logo
leftim upim rightim upimupim
lineim

หน้าหลัก
ข้อมูลตามมาตรา 9
ข่าวประกวดราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เว็บบอร์ด
 
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 เรื่องน่าสนใจ
 ประกาศ / คำสั่ง /หนังสือเวียน
สิ่งที่ประชาชนควรรู้
 MOU/รับรางวัลศูนย์ฯต้นแบบ
 การอบรม/ประชุม
 ตรวจศูนย์ข้อมูล/ศึกษาดูงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ
ประจำจังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระบบสารสนเทศรายงานผู้บริหาร
EIS
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับเรื่องร้องเรียน
 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2553
 
 
lineim
  ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
 
 เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แสดง 5 เรื่องล่าสุด ขณะนี้มีข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด จำนวน960 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แสดงหน้าละ 5 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดย้อนหลัง

ลำดับที่ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันที่ประกาศ เอกสารแนบ
1 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม ริมแม่น้ำลพบุรี ระยะที่ 1 ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14,500,000 25 มิ.ย. 61
2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้าง: โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการเพิ่มมูลค่าผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล 0 21 มิ.ย. 61
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้าง:โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการเพิ่มมูลค่าผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล 0 21 มิ.ย. 61
4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการเพิ่มมูลค่าผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล 0 15 มิ.ย. 61
5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการเพิ่มมูลค่าผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 15 มิ.ย. 61   
   


bottomim bottomim rithim upimupim
spaceim
พัฒนาข้อมูลโดย:กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร. 0-3533-5665 ต่อ 26