logo
leftim upim rightim upimupim
lineim


หน้าหลัก
ข้อมูลตามมาตรา 9
ข่าวประกวดราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เว็บบอร์ด
 
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 เรื่องน่าสนใจ
 ประกาศ / คำสั่ง /หนังสือเวียน
สิ่งที่ประชาชนควรรู้
 MOU/รับรางวัลศูนย์ฯต้นแบบ
 การอบรม/ประชุม
 ตรวจศูนย์ข้อมูล/ศึกษาดูงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ
ประจำจังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระบบสารสนเทศรายงานผู้บริหาร
EIS
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับเรื่องร้องเรียน
 
 

lineim
ภาพกิจกรรมการตรวจศูนย์ข้อมูลฯ/ศึกษาดูงาน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558  นางศิริกุล ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สขร. พร้อมคณะเข้าตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นางศิริกุล ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สขร. พร้อมคณะเข้าตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด และสำนักงานแรงงานจังหวัด หน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วันที่ 24 เมษายน 2558  เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกให้คำแนะนำ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2

วันที่ 24 เมษายน 2558 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกให้คำแนะนำ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ครั้งที่ 2

วันที่ 23 เมษายน 2558  เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกให้คำแนะนำ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2

วันที่ 23 เมษายน 2558 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกให้คำแนะนำ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558  เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกให้คำแนะนำ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกให้คำแนะนำ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับ เรื่องการจัดแฟ้ม การลงข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่สมัคร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกให้คำแนะนำ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกให้คำแนะนำ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับ เรื่องการจัดแฟ้ม การลงข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่สมัคร
วันที่ 9 มิถุนายน 2557  เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ศึกษาดูงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการจัดแฟ้ม การลงข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารประกันสังคมจังหวัด
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557  คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตรวจคำแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตรวจให้คำแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557  เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกให้คำแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกให้คำแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจแนะนำจากคณะตรวจดติดตามศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง อยุธยา เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ต้นแบบสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557  ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ จาก อบต.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2557 นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดให้การต้อนรับ ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ต้นแบบสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 คณะผู้ตรวจติดตามศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบฯ ได้เข้าตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดให้การต้อนรับ นางสาวปณิศา เหลืองวรเมท พร้อมคณะผู้ตรวจติดตามศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ต้นแบบฯ เข้าตรวจติดตามศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบรางวัลหน่วยงานที่เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบประจำปี 2555 และ หน่วยงานที่ผ่านการประเมินเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบประจำปี 2556
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มองรางวัลโล่รางวัล ให้แก่สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายชูเกียรติ บุศยรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เข้ารับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของราชการประจำปีงบประมาณ 2555 และมอบประกาศเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท แก่หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2556 ให้แก่สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 สิงหาคม 2556 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับคณะศึกษา ดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ
วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรอง ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนกงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับคณะศึกษา ดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 คณะตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เข้าตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ(สำนักงานจังหวัด) และหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วม จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบปี 2556 (สำนักงานคลังจังหวัด)
คณะตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตรวจศูนย์ฯได้ให้คำแนะนำแก่ สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมประกวดหน่วยงาน ต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ วันที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ สำนักงานคังจังหวัด (ชั่วคราว)สำนักงานคลัง เขต 1
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ วันที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ สำนักงานคังจังหวัด (ชั่วคราว)สำนักงานคลัง เขต 1 โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ จัดแฟ้มข้อมูลตามมาตรา 9 เพื่อเป็นในการเดียวกันพร้อมรับการตราวจ
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ
วันที่ 6 มิถุนายน 2556 เจ้าหน้าที่ / บุคลากร สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบต่อไป
 
อ่านต่อ >>>


bottomim bottomim rithim upimupim
spaceim
พัฒนาข้อมูลโดย:กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร. 0-3533-5665 ต่อ 26