โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐”

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:43 น.

 อ่าน 12,964

รายละเอียดโครงการ ฯ     

รายละเอียดการประกวด >>  

ระยะเวลาการรับสมัคร >>

การรับผลงาน (โดยศาลากลางจังหวัด)  

ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการประกวด  >>

 
 

      วันนี้ (19/12/56)  คณะกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการประกวดวาดภาพ และประกวดเขียนเรียงความ โดยได้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน การประกวดวาดภาพ มีดังนี้

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

แยกเป็น 

      -  เนื้อหาตรงตามวัตถถุประสงค์       30  คะแนน

  • ความสมบูรณ์ เรียบร้อย สวยงาม โดดเด่น คมชัด             40  คะแนน
  • การจัดองค์ประกอบของภาพ                                   15  คะแนน
  • การใช้เทคนิคสร้างสรรค์งาน                                   15  คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน การประกวดเขียนเรียงความ มีดังนี้

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

แยกเป็น - องค์ประกอบ (คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป)                                20  คะแนน

  • เนื้อหา (สาระสัมพันธ์กับชื่อเรื่อง ประเด็นน่าสนใจ                   40  คะแนนข้อมูลสนับสนุนชัดเจน ความยาวตามกำหนด)
  • ความคิดสร้างสรรค์ (แปลกใหม่ น่าสนใจ มีประโยชน์)              20 คะแนน
  • การใช้ภาษา ถูกต้อง สละสลวย ไม่วกวน                                20 คะแนน

รางวัลระดับประเทศ

๑) รางวัลชนะเลิศ (จํานวน ๑ รางวัล สําหรับแต่ละระดับ)

ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น (ตั๋วเครื่องบิน ๒ ที่นั่ง พร้อมที่พัก และค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาตามเส้นทาง           ที่กําหนด) เกียรติบัตรพร้อมโล่เชิดชูเกียรติ และทุนการศึกษา  จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๒)     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (จํานวน ๓ รางวัล สําหรับแต่ละระดับ)

        iPhone 5 เกียรติบัตรพร้อมโล่เชิดชูเกียรติ และทุนการศึกษา จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท

๓)     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (จํานวน ๕ รางวัล สําหรับแต่ละระดับ)

        iPad เกียรติบัตรพร้อมโล่เชิดชูเกียรติ และทุนการศึกษา จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท

 

รางวัลระดับจังหวัด ประกอบด้วย

  • รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัล ในแต่ละระดับ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา  จำนวน 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ในแต่ละระดับพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ในแต่ละระดับพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท
  • รางวัลชมเชย ระดับละ 3 รางวัลๆ ละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด