คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABCเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 11:40 น.

 อ่าน 10,123

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC จังหวัดมีเป้าหมายให้ครัวเรือนเข้าร่วมจัดทำบัญชีครัวเรือน  โดยขอให้ทั้ง ๑๖ อำเภอพิจารณาคัดเลือกตำบลเป้าหมาย อย่างน้อยอำเภอละ ๑ ตำบล ซึ่งระดับจังหวัดจะมีคณะทำงานบูรณาการ เพื่อติดตามและสนับสนุนการทำงานของระดับตำบล  รวมทั้งสิ้น ๖ คณะ ดังนี้

๑) คณะทำงานทีมบูรณาการกลาง
๒) คณะทำงานสร้างการเรียนรู้ฯ
๓) คณะทำงานสนับสนุนการจัดทำบัญชีครัวเรือน
๔) คณะทำงานบูรณาการแผนและงบประมาณ
๕) คณะทำงานการติดตามประเมินผล
๖) คณะทำงานประชาสัมพันธ์   

นโยบายเร่งด่วนของนายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ให้มีหมู่บ้านนำร่อง  เพื่อเป็นรากฐานและตัวอย่างการบริหารจัดการให้การศึกษาดูงานแก่หมู่บ้านอื่นๆ โดยหมู่บ้านนำร่องที่เสนอแผนได้ชัดเจนจะได้รับงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมว่าจะทำอย่างไรให้ครัวเรือนมีรายรับเพิ่มขึ้น รายจ่ายลดลง

๓ หมู่บ้านนำร่อง
๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน
๒) หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี
๓) หมู่ที่ ๔ ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน

โหลดไฟล์คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการบำบัดทุกข์แบบ ABC


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด