คลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  บุญเหลือ ตรีชิตร จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:27 น.

 อ่าน 3,065

ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาร่วมออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดสะแก
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้บริการค าปรึกษาการเลี้ยง
สัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ และโรคสัตว์ การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า และท าหมันในสุนัขและแมวผลการให้บริการ มีประชาชนมา
รับบริการจ านวน 39 ราย

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด