จ.พระนครศรีอยุธยา เตรียมพร้อม มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน ปี ๒๕๕๘เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา เตรียมพร้อม มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน ปี ๒๕๕๘

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:12 น.

 อ่าน 2,445

กำหนดการจัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
---------------------------

เวลา ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนร่วมงาน
เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแพทย์สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีเดินทาง
                    ถึงเข้านั่งประจำที่ ชมการฝึกซ้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุขนาดใหญ่
เวลา ๑๐.๔๕ น. พิธีกรกล่าวรายงานเรียนเชิญนายแพทย์สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
                   สาธารณสุขขึ้นบนเวทีรอรับการกล่าวรายงาน
เวลา ๑๐.๕๐ น. นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีกล่าวเปิดศูดนย์ และทำพิธีปล่อยขบวนแถวรณรงค์ฯ
เวลา ๑๑.๐๐ น. เสร็จพิธี

>> ชมภาพกิจกรรม วันที่ 29 ธ.ค. 57

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗ นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานของจังหวัด เพื่อวางแผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมี นายอุดมศักดิ์  ขาวหนูนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ คณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ปีนี้กำหนดช่วง ๗ วันอันตราย คือ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๕ มกราคม ๒๕๕๘  " มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน"

ผลโดยสรุป

๑) จากการประเมินสถานการณ์ และผลการดำเนินงาน ข้อมูลประกอบที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถลดสถิติอุบัติเหตุลงได้  แต่เพื่อให้การวางแผนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ วางห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และกำหนดภารกิจให้ชัดเจน 

๒) ขอเชิญคณะกรรมการ/คณะทำงานทุกท่านให้การต้อนรับนายแพทย์สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์ รมช.สาธารณสุข ประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ปล่อยแถวขบวนรณรงค์ลดอุบัติหตุทางถนนและระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติปี ๒๕๕๘  ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
๓) จะจัดประชุมปรับกลยุทธ์ประจำวันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 

เป้าหมาย : สถิติอุบัติเหตุ ปี ๒๕๕๘ ลดลงร้อยละ ๑๐ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

กรอบงาน ๖ ด้าน / กำหนดประธาน และภารกิจ ได้แก่
๑)  การบริหารจัดการ โดย ปภ.จังหวัด
๒) การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดย ขนส่งจังหวัด
๓) การแก้ไขจุดอันตราย โดย แขวงการทางอยุธยา
๔) การบังคับใช้กฎหมาย โดย ตำรวจภูธรจังหวัด
๕) การจัดการทางการแพทย์ โดย สาธารณสุขจังหวัด
๖) การประชาสัมพันธ์ โดย ประชาสัมพันธ์จังหวัด

การประกวดแข่งขัน
เพื่อให้มีการแข่งขันกันเพื่อสร้างความปลอดภัย และชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จังหวัดจะจัดแข่งขัน
ระดับอำเภอ  แข่งขันในหัวข้อ " อำเภอปลอดภัย สัญจรปีใหม่ ไร้อุบัติเหตุ" โดยให้อำเภอยึดสถิติย้อนหลัง ๓ ปี หากอำเภอสามารถลดสถิติอุบัติเหตุ หรือไม่เกิดอุบัติเหตุ จังหวัดจะมอบรางวัลให้กับอำเภอที่มีผลงานดีเด่น โดยให้อำเภอจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 


รางวัล : ให้เป็นเงินเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่  แบ่งเป็น รางวัลที่๑ - ๓

ระดับถนน  แข่งกันในหัวข้อ "ถนนอยุธยาปลอดภัย สัญจรปีใหม่ ไร้อุบัติเหตุ" โดยเป็นการประกวดระหว่างแขวงการทางอยุธยา และ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

รางวัล : ให้เป็นโล่รางวัล

๔) การประชุมจะถ่ายทอดผ่าน web Conference ไปยังทุกอำเภอ  และ ปภ.นำเสนอจุดตรวจ ในแผนที่ และรับฟังมาตรการจากอำเภอ

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด