logo
leftim upim rightim upimupim
lineim


หน้าหลัก
ข้อมูลตามมาตรา 9
ข่าวประกวดราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เว็บบอร์ด
 
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 เรื่องน่าสนใจ
 ประกาศ / คำสั่ง /หนังสือเวียน
สิ่งที่ประชาชนควรรู้
 MOU/รับรางวัลศูนย์ฯต้นแบบ
 การอบรม/ประชุม
 ตรวจศูนย์ข้อมูล/ศึกษาดูงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ
ประจำจังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระบบสารสนเทศรายงานผู้บริหาร
EIS
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับเรื่องร้องเรียน
 
 

lineim
เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
แผ่นพับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
แผ่นพับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
สรุปรายชื่อจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สรุปรายชื่อกระทรวงและจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการนำร่องฯ ระบบเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2555
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดย นายเฉลิมพล   เลียบทวี ผู้บรรยาย

การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบฯ และสิ่งที่หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการ โดยนายอิศเรศ อิศโรสกุล

เอกสารประกอบการอบรม คุณต้องทำอะไรบ้าง...?เมื่อคุณเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แผ่นพับ สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนและการคุ้มครองเยียวยา ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ>>>>ออนไลน์
สรุปรายชื่อกระทรวงและจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
หน่วยงานในจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยงานต้นแบบ(สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)


เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ที่กำหนดภายใต้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 

ควาามเป็นมาของเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ
วิธีการประเมินเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ

  เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ 7 มาตรฐาน 40 ตัวชี้วัด
1. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) - มี 6 ตัวชี้วัด
 

แบบประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) 
คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)

2. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหาร - มี 5 ตัวชี้วัด
  แบบประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงาน
คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงาน
3. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน - มี 6 ตัวชี้วัด
  แบบประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน
คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน
4. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารบุคคล - มี 5 ตัวชี้วัด
  แบบประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล
คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล
5. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณ - มี 5 ตัวชี้วัด
  แบบประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณ
คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณ
6. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล - มี 5 ตัวชี้วัด
   แบบประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล
คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล
7. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ - มี 8 ตัวชี้วัด
  แบบประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

bottomim bottomim rithim upimupim
spaceim
พัฒนาข้อมูลโดย:กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร. 0-3533-5665 ต่อ 26