สรุปผลการกำหนดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2557 – 2560 )เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรุปผลการกำหนดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2557 – 2560 )

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 16:46 น.

 อ่าน 4,111

สรุปผลการกำหนดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2557 – 2560 )

           3 ประเด็นยุทธศาสตร์

          4 คลัสเตอร์

        21 เรื่อง

                  เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นไปในแนวทางเดียวกันคือ มุ่งบรรลุจุดหมายแห่งวิสัยทัศน์จังหวัด " อยุธยานครประวัติศาสตร์  น่าเที่ยว  น่าอยู่  ก้าวสู่สากล"  นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการกำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีัอยุธยา อย่างมีจุดหมาย กระบวนการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้จัดการประชุม สรุปผลจากการระดมความคิดเห็น การรวบรวมความคิดเห็นจากทุกอำเภอ  เป็น 4 คลัสเตอร์ 21 เรื่อง

                   ขั้นตอนต่อไป จะเป็นการติดตามการทำงานในแต่ละเรื่อง ว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างไร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้โอกาสในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด เช่น การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด  การประชุม กบจ. ในการติดตามความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคที่พบ หรือการริเริ่มทำงานในแต่ละคลัสเตอร์  ทั้งนี้ แต่ละคลัสเตอร์จะบริหารโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

                     ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการบริหารด้วยระบบนี้ ซึ่งเป็นการบริหารแบบเชิงพื้นที่ และมีผู้รับผิดชอบชัดเจนในแต่ละเรื่อง และรายประเด็นที่จะมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นประธาน เป็นการแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งจะแก้ไขปัญหาได้ตรง ได้เร็ว และมีประสิทธิภาพ             

ด้านเศรษฐกิจ 6 เรื่อง

1.      สืบสานโครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง

2.      เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร

3.      เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม

4.      พัฒนาศักยภาพแรงงาน

5.      พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล

6.      เพิ่มมูลค่า พัฒนาการท่องเที่ยว

ด้านสังคม 4 เรื่อง

1.      ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางสังคมของประชาชน

2.      เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

3.      สร้างภูมิคุ่มกันเด็กและเยาวชนสู่สังคมคุณภาพ

4.      เสริมสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ด้านความมั่นคง 6 เรื่อง

1.      ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

2.      สร้างความเป็นธรรมในสังคม

3.      ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

4.      จัดระเบียบ ลดปัญหา อยุธยา ปลอดภัยน่าอยู่

5.      ป้องกันและลดปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง อุบัติภัย

6.      ลดปัญหายาเสพติด

ด้านบริหารจัดการ 5 เรื่อง

1.      พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

2.      บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอยุธยาน่าอยู่

3.      พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ

4.      อนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก

5.      พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพการให้บริการ

อ่านต่อ>>>


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด