วิสัยทัศน์จังหวัด

นโยบายจังหวัด

วัฒนธรรม / ค่านิยม

แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2557-2560
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2557-2560

คำสั่งและแบบรายละเอียดโครงการ ปี 2556
แผนงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนงานฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด
แบบฟอร์มโครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

World Expo 2020
Logo World Expo 2020
การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020
การประชุมหารือร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Technical Economic Feasibility Study
การเสนอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2020
โครงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2020
แผนพัฒนาจังหวัดปี 2556

สรุปงบหน้าโครงการประจำปีงบประมาณ 2556
หนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่อย 0016.2/ว2344 ลงวัันที่ 28 มิถุนายน 2554 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2556
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

สภาพทั่วไปของแผนปฏิบัติราชการ ปี 2555
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2554-2556 (ข้อมูลแบบ จ1)
แผนการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๖
แบบแสดงโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดที่จะขอรับการสนับสุนจากส่วนราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
แบบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
สรุปงบหน้าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของจังหวัด
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2554

การชี้แจงงบประมาณ ปี 2555
แบบรายงานและรายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2554 - 2556

ยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2552 - 2553

การบริหารความเสี่ยง จังหวัดพรนะครศรีอยุธยา

แผนบริหารความเสี่ยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2553

รายงานสรุปแผนบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัดจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
เอกสารการชี้แจงการเจรจาตัวชี้วัดผ่านระบบ VCS ของกระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2554
แบบฟอร์มประกอบการรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กลุ่มจังหวัด / จังหวั
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่บุคคล2555 (IPA)
โปรแกรมการจัดทำคำรับรองฯ ปี 2555
แบบฟอร์มเชื่อมโยงและ Strategy Map
เอกสารประกอบการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด 6 มี.ค. 2555
แบบคำรับรอง
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ปี 2555

การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่บุคคล2554(IPA)
โปรแกรมประเมินคะแนน IPA
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบคำรับรอง
เอกสารประกอบ
   -  เอกสารประกอบ 1
   -  เอกสารประกอบ 2
   -  เอกสารประกอบ 3
รายละเอียดตัวชี้วัด
   -  ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด
   -  ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานและผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับริการ
   -  ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตราการป้องกันและปราบปรามทุจริต
   -  ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน
   -  ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
   -  ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล
   -  ตัวชี้วัดที่ 8 รัดับความสำเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

แบบฟอร์มรายงาน SAR ปี 2554
แบบฟอร์มรายงาน SAR
- 1 ระดับความสำเร็จในการสำนึกรักษาความสะอาด.doc
- 3 ระดับความสำเร็จของการสร้างความพึงพอใจ.doc
- 4 ระดับความสำเร็จของการปราบปรามทุจริต.doc
- 5 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน.doc
- 6 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบรายจ่ายภาพรวม.doc
- 7 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดเป้าหมายฯ.doc
- 8 ระดับความสำเร็จ ของการสนับสนุน PMQA.doc
แบบฟอร์มรายงานสรุป SAR ปี 2554


ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวชี้วัดจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2553

สรุปแบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัด

แบบฟอร์มประกอบการรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กลุ่มจังหวัด / จังหวัด

คู่มือผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2553

การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2552

การชี้แจงผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด และ จังหวัดประจำปี พ.ศ.2553

ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2553

เอกสารคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2553 ของกลุ่มจังหวัด และจังหวัด

แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0720.2/16736 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553 เรื่อง การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี พ.ศ. 2553

ที่ อย 0061.2/ว 248 ลงวันที่ 22 มกราคม 2553 เรื่อง มาตรการและแนวทาง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ที่ อย 0016.2/ว 4991 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 เรื่อง การดำเนินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ที่ อย 0016.2/ว 4516 ลง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การดำเนินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ที่ อย 0016.2/ว 3586 ลงวันที่ 17 กันยายน 2552 เรื่อง วิธิปฏิบัติเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนไทยเข้มแข็ง 2555

แบบฟอร์มโครงการไทยเข้มแข็ง 1

หลักเกณฑ์ไทยเข้มแข็ง

ระเบียบไทยเข้มแข็ง

มติครม.เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง1

หนังสือเวียน

ที่ อย0016.2/ว4095 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เรื่องการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554

ที่ มท 0212.3/ว 1972 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)ครั้งที่ 4/2553

ที่ อย 0016.2/ว 1861 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

ที่ อย 0016.2/ว 1750 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เรื่องโครงการส่งเสริมสนับสนุน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ

ที่ อย 0016.2/ว 1018 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553 เรื่อง ผลการพิจารณาเห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ที่ อย 0016.2/ว 933 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2533 เรื่องติดตามประเมินผลโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

ที่ อย 0016.2/ว 4990 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 เรื่อง การสำรวจปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน

ที่ อย 0016.2/ว 56 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ที่ อย 0016.2/ว 4151 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2552 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ที่อย 0016.2/ว 4006 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เรื่องการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ที่ อย 0016.2/ว 3218 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดทำคำรับรอง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2553

รายการ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด

ที่ อย 0016.2/3135 ลง 18 สิงหาคม 2552 เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนา จังหวัดและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2554

แบบฟอร์มแผนพัฒนาจังหวัดพ.ศ. 2554 - 2556 (แบบ จ.1)


แผนพัฒนาจังหวัดปี 2555

แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

แผนพัฒนาจังหวัดและโครงร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
อย.0016.2/ว 4072 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปี 2555(แบบรายละเอียด,และแบบแจกแจง)

แผนพัฒนาจังหวัดปี 2554
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2554 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2554 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554 (แบบ จ.2)

แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี 2554 - 2556

แผนพัฒนาจังหวัดปี 2553

ผลการตรวจติดตามประเมินผลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนปฏิบัติราชการประจำปี2553

แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2553 - 2556

ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัด

แบบรายงาน สงป.301, 302       วิธีการกรอกแบบ

การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 2552 (IPA)

โครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด2552 (ย้อนหลังปี51)

แผนปฎิบัติการประจำปี2552

แผนปฎิบัติการประจำปี2551

แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

แผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551 - 2554) (ย้อนหลังปี 48- 51)

คู่มือ/ขั้นตอน/กรอบการประเมินผลการ ปฏิบัติตามโครงการ

ปฏิทินการจัดแผนงบประมาณจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553

รายละเอียดตัวชี้วัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2552

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง 2551

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2552 ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด (ย้อนหลัง 50,51)

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนา

การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 2551 [ IPA ] (ย้อนหลังปี 50)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ 2551

แบบฟอร์ม/แบบประเมินรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

แบบรายงานความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2553

แบบเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการตามงบประมาณจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2552

แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ 2552

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2552

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2552

แบบรายงาน สงป.301, 302 (302-1, 302-2, 302-3) วิธีการกรอกแบบ

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ระเบียบ/กฎหมายประกอบในการจัดทำแผน พัฒนาจังหวัด

พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2550

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550

หลักเกณฑ์และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนประจำปีจังหวัด

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 & พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)

ระเบียบบริหารงบประมาณ พ.ศ.2551

เรื่องน่าสนใจ
"คู่มือการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ"
นร(กนจ.)1203/ว1 เรื่อง นโยบายและระบบในการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

นร(กนจ.)1203/ว2 เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด

นร(กนจ.)1203/ว3 เรื่อง วิธีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในท้องถิ่นจังหวัด

นร(กนจ.)1203/ว4 เรื่อง การกำหนดองค์กรภาคประชาสังคมอื่นและการกำหนดหลักเกณฑ ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายต่าง ๆในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 2551

คำสั่งจังหวัด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 2552

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด2551

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 2551

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานระดับอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) 2551

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศเกียรติคุณส่วนราชการตามคำรับรอง ๒๕๕๓

อยุธยาเมืองสะอาด

นโยบายอยุธยาเมืองสะอาด 2552(ย้อนหลังป51,50)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคกลาง ตอนบน

ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

การทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (การลงทุน)

การทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (การท่องเที่ยว)

ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีุสุข

การดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2551

คู่มือการดำเนินงาน ปี 2551 แบบเสนอโครงการ ปี 2551 ระเบียบ มท.ปี 2551

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ยการบริหารงบประมาณ ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด 2550

คู่มือการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2550

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด แนวทางการดำเนินงาน

กรอบการประเมินผล ปก-สารบัญ เนื้อหา

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัด ปี 2550  ข้อมูลแผนงาน

ยุทธศาสตร์อยุ่ดีมีสุขจังหวัด แผนโครงการ

การปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ปี 2548 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน

ปี 2549 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน

ปี 2550 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน

ปี 2551 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน

ปี 2552 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน

ปี 2553 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน

ปี 2554 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน

รายงานวิเคราะห์ผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์

ปี 2551 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน

mouseover