สำนักงานสถิติจังหวัดฯ สำรวจข้อมูลสำมะโนการเกษตร 1 - 31 พ.ค. 56 นี้เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานสถิติจังหวัดฯ สำรวจข้อมูลสำมะโนการเกษตร 1 - 31 พ.ค. 56 นี้

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 11:31 น.

 อ่าน 7,681

สำนักงานสถิติจังหวัดฯ สำรวจข้อมูลสำมะโนการเกษตร 1 - 31 พ.ค. 56 นี้

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจข้อมูลสำมะโนการเกษตร ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับ "นายมาดี"

"ให้ข้อมูลกับนายมาดี เกษตรกรมีแต่ได้

รัฐได้ข้อมูล เกษตรกรได้ประโยชน์ ท้องถิ่นได้พัฒนา"

สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

ประเทศไทยมีการจัดทำสำมะโนการเกษตรมาแล้ว 5 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2493 ครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ. 2506 ครั้งที่สามเมื่อ พ.ศ. 2521 ครั้งที่สี่เมื่อ พ.ศ. 2536 และครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2546 ทั้งนี้เพื่อให้มีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ และสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ติดตาม และประเมินผลโครงการพัฒนาทางการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่แนะนำให้ทุกประเทศจัดทำสำมะโนการเกษตรทุก 10 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ในการจัดทำโครงการสำมะโนทุกด้าน จึงได้กำหนดที่จะจัดทำสำมะโนการเกษตรครั้งที่ 6 ขึ้นในปี 2556 โดยครั้งนี้การทำสำมะโนการเกษตรได้ขยายขอบข่ายการทำการเกษตรครอบคลุมถึงการทำนาเกลือสมุทรตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 มีนาคม 2554 เรื่อง การเกษตรกรรมให้รวมถึงการทำนาเกลือสมุทร และได้ผนวกข้อถามการทำประมงน้ำจืด การทำประมงทะเล และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (รวมเพาะพันธุ์) ไว้ในแบบนับจดด้วย

สำมะโนการเกษตรคืออะไร?

        สำมะโนการเกษตร หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร โดยการสอบถามจากผู้ถือครองทำการเกษตรทุกคนทั่วประเทศ ณ วันสำมะโน เปรียบเสมือนการฉายภาพนิ่งของการเกษตรของประเทศไทย ณ วันสำมะโน เพื่อแสดงให้เห็นว่า ณ วันสำมะโนประเทศไทยมีจำนวนเกษตรกรเท่าใด อยู่ที่ไหนบ้าง (จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน) มีลักษณะการทำการเกษตรเป็นอย่างไร (มีจำนวน เนื้อที่เท่าไร ทำอะไร ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ อะไรบ้าง) มีการศึกษาระดับไหน มีรายได้หนี้สินเท่าใด เป็นต้น
        วันสำมะโน หมายถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 กำหนดขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงข้อมูล เช่น จำนวนบ้าน/ครัวเรือนเกษตร ลักษณะต่างๆ ของครัวเรือนเกษตรและการทำการเกษตร เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์
            1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร  ได้แก่  จำนวนผู้ถือครอง และ เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด  การทำนาเกลือสมุทร  การใช้ประโยชน์ในที่ถือครอง  การถือครองที่ดิน  เนื้อที่เพาะปลูกพืช  เนื้อที่ทำนาเกลือสมุทร  และเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด  จำนวนการเลี้ยงปศุสัตว์  การใช้ปุ๋ย  การใช้เครื่องจักรเครื่องมือเพื่อการเกษตร  และกำลังแรงงานที่ใช้ในการเกษตร


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด