การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08:49 น.

 อ่าน 5,071

    ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรีเห็นว่า

เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณภาครัฐในการเดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดประชุม อบรม สัมมนา

ในต่างประเทศ  และสามารถนำเงินงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในแผนงาน โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีมติให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทหนังสือเวียน
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด