ขอเชิญโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการพลังคิด สะกิดโลก ชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัล ๒๕๐,๐๐๐ บาท เปิดรับสมัครถึงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๖เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการพลังคิด สะกิดโลก ชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัล ๒๕๐,๐๐๐ บาท เปิดรับสมัครถึงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๖

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 13:39 น.

 อ่าน 4,556

รางวัล

 
 
 • สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักงานนโยบายและแผน
  พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • สถานศึกษาทุกแห่งที่มีคะแนนการลดใช้ไฟฟ้าผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดจะได้รับ
  ใบประกาศนียบัตร “สถานศึกษาลดการใช้พลังงานดีเด่น”
 • สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา สถานศึกษา
  ละ 250,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  (รวม 77 จังหวัด จังหวัดละ 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 145 รางวัล รวมเป็นเงิน 38,500,000 บาท)
 • สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา สถานศึกษา
  ละ 1,000,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  (รวม 6 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล รวมเป็นเงิน 6,000,000 บาท)
 • สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา
  2,000,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ (จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 2,000,000 บาท)
 
 

เกณฑ์ในการพิจารณา

คณะกรรมการจะพิจารณาสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติ หลักฐาน และเอกสารถูกต้อง โดยจะให้คะแนนในรายละเอียดและเกณฑ์ ดังนี้
 
การตัดสินในระดับจังหวัด (รอบคัดเลือกชนะเลิศ ระดับจังหวัด)
 
 คะแนนผลการรณรงค์และดำเนินกิจกรรมเพื่อลดใช้พลังงานในช่วงที่ผ่านมา
 • - นโยบายของสถานศึกษาและความร่วมมือในการเผยแพร่สื่อ ๑๐ คะแนน
  - การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ๑๐ คะแนน
  - ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินกิจกรรม ๑๐ คะแนน
 •  
 คะแนนจาก “แผนการรณรงค์ลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน”
 • - ความคิดสร้างสรรค์ของแผน โดยต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน ๒๐ คะแนน
  - การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ๒๐ คะแนน
  - ความเป็นไปได้ในการนำแผนไปปฏิบัติจริง ๒๐ คะแนน
  - ความต่อเนื่องและยั่งยืนของแผน ๑๐ คะแนน
 •  
 
 
 
 
การตัดสินในระดับภูมิภาค (รอบคัดเลือก ๓ สถานศึกษา ระดับภูมิภาค)
 
 คะแนนการนำเสนอผลงานในรูปแบบวิดีโอ
 • - แนวคิดในการนำเสนอ มีความคิดสร้างสรรค์น่าสนใจ ๑๐ คะแนน
  - ความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร ชัดเจน ตรงประเด็น ๒๐ คะแนน
 •  
 คะแนนภาพรวมผลสำเร็จในการดำเนินงาน
 • - ผลสำเร็จจากกิจกรรมตามแผนที่นำเสนอ ๓๐ คะแนน
  - การมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในสถานศึกษา ๒๐ คะแนน
  - นโยบายและการสนับสนุนของสถานศึกษา ๑๐ คะแนน
  - ความต่อเนื่องและยั่งยืนของกิจกรรม ๑๐ คะแนน
 •  
 
 
 
 
การตัดสินในระดับภูมิภาค (รอบชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาค)
 
 • - รูปแบบและความน่าสนใจในการนำเสนอ ๑๐ คะแนน
  - พฤติกรรมการประหยัดพลังงานเชิงประจักษ์ ๑๐ คะแนน
  - นโยบายและการสนับสนุนของสถานศึกษา ๑๐ คะแนน
  - การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ๒๐ คะแนน
  - ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่กระทบต่อการเรียนการสอน ๒๐ คะแนน
  - ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมที่สามารถวัดผลได้ชัดเจน ๒๐ คะแนน
  - ความต่อเนื่องและความยั่งยืนของกิจกรรม ๑๐ คะแนน
 •  
 
 
 
 
การตัดสินในระดับประเทศ
 
 • - จำนวนยอด Like วิดีโอสรุปผลในเว็บไซต์ Youtube ๑๐ คะแนน
  - รูปแบบและความน่าสนใจในการนำเสนอ ๑๐ คะแนน
  - นโยบายและการสนับสนุนของสถานศึกษา ๑๐ คะแนน
  - การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ๒๐ คะแนน
  - ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่กระทบต่อการเรียนการสอน ๒๐ คะแนน
  - ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมที่สามารถวัดผลได้ชัดเจน ๒๐ คะแนน
  - ความต่อเนื่องและความยั่งยืนของกิจกรรม ๑๐ คะแนน
 •  
 
 
 
 

คณะกรรมการตัดสิน

 
 •  
 
หมายเหตุ : การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด