การรับสมัครบุคคลเข้าเรียนระดับปริญญาโทเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การรับสมัครบุคคลเข้าเรียนระดับปริญญาโท

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13:43 น.

 อ่าน 1,761

 

            ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

  ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

  โดยใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2555   และผ่านการอนุมัติหลักสูตรจากสภา

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

   ราชภัฏเทพสตรีครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 และผ่านการรับทราบจากสำนัก

   งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                 หากผู้ใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.tru.ac.th/mpa หรือ

โทรศัพท์  036-427485  ต่อ 26255 , 086-4456403


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด