logo
leftim upim rightim upimupim
lineim

หน้าหลัก
ข้อมูลตามมาตรา 9
ข่าวประกวดราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เว็บบอร์ด
 
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 เรื่องน่าสนใจ
 ประกาศ / คำสั่ง /หนังสือเวียน
สิ่งที่ประชาชนควรรู้
 MOU/รับรางวัลศูนย์ฯต้นแบบ
 การอบรม/ประชุม
 ตรวจศูนย์ข้อมูล/ศึกษาดูงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ
ประจำจังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระบบสารสนเทศรายงานผู้บริหาร
EIS
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับเรื่องร้องเรียน
 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2553
 
 
lineim
  ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
 
 เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แสดง 5 เรื่องล่าสุด ขณะนี้มีข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด จำนวน854 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แสดงหน้าละ 5 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดย้อนหลัง

ลำดับที่ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันที่ประกาศ เอกสารแนบ
1 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างจัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,450,839 27 เม.ย. 60
2 แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ร่าง TOR ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก จำนวน 8 แห่ง 4,879,245 25 เม.ย. 60
3 ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการการพัฒนาแหล่งท่องที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์มรดกโลก 27 5 เม.ย. 60
4 ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่าง TOR โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์มรดกโลก 27,044,000 30 มี.ค. 60
5 สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบราคา ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,300 ซีซี (เครื่องยนต์ดีเซล) แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน 1,250,000 10 มี.ค. 60   
   


bottomim bottomim rithim upimupim
spaceim
พัฒนาข้อมูลโดย:กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร. 0-3533-5665 ต่อ 26