logo
leftim upim rightim upimupim
lineim

หน้าหลัก
ข้อมูลตามมาตรา 9
ข่าวประกวดราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เว็บบอร์ด
 
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 เรื่องน่าสนใจ
 ประกาศ / คำสั่ง /หนังสือเวียน
สิ่งที่ประชาชนควรรู้
 MOU/รับรางวัลศูนย์ฯต้นแบบ
 การอบรม/ประชุม
 ตรวจศูนย์ข้อมูล/ศึกษาดูงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ
ประจำจังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระบบสารสนเทศรายงานผู้บริหาร
EIS
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับเรื่องร้องเรียน
 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2553
 
 
lineim
  ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
 
 เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แสดง 5 เรื่องล่าสุด ขณะนี้มีข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด จำนวน1302 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แสดงหน้าละ 5 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดย้อนหลัง

ลำดับที่ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันที่ประกาศ เอกสารแนบ
1 แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนน สาย ยทล.3470 - สถานีรถไฟหนองวิวัฒน์ ระหว่าง กม.0+000 - 0+790 ระยะทาง 0.790 กม.) 18,500,000 22 ธ.ค. 64
2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณวัดต้นสะตือ หมู่ที่ 5 ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18,000,000 18 พ.ย. 64
3 แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อย.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3267 - บ้านคลองน้อย อ.มหาราช, บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร 20,500,000 27 ต.ค. 64
4 แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งราวกั้นอันตราย สาย อย.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 347 - บ้านโคก อ.บางปะอิน, บางไทร, บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 แห่ง 17,800,000 27 ต.ค. 64
5 แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 32 (บ้านต้นโพธิ์ - บ้านเกาะ) ระหว่าง กม.0+000 - 3+970 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง และตำบลบ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 3.970 กิโลเมตร 48,100,000 27 ต.ค. 64   
   


bottomim bottomim rithim upimupim
spaceim
พัฒนาข้อมูลโดย:กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร. 0-3533-5665 ต่อ 26