คุมประพฤติอยุธยาฯรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุมประพฤติอยุธยาฯรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ

ผู้เขียน:  สนง.คุมประพฤติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 20:45 น.

 อ่าน 19,970

 

 

ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                              ..........................................................................................

                                                         

                   ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง            เป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป  เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒              ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ               ลงวันที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

                             ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป

๑.  มีสัญชาติไทย

๒.  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปี

๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ            หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๕.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๖.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ  

     ความผิดลหุโทษ

๗.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ

    หรือหน่วยงานราชการอื่นของรัฐ

๘.  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ

    หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ

    ส่วนท้องถิ่น

 

 

                    หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ             ส่วนท้องถิ่น  และจะต้องนำใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๕ ) มายื่นด้วย

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏตาม

       เอกสารแนบท้าย

                   ๓.  การรับสมัครสอบ

                             ๓.๑  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่               (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ ๕๗/๒๐  หมู่  ๒  ถนนโรจนะ   ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร. ๐๓๕-๒๔๑๑๑๙, ๓๒๔๐๑๘                 ตั้งแต่วันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา              ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  นาฬิกา  โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามอัตรา  ดังนี้

                             -  กลุ่มงานบริหารทั่วไป            จำนวน   ๒๐๐  บาท

                   เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

                   ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจไม่รับสมัครสอบ

                             ๓.๒  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

(๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  ๑.๕*๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน  ๑  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน  ๒  รูป

(๒)  สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร  และสำเนาระเบียนแสดง               การเรียน (Transcript  of Record)  ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบจำนวนอย่างละ ๑  ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร                  คือวันที่ ๙  สิงหาคม ๒๕๕๖

                                   (๓)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ

                                        ๑ ฉบับ

     (๔)  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๔๓)  ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.๘)  จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

                   ทั้งนี้  ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “รับรองสำเนาถูกต้องและ                ลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

 

 

                   ๔.  เงื่อนไขในการรับสมัคร

                             ๔.๑  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในข้อ ๒.๒  และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์  โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖

                             ๔.๒  ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี้  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน             ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด  ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัคร            และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย

                             ๔.๓  สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร          ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่ ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕  ของคำสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่           ๑๗  มีนาคม  ๒๕๔๘  โดยอนุโลม

                   ๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่          ในการประเมินสมรรถนะ

                   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  (ข้อเขียน)  ในวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖  พร้อมกำหนด วัน เวลา  สถานที่สอบข้อเขียนและระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทาง                   www. Probation.go.th

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

                   ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

                   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ              ครั้งที่ ๑  โดยวิธีสอบข้อเขียน วันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  และจะทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่าน               การประเมินสมรรถนะดังกล่าวในวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑  จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  ในวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๖ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทาง www. Probation.go.th

 

 

 

 

 

                   ๗.  เกณฑ์การตัดสิน

                             ๑.  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านได้คะแนน ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

                             ๒.  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินทั้งสองสมรรถนะ  โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน         ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) เท่ากันจะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็น         ผู้ในลำดับที่สูงกว่า

                    ๘.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

                   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของแต่ละตำแหน่งตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

                   ๙  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

                   ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดและภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้รวมถึงการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีหนึ่งไปจัดจ้างอีกบัญชีหนึ่งได้  โดยความสมัครใจของผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ

                            

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖

                                 

 

                        (ลงชื่อ)       กีรติ      ณ  พัทลุง

                                      (นายกีรติ   ณ พัทลุง)

                  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

 

 

          สำเนาถูกต้อง

 

 

      (นางปราณี   พลีขันธ์)

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                     

 ศรัณรัตน์  คัด/ทาน

 

 

ตำแหน่ง                   พนักงานคุมประพฤติ   จำนวน  ๑  อัตรา

กลุ่มงาน                   กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                   ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ  การควบคุมการสอดส่อง  การแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชนและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศึกษาข้อมูล  วางแผนการปฏิบัติงาน สอบปากคำพยาน ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ  วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนในการปฏิบัติงานคดีที่รับผิดชอบ  สรุปเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล  หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง              โดยอาศัยวิจารญาณของตนเอง  พัฒนารูปแบบวิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทคดี                    โดยใช้ความรู้เชิงสหวิทยากร  ความรู้ทางด้านงานคุมประพฤติ  งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด                 รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน  ตามแผนงาน/โครงการ  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะห์และจัดทำรายงานต่างๆ  เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา  สนับสนุนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางอาชญวิทยา  งานยุติธรรม  กฎหมาย                การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์   สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  จิตวิทยา  สังคมวิทยาและมานุษวิทยา

สมรรถนะ

คะแนน

วิธีการประเมิน

การประเมินประสมรรถนะครั้งที่ ๑

  1. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์  บทบาท  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่  กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ
  2. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกฎหมาย และกฎระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่
  • พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
  • ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖-๕๘ 
  • พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
  • พระราชบัญญัติฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.  ๒๕๔๕
  • พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.  ๒๔๗๙              (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับงานคุมประพฤติ)
  • ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัคร                                             คุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๔๗

 

๑๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบข้อเขียน

วันที่  ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๖

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

คะแนน

วิธีการประเมิน

  • ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ (งานสืบเสาะและพินิจ  งานควบคุมและสอดส่อง งานกิจกรรมชุมชน               และงานแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

 

 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

  1.  วัดความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  ประวัติส่วนตัว  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

 

๑๐๐

 

สอบสัมภาษณ์

วันที่ ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๖

 

หมายเหตุ  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑                 โดยวิธีสอบข้อเขียน  ในวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  และจะทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะดังกล่าว  ในวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑  จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  ในวันที่  ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราว่าง                           ๑   อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน                สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลาการจ้าง               สัญญาจ้างพนักงานราชการ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙).

อัตราค่าตอบแทน                 เงินเดือน ๑๕,๙๖๐  บาท

สิทธิประโยชน์                     ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

ค่าธรรมเนียมสมัคร              ๒๐๐ บาท

 

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด