logo
leftim upim rightim upimupim
lineim

หน้าหลัก
ข้อมูลตามมาตรา 9
ข่าวประกวดราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เว็บบอร์ด
 
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 เรื่องน่าสนใจ
 ประกาศ / คำสั่ง /หนังสือเวียน
สิ่งที่ประชาชนควรรู้
 MOU/รับรางวัลศูนย์ฯต้นแบบ
 การอบรม/ประชุม
 ตรวจศูนย์ข้อมูล/ศึกษาดูงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ
ประจำจังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระบบสารสนเทศรายงานผู้บริหาร
EIS
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับเรื่องร้องเรียน
 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2553
 
 
lineim
  ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
 
 เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แสดง 5 เรื่องล่าสุด ขณะนี้มีข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด จำนวน889 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แสดงหน้าละ 5 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดย้อนหลัง

ลำดับที่ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันที่ประกาศ เอกสารแนบ
1 แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อย 2050 ยทล.33-บ้านผักไห่ ต.ลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 10,669,712 21 ส.ค. 60
2 แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อย 2050 ยทล.33-บ้านผักไห่ ต.ลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 2.000 กม. 10,669,712 15 ส.ค. 60
3 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศราคากลาง ราคากลางพันธุ์ปลาโครงการผลิตปลาไทยปลอดภัยเพื่อการบริโภค ระยะที่ 2 3,000,000 31 ก.ค. 60
4 อำเภอนครหลวง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการนวัตกรรมวัฒนธรรมสายน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก เพื่อการท่องเที่ยว อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13,220,000 4 ก.ค. 60
5 สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขายทอดตลาด ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รถส่วนกลางของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 14 มิ.ย. 60   
   


bottomim bottomim rithim upimupim
spaceim
พัฒนาข้อมูลโดย:กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร. 0-3533-5665 ต่อ 26