การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและบริหารจัดการน้ำและัอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและบริหารจัดการน้ำและัอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14:32 น.

 อ่าน 2,263

             ตามที่สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้จัดทำข้อมูลเผยแพร่โครงการของรัฐ "โครงการเพื่่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย" นั้น

             ซึ่งมีแนวทางในการรับฟังความคิืดเห็นของประชาชน ต่อระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) และกระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจากพื้นที่ชุมชน และอำเภอ ดังนี้

ตามแผนการดำเนินการ ใน ๓๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเขียงใหม่ ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำแพงเพชร กรุงเทพมหานคร ลพบุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม สระบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สมุทรปราการ อ่างทอง อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี สกลนคร ชัยภูมิ และจังหวัดสงขลา 

โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๘ สัปดาห์ (เดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๖)

 สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีกลุ่มเป้าหมาย ๗ อำเภอ ๓๘ ตำบล   พื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. พื้นที่ปิดล้อม ๕ แห่ง

     ๑.๑. เทศบาลพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา ๗ ตำบล       ครัวเรือน ๓๗ ประชากร ๑๑๐ คน

     ๑.๒.เทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช ๒ ตำบล                    ครัวเรือน ๓๕๐ ประชากร ๑,๒๒๕ คน

     ๑.๓. เทศบาลตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน ๓ ตำบล              ครัวเรือน ๓๒๐ ประชากร ๑,๑๒๐ คน

     ๑.๔. เทศบาลตำบลบางบาล อำเภอบางบาล ๖ ตำบล                ครัวเรือน ๔๕๐ ประชากร ๑,๕๗๕ คน

     ๑.๕. เทศบาลตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ ๖ ตำบล                           ครัวเรือน ๓๐๐ ประชากร ๑,๐๕๐ คน

๒. ขุดคลองสายใหม่/อาคารบังคับน้ำ

     ๒.๑. อำเภอบางบาล - อำเภอบางไทร ระยะทาง ๒๓ กม. (๑๐ ตำบล) ครัวเรือน ๒๔๓ ประชากร ๗๒๙ คน

๓. ขุดลอกคลอง ๒ อำเภอ ๔ ตำบล

     ๓.๑  อำเภอท่าเรือ ตำบลท่าหลวง ตำบลจำปา/อำเภอภาชี ตำบลดอนหญ้านาง ตำบลหนองน้ำใส

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ สังกัดสำนักวิชาการและวิเคราะห์โครงการ สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) E-Mail:pod5667@yahoo.com โทรศัพท์สำนักงาน ๐๒ ๒๘๒ ๙๓๗๙

นายชัยวัฒน์ ดุษฏีพาณิชย์ สังกัดสำนักวิชาการและวิเคราะห์โครงการ สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) E-Mail:sboch99@gmail.com โทรศัพท์สำนักงาน ๐๒ ๒๘๐ ๖๗๖๖

ได้กำหนดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร ๐๓๕ - ๓๓๕๗๘๓,๐๓๕ - ๓๓๕๗๔๐ และ ๐๓๕ - ๓๓๕๒๑๐

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถลงทะเบียนออนไลน์

ได้ตั้งแต่วันที่ 2  - 9  พฤศจิกายน 2556 

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่นี่  http://www.wateropm.org/register/   

 

แจ้งพื้นที่ก่อสร้างโครงการ สถานที่ปิดประกาศข้อมูลเผยแพร่โครงการของรัฐ "โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ"  ดังนี้

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด