อยุธยาพร้อม ครม.ผลักดัน"world expo 2020" เป็นวาระแห่งชาติเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อยุธยาพร้อม ครม.ผลักดัน"world expo 2020" เป็นวาระแห่งชาติ

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 09:48 น.

 อ่าน 2,648

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมพร้อมการนำเสนอความเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่นชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรม  การจัดนิทรรศการ  โดยหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดจากภาครัฐและเอกชน   เพื่อไปนำเสนอในการจัดงานรณรงค์หาเสียงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ World Expo 2020  ซึ่งเชิญทูตของประเทศต่างๆเข้าร่วมงาน ณ กระทรวงการต่างประเทศ ช่วงเดือนมีนาคม

การจัดรณรงค์ดังกล่าว สืบเนื่องจากการประชุม คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020 ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ กต. เป็นหน่วยงานหลักในการรณรงค์หาเสียงและจัดตั้งคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงระดับชาติ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการหาเสียง ตลอดจนเป็นกลไกกลางในการประสานงานตลอดระยะเวลาการรณรงค์หาเสียง โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน
๒. เห็นชอบให้เรื่องการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020 เป็น “วาระแห่งชาติ” ของรัฐบาล โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีที่เห็นเหมาะสมจัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กต. กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม (คค.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นต้น เพื่อกำหนดกลไกและหน่วยงานหลักที่จะนำวาระแห่งชาติดังกล่าวไปดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานการเตรียมการทั้งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและส่วนประกอบอื่น ๆ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนร่วมกันทำงานอย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในทุกมิติที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020
 สาระสำคัญของเรื่อง กต. รายงานว่า
๑. เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รัฐบาลไทยได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020 อย่างเป็นทางการ ปัจจุบันมีประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ อย่างเป็นทางการแล้ว ๕ ประเทศ ได้แก่ ไทย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ตุรกี (เมืองอิซเมียร์) สหพันธรัฐรัสเซีย (เมืองเยคาเตรินเบิร์ก) บราซิล (เมืองเซา เปาโล) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เมืองดูไบ) โดยจะมีการลงคะแนนเสียงในช่วยปลายปี 2556
๒. ประเทศผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก (majority vote) จากสมาชิกสมัชชาสำนักงานมหกรรมโลก [Bureau of International Expositions (BIE)] จำนวน ๑๕๗ ประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน เนื่องจากการรณรงค์หาเสียงเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว จะมีระยะเวลาประมาณ ๒ ปี คือ ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ นอกจากนี้ ประเทศไทยจะต้องนำเสนอความคืบหน้าในการเตรียมการการเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวต่อที่ประชุม BIE อีก ๒ ครั้งในปี ๒๕๕๕ และอีก ๑-๒ ครั้งในปี ๒๕๕๖ ด้วย
๓. กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของงาน World Expo และเป็นผู้แทนไทยในการประชุม BIE ได้มีหนังสือแจ้งว่า การที่จะประสานงานกับ BIE และการรณรงค์หาเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกให้ประสบความสำเร็จ อาจจะต้องมีการเจรจาระหว่างประเทศ จึงขอให้ กต. พิจารณารับเป็นหัวหน้าคณะทำงานหาเสียงสนับสนุนฯ และเป็นแกนกลางในการประสานกับ BIE ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมโลก World Expo 2020 ต่อไป ซึ่ง กต. ได้มีหนังสือตอบรับในหลักการแล้ว
๔. เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้มีการประชุมสมัชชาของ BIE ครั้งที่ ๑๕๐ ณ กรุงปารีส โดยประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ๕ประเทศ ได้นำเสนอโครงการต่อที่ประชุมสมัชชาฯ ในส่วนของไทย มีนายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อำนวยการ สสปน. เป็นผู้นำเสนอ โดยได้เน้นถึงการมีส่วนร่วมของไทยในงานมหกรรมโลก World Expo อย่างต่อเนื่องกว่า ๑๔๐ ปี และแนวคิดหลัก (Theme) สำหรับการจัดงานฯ ของไทย คือ “Redefine Globalisation : Balanced Life, Sustainable Living” หรือนิยามเป็นภาษาไทยว่า “แนวคิดใหม่ของโลกาภิวัฒน์ – วิถีที่ยั่งยืน เพื่อโลกที่สมดุล” ที่สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการทบทวนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับยุคโลกาภิวัฒน์ เพื่อสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนให้แก่สังคม
๕. การรณรงค์หาเสียงในต่างประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการในหลายระดับ รวมทั้งกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การหาเสียงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การดำเนินการเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020 ของประเทศไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับแนวนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาล
๖. การดำเนินการเสนอตัวเพื่อการประมูลสิทธิ์ให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2020 รวมทั้งการรณรงค์หาเสียง ไม่เกี่ยวข้องกับการทำหนังสือสัญญากับต่างประเทศ ไม่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ขอบคุณแหล่งข่าว www.matichon.co.th


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด