สรุปผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรุปผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:41 น.

 อ่าน 1,691

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร.ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓.๒/๒๖๑-๒๗๘ เรื่อง ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล     งบประมาณที่ได้รับ  ๙๖,๐๐๐,๐๐๐   บาท
๒. พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่                                                   งบประมาณที่ได้รับ ๗๘,๕๐๐,๐๐๐  บาท
๓. พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งบประมาณที่ได้รับ  ๓๓,๔๕๙,๖๐๐  บาท
    -ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแบบบูรณาการ                                    งบประมาณที่ได้รับ     ๙,๐๐๐,๐๐๐   บาท  
                                                                                                     รวมทั้งสิ้น            ๒๑๖,๙๕๙,๖๐๐  บาท  
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล
      -โครงการ:ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์กับกลุ่มอาเซียน+๖ 
                                                                                                                           งปม ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
     - โครงการ:ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และประชาสัมพันธ์เชิงรุก งปม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
     - โครงการปรับปรุงพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว   งปม  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. การพัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
     - โครงการพัฒนาการผลิตอาหารฮาลาลแบบครบวงจร                                        งปม  ๒๙,๖๔๑,๔๔๐  บาท
     - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบ
                                                                                                                          งปม    ๓,๘๑๘,๑๖๐ บาท 
๓. การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
     - โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกับชุมชนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         งปม ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดแบบครบวงจร             งปม ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
     - โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานเพื่อการเป็นสังคมเมืองน่าอยู่  งปม ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
​                                                                                              รวม ๑๒ โครงการ  งปม ๒๐๗,๙๕๙,๖๐๐ บาท
  


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด