สรุปผลการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๕๗เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรุปผลการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:55 น.

 อ่าน 2,154

 

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฏีกายุบสภาผู้แทนราษฎร และกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั้วไป ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเรียนแจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และพี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับทราบในเบื้องต้นว่า

๑.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ข้อมูลปี ๒๕๕๕) มีจำนวนประชากร ๗๙๓,๕๐๙ คน จำนวน ๒๘๓,๕๖๗ ครัวเรือน 

๒.ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๖๑๐,๒๙๖ คน

๓.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

 •  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี บริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
 • เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนับถึงวันเลือกตั้ง ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

(การเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้เป็นกรณียุบสภาผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับถึงวันเลือกตั้ง)

 • ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 

            -มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลื่อกตั้ง

            -เป็นบุคคลที่เกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง

            -เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา

             -เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี

๔.คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 • อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง (เกิดก่อนวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๙) และ
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง

๕.บุคคลผู้มีลักษณะต่อไปนี้ เ้ป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

 • เป็นภิกษุ สามเณร หรือนักพรต 
 • อยู่ในระัหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 • ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

๖.เขตเลือกตั้ง ส.ส. ยังคงมีจำนวน ๕ เขตเลือกตั้ง ดังเช่นการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อปี ๒๕๕๔ คือ จำนวน ๕ เขตเลือกตั้ง ได้แก่

      เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย อำเภอพระนครศรีอยุธยา

      เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย อำเภอท่าเรือ,บางปะหัน,นครหลวง,มหาราช และบ้านแพรก

      เขตเลือกตั้งที่ ๓ ประกอบด้วย อำเภอวังน้อย,อุทัย และภาชี

      เขตเลือกตั้งที่ ๔ ประกอบด้วย อำเภอบางปะอิน,บางไทร และลาดบัวหลวง

      เขตเลือกตั้งที่ ๕ ประกอบด้วย อำเภอเสนา,ผักไห่,บางบาล และบางซ้าย

๗.กำหนดการรับสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อระหว่างวันที่ ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ตามที่ กกต.เขตแต่ละเขตเลือกตั้งกำหนด

๘.กำหนดวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

การเลือกตั้งล่วงหน้า

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐  - ๑๕.๐๐ น.

ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดตั้งแต่วันนี้ - ๒ มกราคม ๒๕๕๗

ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลืือกตั้ง 
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจากสำนักงาน กกต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เบอร์โทร  ๐๓๕ - ๓๔๕ - ๘๐๙

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด