ผวจ.วิทยา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผวจ.วิทยา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 10:05 น.

 อ่าน 1,958

ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขอแสดงความยินดีกับนายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ท่านจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ อาคารใหม่สวนอัมพร  กรุงเทพมหานคร   และวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  จะเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร  เนื่องในวันวิสาขบูชา  ประจำปี ๒๕๕๔ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กรมทหารราบที่ ๑๑  กรุงเทพมหานคร

สภามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  ได้ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  และพิจารณาเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาทุกภาคส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน การคมนาคม  การปรับปรุงภูมิทัศน์และยังดำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นอยุธยาเมืองมรดกโลก  จึงอนุมัติให้ปริญญาดังกล่าว

รางวัลเสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พิจารณามอบให้ บุคคล  องค์กร หรือหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมยกย่องคุณความดีและประกาศเกียรติคุณที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป  เป็นแบบอย่างแก่สังคมและเยาวชนของชาติ  เป็นเกียรติ เป็นกำลังใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด