ข้าราชการ

ระเบียบ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ลว.7 มี.ค.57
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ2555

เลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกาศอัตราร้อยละของฐานการคำนวณเลื่อนเงินเดือน ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระบบบริหารผลงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2555
ที่ นร 1008/ว2 ลว. 2 มี.ค.2555 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2554
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2554
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551
ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ พ.ศ.2551
พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ พ.ศ.2554
ถาม-ตอบ การเลื่อนเงินเดือนตามกฏ ก.พ.2552
ถาม-ตอบ การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง 2554
หนังสือ นร ที่ 1012 ว20 ลว 3 ก.ย. 2552 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือ นร ที่ 1008.1 ว28 ลว 22 ต.ค. 2552 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
หนังสือ นร ที่ 1008.1 ว11 ลว 6 มิ.ย. 2554 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

หนังสือเวียน

ที่ นร 1011/ว3 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง แบบตามกฏ กพ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
ที่ นร 1011/ว2 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการ กพ. ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
ที่นร 1011/ว1 ลว 13 มกราคม 2557 เรื่องกฎ กพ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
ที่นร 1004/ว17 ลว 11 ธ.ค.2556 เรื่องการสรรหาเพื่อสอบบรรจุแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ
ที่ นร 1008.1/ว19 ลว. 16 ธ.ค. .2556 เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวัฒิ ที่ ก.พ. รับรอง
ที่ นร 1006/ว20 ลว. 24 ธ.ค. .2556 เรื่องการบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ กลับเข้ารับราชการ
ที่ นร 1008.1/ว20 ลว. 27 ธ.ค. .2555 เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวัฒิ ที่ ก.พ. รับรอง
ที่ นร 1008.1/ว19 ลว. 26 ธ.ค. .2555 เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวัฒิ ที่ ก.พ. รับรอง
ที่ นร 1001/ว13 ลว. 30 ส.ค. 55 สั่งให้ข้าราชการออกจากราชการกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย
ที่ นร 1008.1/ว3 ลว.21 มี.ค.55 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
ที่ นร 1008.3.2/634 ลว. 22 ธ.ค. 2554 ซักซ้อมแนวทางการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา ในสาขาวิชาที่เห็นว่ามีความรู้เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ที่ นร 1008 ว13 ลว. 17 มิ.ย.2554 การปรับปรุงมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ
ที่ นร 1008 ว14 ลว. 17 มิ.ย.2554 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

ประกาศ

ประกาศจังหวัด เรื่องอัตราร้อยละของฐานในการเลื่อนเงินเดือน ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556