๑๖ ก.พ. ๕๕ นายกรัฐมนตรีเดินทางมาอยุธยา และรับฟังบรรยายสรุปการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๖ ก.พ. ๕๕ นายกรัฐมนตรีเดินทางมาอยุธยา และรับฟังบรรยายสรุปการเตรียมการป้องกันน้ำท่วม

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 13:13 น.

 อ่าน 1,986
นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  และคณะ จะเดินทางมาตรวจติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัย ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ความคืบหน้าการเตรียมการ  นายวิทยา  ผิวผ่อง  ร่วมด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะเจ้ารับฟังการประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference  ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งจังหวัดได้เตรียมความพร้อมสำหรับปัญหาอุทกภัย  ในเบื้องต้นได้แบ่งคณะทำงานออกเป็น ๔ ลุ่มน้ำ ได้แก่ แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย เพื่อสรุปวิเคราะห์เหตุการณ์สาเหตุการท่วม อันนำไปสู่การวางแผนป้องกัน อาทิ การมีระบบเตือนภัยที่แม่นยำ การระบายน้ำ การเตรียมพื้นที่แก้มลิง การกำหนดจุดอพยพ ระบบการแจกจ่ายช่วยเหลือดูแล ๑: ๒๐ การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร การจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับ แล้วจึงสรุปเป็นภาพใหญ่ของทั้งจังหวัดร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการทำ Flood Way ที่จะให้จังหวัดเกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยรักษาสถานที่สำคัญไม่ให้ท่วม อาทิ นิคมอุตสาหกรรมและรอบพื้นที่ พื้นที่เศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ

ภารกิจที่เกี่ยวข้องระหว่างการมาติดตามผลของนายกรัฐมนตรีและคณะ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ถูกกำหนดให้เป็นจุดศูนย์กลางประชุมของกลุ่มพื้นที่ปลายน้ำ(ตอนบน) ตามกำหนดการ ดังนี้

วันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรมวรบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอีก ๗ จังหวัด กลุ่มพื้นที่ปลายน้ำตอนบน (สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี นครนายก) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑,๒,๓,๔ และคณะทำงานกลางจากส่วนกลาง เพื่อเตรียมรายงานสรุปต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๕ นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด จะเข้าประชุมกับอีก ๒ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑ ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย อุตสาหกรรมจังหวัด ที่ดินจังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัด อุตุนิยมวิทยาจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แรงงานจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มที่ ๒ ประชุมทำความเข้าใจกับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น. นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
                                  อ.บางไทร
๐๙.๑๕ - ๑๑.๓๐ น. นายกรัฐมนตรีและคณะรับฟังผลการประชุมแผนงาน/โครงการ
                                  ป้องกันน้ำท่วมจังหวัดพื้นที่ปลายน้ำ(ตอนบน) 
                                  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายวิทยา ผิวผ่อง) และคณะ 
                                  บรรยายสรุปรายพื้นที่
                                  คณะทำงานกลาง (ผู้แทน กยน./สศช./สงป.)บรรยายสรุปภาพรวม  
                                  พื้นที่ปลายน้ำ(ตอนบน)
๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.    แถลงข่าว (นายกรัฐมนตรี/คณะทำงานกลาง)
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.  เดินทางไปนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. รับฟังผลการประชุมแผนงาน/โครงการป้องกันน้ำท่วมนิคม
                                   อุตสาหกรรม จากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย
                                   (ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการ 
                                    บรรยายสรุป)
๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ตรวจเยี่ยมโครงการป้องกันอุทกภัยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
                                   บางปะอิน (อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรม
                                   โยธาธิการและผังเมือง และผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
                                   ไทย บรรยายสรุป)
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น.    ออกเดินทางจากนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินไปยังอำเภอบางบาล 
                                   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงประตูระบายน้ำ และการเตรียมพื้นที่รองรับน้ำ
                                    นอง(แก้มลิง) ในพื้นที่อำเภอบางบาล (รมว.เกษตรและสหกรณ์ 
                                    อธิบดีกรมชลประทาน และ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                    บรรยายสรุป)
๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.   เดินทางไปยังพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมการ
                                   บูรณะ พื้นที่โบราณสถานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 
                                   (รมว. เกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมทางหลวง 
                                    อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และอธิบดีกรมชลประทาน 
                                    บรรยายสรุป)
๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.  เดินทางถึงบริเวณการจัดงาน ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 
                                    (วัดหลังคาขาว)
๑๘.๐๐ -๑๙.๐๐ น.    รับประทานอาหารเย็น บริเวณตลาดย้อนยุค (วัดหลังคาขาว)
๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.    ชมการแสดงแสง-เสียง ชุด อยุธยายศยิ่งฟ้า นานาชาติประกาศก้อง 
                                     แผ่นดินทองศรีอยุธยา
๒๐.๐๐น.                      นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังที่พัก 
                                      ค้างคืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด