หลังวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไปทุกหน่วยงานต้องประกาศราคากลางเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลังวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไปทุกหน่วยงานต้องประกาศราคากลาง

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 13:29 น.

 อ่าน 2,325

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ส่วนแนวทางการเปิดเผยราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มิใช่งานก่อสร้างให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติ 

        ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยูยาได้พัฒนาระบบประกาศราคากลางดังกล่าวในเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจังหวัดพระนครศรีอยูยา

 

อ่านต่อรายละเอียด


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด