logo
leftim upim rightim upimupim
lineim

หน้าหลัก
ข้อมูลตามมาตรา 9
ข่าวประกวดราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เว็บบอร์ด
 
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 เรื่องน่าสนใจ
 ประกาศ / คำสั่ง /หนังสือเวียน
สิ่งที่ประชาชนควรรู้
 MOU/รับรางวัลศูนย์ฯต้นแบบ
 การอบรม/ประชุม
 ตรวจศูนย์ข้อมูล/ศึกษาดูงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ
ประจำจังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระบบสารสนเทศรายงานผู้บริหาร
EIS
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับเรื่องร้องเรียน
 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2553
 
 
lineim
  ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
 
 เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แสดง 5 เรื่องล่าสุด ขณะนี้มีข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด จำนวน1332 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แสดงหน้าละ 5 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดย้อนหลัง

ลำดับที่ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันที่ประกาศ เอกสารแนบ
1 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่่าสัก ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาวไม่น้อยกว่า 60 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 12 ก.ย. 65
2 สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ทำการภายในอาคารศาลากลางจังหวัด อาคาร ๔ ชั้น และอาคาร ๗ ชั้น และพื้นที่ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สนามหญ้า และสวนหย่อม ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระยะเวลาการจ้าง จำนวน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 8 ก.ย. 65
3 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่่าสัก ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาวไม่น้อยกว่า 60 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,985,238 31 ส.ค. 65
4 สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ทำการภายในอาคารศาลากลางจังหวัด อาคาร ๔ ชั้น และอาคาร ๗ ชั้น และพื้นที่ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สนามหญ้า และสวนหย่อม ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระยะเวลาการจ้าง จำนวน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) 1,339,440 26 ส.ค. 65
5 สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ทำการภายในอาคารศาลากลางจังหวัด อาคาร ๔ ชั้น และอาคาร ๗ ชั้น และพื้นที่ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สนามหญ้า และสวนหย่อม ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระยะเวลาการจ้าง จำนวน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 26 ส.ค. 65   
   


bottomim bottomim rithim upimupim
spaceim
พัฒนาข้อมูลโดย:กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร. 0-3533-5665 ต่อ 26