พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 10:29 น.

 อ่าน 5,252

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ พ.ร.บ.นี้จะมีผลใช้บังคับ ๑๘๐ วันนับจากวันที่ประกาศ แต่มีบางมาตราที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่ประกาศฯ ได้แก่ การจัดทำคุ่มือสำหรับประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแต่ประกาศฯ  สาระสำคัญของคู่มือ ประกอบด้วย (๑) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นขอใบอนุญาต (๒) ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และ (๓) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการอนุญาต

หลักการสำคัญที่ทำให้มีตรา พ.ร.บ.ดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบัน การขออนุมัติ อนุญาตจากประชาชนมีหลายขั้นตอน ติดต่อส่วนราชการหลายแห่ง และเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ดังนั้นจึงมีการกำหนดกฎหมายกลางที่มีการกำหนดขั้นตอนชัดเจน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคำร้อง และคำขออนุญาต ณ จุดเดียว ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะมีบทลงโทษทางวินัยด้วย

อ่านต่อ >> รายละเอียด พ.ร.บ.ฯ

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด