ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09:44 น.

 อ่าน 2,966

สำนักงานจังหวัด ๘ แห่ง ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ นายกฤษณ์ ธนาวณิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานจังหวัด กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งดำเนินการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำจังหวัด จนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ ได้ไปเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(สขร.)ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะต้องให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการต่างๆ การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาการให้บริการ การจัดสถานที่และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เป็นต้น

ในการลงนามครั้งนี้นอกจากสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว ยังมีสำนักงานจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกอีก ๗ จังหวัดได้แก่ จังหวัดสกลนคร,จังหวัดเพชรบูรณ์,จังหวัดชุมพร,จังหวัดมหาสารคาม,จังหวัดสมุทรสงคราม,จังหวัดยะลา และจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้มีสำนักงานจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพียง ๒ จังหวัดได้แก่ สำนักงานจังหวัดสระบุรี และ สำนักงานจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานจังหวัดสระบุรีได้เป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างดี

ทั้ง ๘ จังหวัดข้างต้น จะได้เข้ารับโล่จากนายกรัฐมนตรีในงานสัมมนาทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ประมาณเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับเลือกคือ กรมการพัฒนาชุมชน และส่วนราชการอื่นๆในจังหวัด ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี,สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง,สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์,สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด