๒๘ พ.ย.นี้ อยุธยาจัดแข่งขันกีฬาทางน้ำ ประชัน ๔ อำเภอ คือ พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน อุทัย และบ้านแพรกเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๘ พ.ย.นี้ อยุธยาจัดแข่งขันกีฬาทางน้ำ ประชัน ๔ อำเภอ คือ พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน อุทัย และบ้านแพรก

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 16:34 น.

 อ่าน 5,104

๒๘ พ.ย. ๕๕ นี้ เป็นรอบการแข่งขันกีฬาทางน้ำ ของ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา  อำเภอบางปะหัน  อำเภออุทัย และอำเภอบ้านแพรก ร่วมด้วยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และผู้แทนภาคประชาสังคม

ฟิตร่างกายให้พร้อม เพื่อเข้าร่วมงาน walk rally เรียนรู้ expo และความเป็นอยุธยา  ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี  มีอาหาร เครื่องดื่ม เลี้ยงผู้เข้าร่วมงานฟรีตลอดงาน

           กีฬาล่องซุง  กีฬาถ่อแพ และแข่งพายเรือชิงธง 

ความเป็นมา นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า "เหลือเวลาอีกเพียงปีเดียวที่ประเทศไทยโดยจังหวัดอยุธยา ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทย จะได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020 หรือไม่ เพราะคณะกรรมการ BIE จะเข้าตรวจให้คะแนนราว พ.ย. ๕๖ ซึ่งขณะนี้จังหวัดได้เตรียมความพร้อมไปมากแล้ว ทั้งเรื่องการเตรียมสถานที่ การเตรียมคน โดยจะเดินทางไปพร้อมกับ สสปน. เพื่อนำเสนอความคืบหน้า ณ ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ ๑๘ พ.ย.นี้"

การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเรื่องการจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020 ได้เตรียมแผนไว้โดยจัดงานใหญ่คาดผู้เข้าร่วมงานครั้งละ ๕,๐๐๐ คน เพื่อประชาสัมพันธ์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ตั้งแต่ พ.ย. ๕๕ - ก.ย. ๕๖ โดยให้ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร นักเรียน นักศึกษา ภาคประชาชน ภาคเอกชน และข้าราชการ มาเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี แบบ WALK RALLY เรียนรู้ Expo และความเป็นอยุธยา

รอบละ ๔ อำเภอ เป็นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ภาคประชาสังคม
        ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๕ : อำเภอพระนครศรีอยุธยา,อำเภอบางปะหัน,อำเภออุทัย,อำเภอบ้าน 
                                                          แพรก ,เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
        ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๕๖ : อำเภอบางปะอิน,อำเภอมหาราช,อำเภอนครหลวง,อำเภอบาง
                                                          ไทร,ผู้แทนภาคประชาสังคม
        ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๖ : อำเภอเสนา,อำเภอลาดบัวหลวง,อำเภอภาชี,อำเภอวังน้อย,ผู้แทนภา
                                                          ประชาสังคม
        ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๖ : อำเภอบางซ้าย,อำเภอบางบาล,อำเภอท่าเรือ,อำเภอผักไห่,เทศบาล
                                                          เมืองอโยธยา,องค์การบริหารส่วนจังหวัด,ผู้แทนภาคประชาสังคม
        ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๕๖ : รอบของภาคเอกชน แรงงาน อุตสาหกรรม สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาชิกหอการค้าจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง 
        ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๙ ก.ย. ๕๖ : รอบของข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

งานจัดครั้งแรกในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายนนี้ ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าชมงาน ซึ่งจะมีนิทรรศการ Mascot expo 2020 ของประเทศไทย การแข่งกีฬาทางน้ำ ได้แก่ ล่องซุง ถ่อแพ พายเรือชิงธง และขายสินค้าของดี ๑๖ อำเภอ 
  กำหนดการ
๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.   - รับประทานอาหารเช้า
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.  - ลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.   - พิธีเปิด  โดยผู้นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.   - กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก World                                               
Expo 2020 (รับประทานอาหารว่างระหว่างการทำกิจกรรม)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.   - รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.   - กิจกรรมการสร้างความร่วมมือ ความสามัคคีด้วยการแข่งขันกีฬาทางน้ำ ได้แก่
                                      ล่อง
ซุง   ถ่อแพ และ เรือชิงธง (รับประทานอาหารว่างระหว่างการทำกิจกรรม)
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.  - ประกาศผลกิจกรรมการแข่งขัน Walk rally และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ
๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.  - รับประทานอาหารเย็น และร่วมงานประเพณีลอยกระทง

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด