พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:53 น.

 อ่าน 2,724

ในวันนี้ (๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗) นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมพิจารณาจัดทำโครงการรักราษฎร์ รักษ์แผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดทำโครงการของจังหวัดในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย จังหวัดละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยโครงการมีลักษณะ

- เป็นกิจกรรมเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในการพัฒนาด้านต่างๆ
- เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรามหรือสาธารณประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน สร้างสำนึกของประชาชนให้เกิดความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

และให้ถัวค่าใช้จ่ายใน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
- ค่าดำเนินงาน ได้แก่ ค่าก่อสร้าง ค่าผลิตโครงการ/นวัตกรรม ค่าวัสดุครุภัณฑ์ ค่าจ้างเป็นต้น ๔๕๐,๐๐๐ บาท
- จัดทำประชาคม ๔ ครั้งๆละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
- จัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ๔ ครั้งๆละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

ชื่อพระราชพิธี พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ชื่อภาษาอังกฤษ The Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn's 5 th Cycle Birthday Anniversary 2 nd April 2015

ระยะเวลาการจัดงาน  ๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด