การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14:14 น.

 อ่าน 2,521

            สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในฐานะ

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ดำเนินการจัดการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้าน

เมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ขึ้น ผู้ที่ประสงค์จะเข้า

รับการศึกษาในหลักสูตรฯ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ กรณีข้าราชการพลเรือนจะต้องดำรง

ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป ประเภทอำนวยการระดับสูง ประเภทวิชาการระดับ

เชี่ยวชาญ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารระดับสูง

ขององค์กรชุมชน โดยหลักสูตรฯ จะรับทั้งหมด 80 คนต่อรุ่น มีรายละเอียดดังนี้

(1) การอบรมประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การเรียนรู้ในห้องเรียน การจัดทำเอกสารวิชาการ

      ส่วนบุคคลและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 180 ชั่วโมง

(2) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 17 มกราคม 2557 และประกาศ

      ผลวันที่ 27 มกราคม 2557 เปิดการศึกษาอบรมทุกวันเสาร์เวลา 9.00-16.30น. ตั้งแต่

      วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2557

(3) ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศท่านละ 100,000 บาท กรณีที่รวมค่าศึกษา

      ดูงานต่างประเทศท่านละ 120,000 บาท

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่  www.igpthai.org  และ  www.opdc.go.th


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด