ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกรอกแบบสอบถามออนไลน์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกรอกแบบสอบถามออนไลน์

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 12:39 น.

 อ่าน 2,601


GES (Government Evaluation System) หรือระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ  จะเริ่มใช้วัดประเมินผลภาคราชการ (ส่วนราชการภูมิภาค ๓๓ ส่วนราชการ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  ซึ่งจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง กรอกแบบสอบถามออนไลน์แล้วนั้น

     จังหวัดขอขอบคุณมายังทุกส่วนราชการ ที่ได้ร่วมกรอกแบบสอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้สำนักงาน ก.พ.ร. จะนำไปประมวลผลและแจ้งผลสถาะการบริหารจัดการองค์กรให้จังหวัดทราบ  เพื่อนำไปจัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากร  พัฒนาระบบสารสนเทศ  พัฒนาองค์การ ต่อไป

      สถานะการนำเข้าข้อมูลแบบสอบถามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการกรอกออนไลน์ครั้งที่ ๑ เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. มีการกรอกข้อมูลลงในระบบเกินความคาดหมาย คือสามารถกรอกข้อมูลแล้ว๕๔๗ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๕๗.๖๔ มากกว่าเป้าหมายจำนวนแบบสอบถามที่ต้องการ (๓๔๗ชุด) 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด