ผลความคืบหน้าการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคคลเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลความคืบหน้าการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคคล

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 10:24 น.

 อ่าน 2,484

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553  นายทวี  นริสศิริกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ  ได้นัดประชุมคณะทำงาน  โดยมีเจ้าหน้าที่จาก 32 ส่วนราชการส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลความก้าวหน้า ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สรุปได้ดังนี้

1) ผลการดำเนินการ เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากทั้ง 33 ส่วนราชการที่หัวหน้าส่วนราชการได้ลงนามกับผู้ว่าราชการจังหวัด  ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการ และส่งรายงานผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ 2-4 
    หน่วยที่สามารถดำเนินการได้ดี  เป็นที่น่ายกย่อง อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  สำนักงานคลังจังหวัด  ซึ่งได้เล่าประสบการณ์ถ่ายทอดการทำงานให้ที่ประชุมรับทราบ

2)ข้อสังเกตข้อเสนอแนะจากการ รายงานของเจ้าภาพตัวชี้วัด มีดังต่อไปนี้
    2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายอยุธยาเมืองสะอาด  จะแจ้งวันBig Cleaning Day ให้ทุกหน่วยทราบต่อไป  ซึ่งประธานย้ำว่าทุกเดือนก่อนวันรับเงินเดือนควรจะจัดเก็บรักษาความสะอาดทุกครั้ง
    2.2 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและส่วนราชการ หากเป็นงานก่อสร้างให้วางแผนและดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว
    2.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานและผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ให้ทุกส่วนดำเนินงานตามmile stone โดยเข้าดูตัวอย่างได้ในเว็บไซต์จังหวัดหัวข้อ PMQA  สำหรับการรายงานผลความพึงพอใจต่อหัวหน้าส่วนราชการขอให้ส่งสำนักงานคลังจังหวัดด้วยเพื่อรวบรวมเป็นภาพรวมทุกกลุ่มผู้รับบริการ  นอกจากนี้ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจโดยสำนักงานสถิติจังหวัดด้วย
    2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขอให้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน และเข้าร่วมสัมมในวันที่ 30 มิถุนายน 2553
    2.5 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน ให้ทุกส่วนรายงานภายใน 30 กันยายน 2553
    2.6 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม  ขอให้รายงานการประเมินตนเองโดยเขียนสูตรการคำนวณและใส่ค่าผลที่ได้ให้ละเอียดยิ่งขึ้น  และชี้แจงว่าจังหวัดได้จัดรางวัลสำหรับส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายเงินสูงอันดับ 1-3 ในปีนี้
    2.7 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล  เนื่องจากมี 9 ส่วนราชการที่ยังได้คะแนนน้อยกว่า 2.5  ได้เร่งให้ดำเนินการและนำข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมตลอดจนแนวทางไปปรับปรุงดำเนินการ      
    
ก่อนจบการประชุม  ประธานยังได้เน้นย้ำให้ร่วมมือกันทำงาน  และในรอบ 9 เดือนให้ส่งรายงานการประเมินตนเองภายใน 16 กรกฎาคม 2553   คะแนนของแต่ละส่วนราชการน่าจะไม่ต่ำกว่า 3.75


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด