สมัครรางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี ๒๕๕๘เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมัครรางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี ๒๕๕๘

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:19 น.

 อ่าน 3,070

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ถ่ายทอดวิดีทัศน์ทางไกลจากกระทรวงมหาดไทย มาเพื่อให้เจ้าหน้าที่จาก ๓๔ ส่่วนราชการส่วนภูมิภาคของจังหวัด ซึ่งเป็นผู้แทนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมรับฟัง รับรู้และเข้าใจเกณฑ์และวิธีการ  ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  

 

สรุป

๑)  ถ้าจังหวัดไม่สมัครรับรางวัล สำนักงาน ก.พ.ร. จะเข้าตรวจรับรองเกณฑ์ว่าจังหวัดรักษามาตรฐานหรือไม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๒)  เปลี่ยนชื่อ ๒ หมวด ได้แก่ หมวด ๕ เปลี่ยนจากการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็น การมุ่งเน้นบุคลากร 
หมวด ๖ เป็นจากการจัดการกระบวนการ เป็น การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
๓) หากจังหวัดสมัครในระบบและผ่านรอบแรก ให้เตรียมเขียนแบบฟอร์มที่ ๕ บทสรุปผู้บริหาร และแบบฟอร์มที่ ๖ รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)  ส่งไม่เกิน ๕๐ หน้า ในระบบ ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘
๔)กรณีที่จังหวัดผ่านรอบ ๒ จะมีทีมผู้ตรวจประเมินมา ณ พื้นที่จังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๘ พ.ค. - ๑๖ มิ.ย. ๕๘
๕) เมื่อจังหวัดได้รับการประกาศรายชื่อว่าผ่านการตัดสิน จึงจะเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘

รางวัลที่เปิดโอกาสให้จังหวัดสมัคร รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น

การสมัครรางวัล  หากจังหวัดเลือกหมวดใดสมัคร ให้ส่งเอกสารแบบฟอร์มใผ่านระบบของ สำนักงาน ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๗  มกราคม ๒๕๕๘

แบบฟอร์มที่จังหวัดจัดส่ง รวม ๔ แบบฟอร์มในรอบแรก ได้แก่

- แบบฟอร์ม ๑ เอกสารการสมัคร
- แบบฟอร์ม ๒ ลักษณะสำคัญองค์กร
- แบบฟอร์ม ๓ แบบประเมินความพร้อมขอรับรางวัล
- แบบฟอร์ม ๔ ตัวชี้วัดหมวด ๗ ที่เกี่ยวข้อง 

(สมัครหมวดใด จะมีตัวชี้วัดเข้มในหมวดนั้น)

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม และรายละเอียด ที่วิทยากรบรรยาย>>ได้ที่นี่

** ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บผลลัพธ์การดำเนินการ เพื่อใช้ประกอบการสมัครรับรางวัล และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นไปอย่างยั่งยืน **

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด