ผู้บริหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
ชื่อ พล.ต.ต. เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ 
ตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 
อีเมล 
hotline 10471 
โทรศัพท์0-3524-4800 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ตำรวจภูธรจังหวัด ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อพ.ต.อ. อนุสรณ์ กัณวเศรษฐ 
ตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์ 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ตำรวจภูธรจังหวัด ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
ชื่อพ.ต.อ. ภูวดิท ชนะคชภัทร์ 
ตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3524-1591ต่อ500 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ตำรวจภูธรจังหวัด ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
ชื่อพ.ต.อ. มงคล วรุณโณ 
ตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3524-3037 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ตำรวจภูธรจังหวัด ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
ชื่อพ.ต.อ. สมบัติ ชูชัยยะ 
ตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3524-3035 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ตำรวจภูธรจังหวัด ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อพ.ต.อ. ธานี เกษจุโลม 
ตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์ 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อพ.ต.อ. สุรินทร์ ทับพันบุบผา 
ตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์ 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา
ชื่อพ.ต.อ.ชัยยะ เพ็ชรปัญญา 
ตำแหน่งผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3524-1683,0-3524-1683 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.พระนครศรีอยุธยา
  ผกก.สภ.ท่าเรือ
ชื่อพ.ต.อ. จิตเกษม สนขำ 
ตำแหน่งผกก.สภ.ท่าเรือ 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3534-1111 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.ท่าเรือ
  ผกก.สภ.ผักไห่
ชื่อพ.ต.อ. วารินทร์ ทองตรา 
ตำแหน่งผกก.สภ.ผักไห่ 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3539-1789 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.ผักไห่
  ผกก.สภ.เสนา
ชื่อพ.ต.อ. สยาม สมสุข 
ตำแหน่งผกก.สภ.เสนา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3520-1663 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.เสนา
  ผกก.สภ.อุทัย
ชื่อพ.ต.อ. ธนภณ โพธิสุข 
ตำแหน่งผกก.สภ.อุทัย 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3535-6247 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.อุทัย
  ผกก.สภ.ภาชี
ชื่อพ.ต.อ. ณธีพัฒน์ ธรรมรัตน์โสภณ 
ตำแหน่งผกก.สภ.ภาชี 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3531-1163 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.ภาชี
  ผกก.สภ.มหาราช
ชื่อพ.ต.อ. ทักษพงศ์ รื่นกลิ่น 
ตำแหน่งผกก.สภ.มหาราช 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3538-9153 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.มหาราช
  ผกก.สภ.บางปะอิน
ชื่อพ.ต.อ. ศารทูล ประดิษฐ์  
ตำแหน่งผกก.สภ.บางปะอิน 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3522-0060,0-3522-1288 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.บางปะอิน
  ผกก.สภ.บางปะหัน
ชื่อพ.ต.อ. วชิรพงษ์ แก้วด้วง 
ตำแหน่งผกก.สภ.บางปะหัน 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3538-1347 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.บางปะหัน
  ผกก.สภ.บางไทร
ชื่อพ.ต.อ. ทัตเทพ ศรีนาค 
ตำแหน่งผกก.สภ.บางไทร 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3537-1249 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.บางไทร
  ผกก.สภ.บางบาล
ชื่อพ.ต.อ. วีระชาติ วัจนะพุกกะ 
ตำแหน่งผกก.สภ.บางบาล 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์ 0-3530-7770 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.บางบาล
  ผกก.สภ.วังน้อย
ชื่อพ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ วาพันสุ 
ตำแหน่งผกก.สภ.วังน้อย 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3521-4522 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.วังน้อย
  ผกก.สภ.ลาดบัวหลวง
ชื่อพ.ต.อ. สุพจน์ แก้วขาว 
ตำแหน่งผกก.สภ.ลาดบัวหลวง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3537-9785 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.ลาดบัวหลวง
  ผกก.สภ.นครหลวง
ชื่อพ.ต.อ. สุวิทย์ ยอดรัก 
ตำแหน่งผกก.สภ.นครหลวง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3535-9767 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.นครหลวง
  ผกก.สภ.บางซ้าย
ชื่อพ.ต.อ. สุรสิทธิ์ จันทกุล 
ตำแหน่งผกก.สภ.บางซ้าย 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3528-2039 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.บางซ้าย
  ผกก.สภ.บ้านแพรก
ชื่อพ.ต.อ. ประพนธ์ ไกรประยูร 
ตำแหน่งผกก.สภ.บ้านแพรก 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3538-6117 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.บ้านแพรก
  สวญ.สภ.พระอินทร์ราชา
ชื่อพ.ต.อ. ธวัฒชัย เกิดโภคทรัพย์ 
ตำแหน่งสวญ.สภ.พระอินทร์ราชา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3536-2016 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.พระอินทร์ราชา
  สวญ.สภ.ช้างใหญ่
ชื่อพ.ต.อ. ศุภรกฤษณ์ ประชากิตติกุล 
ตำแหน่งสวญ.สภ.ช้างใหญ่ 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3536-6019 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.ช้างใหญ่
  สวญ.สภ.พระขาว
ชื่อพ.ต.อ. วันลภย์ เนตรถาวร 
ตำแหน่งสวญ.สภ.พระขาว 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3572-6666,0-3578-3151 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.พระขาว
  สวญ.สภ.โรงช้าง
ชื่อพ.ต.ท. ไพฑูร ตันเจริญรัตน์ 
ตำแหน่งสวญ.สภ.โรงช้าง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3538-6501-2 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.โรงช้าง
  สว.สภ.จักราช
ชื่อพ.ต.ท. จรัญ สามพ่วงบุญ 
ตำแหน่งสว.สภ.จักราช 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3574-0222 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.จักราช
  สว.สภ.มารวิชัย
ชื่อพ.ต.ท. พันธ์ยศ เปลี่ยนละออ 
ตำแหน่งสว.สภ.มารวิชัย 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3578-6558 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.มารวิชัย
  สว.สภ.ท่าช้าง
ชื่อพ.ต.ท. นรเดช เตชะกุลพงศ์ 
ตำแหน่งสว.สภ.ท่าช้าง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3535-9777 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สภ.ท่าช้าง
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า