ข่าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้อนหลัง เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง จำนวน 5 ข่าว แสดงหน้าละ 40 รายการ

ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 3,631
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ป้ายประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 3,217
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทความสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อลงมติ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,450
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนใจมากสุดในรอบเดือน