ด้านติดตามประเมินผล ทดสอบวัดผลและประเมินผลความรู้ภาษาอังกฤษ ...76 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม. 97 + 500 - 99 + 325 ...63 งานบูรณะผิวทางแอฟฟัลท์ สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม.95+000 - 96 + 910...69 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ สาย 3454 ตอนหน้าโคก - เสนา กม. 92+609 -94 + 424 ...66 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง สาย 32 กม.0+500-กม.26+000(ด้านซ้ายทาง)...55 ประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ...98 รายการด้านติดตามประเมินผลย้อนหลัง รายการทั้งหมดย้อนหลัง