จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 15:05 น.

 อ่าน 12,280

คลิกที่ภาพ : เพื่อติดตามแนวทางปฏิบัติ และ ติดตามผลความก้าวหน้ารายโครงการ/ตำบล/อำเภอ ของจังหวัด

  อ่านต่อทั้งหมด >> คลิก

         (1) ยอดอนุมัติ 3,121 โครงการ  งบประมาณ 1,024,894,100 บาท 

         (2) ยอดรวมเบิกจ่าย ณ วันที่ 18 ก.พ.59  เวลา 17.00 น.

              94,792,780 บาท  คิดเป็นร้อยละ 9.24            

              ยอดก่อหนี้ผูกพัน(PO) ที่ยังไม่เบิก 334,199,920 บาท 

         (3) รวมยอดก่อหนี้ผูกพันและที่เบิกจ่ายแล้ว 428,992,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.86 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคำสั่งแต่งตั้งคณะออกตรวจติดตามการปฏิบัติในพื้นที่ ๔ คณะ

คณะที่ ๑ : นายเรวัต  ประสงค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๑) เป็นประธาน

คณะที่ ๒ : นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒) เป็นประธาน

คณะที่ ๓ : ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์  เผือกผ่อง ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

คณะที่ ๔ : พ.อ.รณวุธ  เรืองสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน. จ.อย. (ท) เป็นประธาน

วันที่ ๑๗ ก.พ.๕๙ ผู้แทนสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง  ออกตรวจ หมู่ที่ ๒ ต.เจ้าเสด็จ อ.เสนา

วันที่ ๓ ก.พ. ๕๙ ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญโสภัค อธิบดีกรมการปกครองติดตามความก้าวหน้

                                 กุมภาพันธ์  2559

อาทิตย์ จันทร์     อังคาร        พุธ    พฤหัสบดี     ศุกร์           เสาร์
 

1

2
 พระนครฯ   ลาดบัวหลวง
3
 
4
ผักไห่  ภาชี
5
บางไทร  เสนา
6
 

7

 

8
บางซ้าย
9
 

10

ลาดบัวหลวง
เสนา เสนา

11
 

12
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา

13
14

15

นครหลวง

16

พระนครศรีอยุธยา

17
บางซ้าย/เสนา

18

บางไทร
ภาชี
บ้านแพรก

 

19 20
21 22

23
ผักไห่

บางปะอิน

24
นครหลวง

25

26
ลาดบัวหลวง บางซ้าย
 

27

28

29
 
         

     คลิก >> ดูผลการออกตรวจรายวัน รายอำเภอ

          เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๕๘ ส่งให้ สงป.เขตพื้นที่ ๑ พิจารณา ๑๖ อำเภอ ๓,๑๒๕ โครงการ ๑,๐๔๔,๙๗๐,๕๗๙ บาท
        อนุมัติแล้ว ๒,๖๒๔ โครงการ ๘๙๑,๐๓๔,๕๐๐ บาท

         เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๘ ส่งโครงการขอรับอนุมัติเพิ่มเติม อีก ๕๘๔ โครงการ ๑๕๓,๑๗๓,๙๒๔ บาท

        อนุมัติแล้ว ๒๓๔ โครงการ ๖๔,๓๓๓,๙๐๐ บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------

คำถาม-คำตอบ

*** ครม.มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ให้เบิกจ่ายเงินภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 

(จากมติ ครม.เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558)

** ดาวน์โหลดแบบตัวอย่างประชาสัมพันธ์โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) 

มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

              เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจไปยังทั่วประเทศ  และรัฐบาลได้มีมาตรการ เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน  ตำบล  ได้รับการส่งเสริมความเป็นอยู่   สรุปได้ดังนี้

1) มาตรการเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ 

 

2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน (เงิน 60,000 ล้านบาท ปล่อยกู้ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไม่เกินกองทุนละ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 7 ปี)

         มติ ครม. วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ขยายเวลา

          ผลการดำเนินการปล่อยกู้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2559
          คลิก>>รายละเอียด
          กองทุนระดับ A และ ระดับ B มีจำนวนทั้งสิ้น 832 กองทุน
         ได้รับเงินกู้แล้ว 287 กองทุน แบ่งเป็น จาก ธ.ออมสิน 194 กองทุน และ ธกส. 93 กองทุน
         รวมเป็นเงิน 262,799,720 บาท เป็นจำนวน 12,968 ราย

          

3) คู่มือมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล  ( เงิน 37,913.7763 ล้านบาท   โดยให้นับรวมวงเงินงบประมาณตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 สิงหาคม 2558 วงเงิน 6,541.09 ล้านบาท และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนโดยสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558วงเงิน 490.60 ล้านบาท) 

+++ แก้ไขการจัดทำโครงการ +++ อ่านรายละเอียด

มติ ครม.8 ก.ย.58  จัดสรรให้เพิ่มเติมอีก 1,638.7763 ล้านบาท รวมเป็น 37,913.7763 ล้านบาท)

4) มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (เงิน 40,000 ล้านบาท)

        - จังหวัดได้รับอนุมัติ 8  โครงการ 1,651,400  บาท

5) โครงการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

         - จังหวัดได้รับอนุมัติ 26,273,000 บาท

6) การสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

        - จังหวัดได้รับอนุมัติ                     3,748,000 บาท ได้แก่
          สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด   1,544,000 บาท
           สหกรณ์การเกษตรท่าเรือจำกัด  2,204,000 บาท

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับทั้ง 2 กลุ่มเรียบร้อยแล้ว คั้งแต่วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558  ที่มาภาพ>>รายละเอียด


     (มติ ครม. วันที่ 5 ม.ค.59)

ประเภทงบ/แหล่งที่มา/จำนวนตำบล จังหวัดเสนอผ่าน สงป.
(ล้านบาท)
ได้รับอนุมัติ
(โครงการ)
ได้รับอนุมัติ
(ล้านบาท)
คำขอเพิ่มเติม
(โครงการ)

งบประมาณ

(บาท)

มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล/ (ตำบลละ 5 ล้านบาท)          
 - เดิมมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน (มติ ครม.4ส.ค.58/6,541.09 ล้านบาท)     26.273    
- เดิมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร (มติ ครม.18 ส.ค.58/490.60ล้านบาท)     3.748    
 - ครม.1ก.ย.58/36,275 ล้านบาท(นับรวมเดิม 6541.09+490.60 ลบ.) และเพิ่ม ครม.8 ก.ย.58 /1,638.7763 ล้านบาท) รวมเป็น 37,913.7763 ลบ.     891.0345   รออนุมัติอีก 153,173,924 บาท
สรุปรายอำเภอ          
พระนครศรีอยุธยา / 21ตำบล   321 89.4779 37 8,049,428
ท่าเรือ / 10 ตำบล   148 38.4611 33 11,537,089
นครหลวง / 12 ตำบล   97 47.2028 31 12,053,200
บางไทร / 23 ตำบล   325 109.8388 21 4,108,650
บางบาล / 16 ตำบล   164 75.7676 27 11,413,417
บางปะอิน / 18 ตำบล   222 78.3973 41 11,154,730
บางปะหัน / 17 ตำบล   119 77.3035 44 7,692,947
ผักไห่ / 16 ตำบล   257 73.9586 30 9,028,200
ภาชี / 8 ตำบล   127 29.6378 50 9,971,781
ลาดบัวหลวง / 7 ตำบล   46 13.4221 114 21,508,799
วังน้อย / 10 ตำบล   108 44.9579 10 3,690,390
เสนา / 17 ตำบล   210 68.0612 54 16,938,236
บางซ้าย / 6 ตำบล   95 27.3394 10 2,330,975
อุทัย / 11 ตำบล   139 46.3527 32 7,994,666
มหาราช / 12 ตำบล   151 50.5364 34 9,283,376
บ้านแพรก / 5 ตำบล   94 20.3194 16 3,083,500
รวม          
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล /40,000 ล้านบาท          
จำแนกหน่วยงานจังหวัดภายใต้สังกัด          
กระทรวงมหาดไทย          
 - สำนักงานจังหวัด   1 .1759    
 - ศสส.เขต ๑   1 .0933    
 - ที่ทำการปกครองจังหวัด   1 .4304    
 - ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะหัน   3 .6923    
 - ที่ทำการปกครองอำเภออุทัย   2 .2560    
กระทรวงยุติธรรม          
สำนักนายกรัฐมนตรี          
กระทรวงกลาโหม          
กระทรวงการคลัง          
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
กระทรวงสาธารณสุข          
กระทรวงอุตสาหกรรม          
กระทรวงคมนาคม          
กระทรวงพาณิชย์          
กระทรวงพลังงาน          
กระทรวงศึกษาธิการ          
กระทรวงแรงงาน          
กระทรวงวัฒนธรรม          
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์          
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา          
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ          
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ          
รวม          

- โครงการที่ได้รับอนุม้ติตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล 

ประเภท    จำนวนโครงการ    งบประมาณ 
(ล้านบาท)
หมายเหตุ
จำแนกตามประเภทลักษณะโครงการ      
ซ่อมแซมหรือบูรณะซ่อมแซมทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ       
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง      
โครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม      
รวม 2,624    
จำแนกตามแบบการรายงานที่ตรวจติดตามทุกสัปดาห์      
- ต่อยอดโครงการพระราชดำริ      
- จ้างงาน      
- ซ่อมแซม      
- สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน      
- ปรับปรุงแหล่งน้ำ      
- ถนน      
- อื่นๆ      
รวม      

- โครงการที่ได้รับอนุมัติตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก จำแนกตามประเภทลักษณะโครงการ

ประเภท
   จำนวนโครงการ                         
  งบประมาณ (ล้านบาท) หมายเหตุ
ครุภัณฑ์ - -  
สิ่งก่อสร้าง - ดำเนินการเอง - -  
สิ่งก่อสร้าง - จ้างเหมา                                                                                                                      8 1.6479 เฉพาะ มท.
         รวม      
 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ระดับตำบล : คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) หรือกรรมการชุมชน จัดทำโครงการ เสนอ
ระดับอำเภอ : คณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการระดับอำเภอ
ระดับจังหวัด : คณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด
 
การเฝ้าระวังการทุจริต โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท
 
เมื่อวันที่ 19 ม.ค.59 นายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมความร่วมมือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ โดยอำเภอแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบระดับอำเภอ และจังหวัดแต่งตั้งกรรมการ 4 ชุด มี รอง ผวจ.อย. ,รอง ผอ.รมน. และ ปจ.เป็นหัวหน้าชุด  โดยมี ปปท.เขต 1 ,ปปช.จังหวัด สตง.จังหวัด และ DSI เป็นที่ปรึกษา
 

คลิกที่ภาพ : เพื่อติดตามแนวทางปฏิบัติ และ ติดตามผลความก้าวหน้ารายโครงการ/ตำบล/อำเภอ ของจังหวัด

          ผลการอนุมัติโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙มกราคม ๒๕๕๙
                     รวมทั้งสิ้น ๒,๘๕๘ โครงการ รวม ๙๕๕,๓๖๘,๔๐๐ บาท

  อ่านต่อทั้งหมด >> คลิก

 

 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคำสั่งแต่งตั้งคณะออกตรวจติดตามการปฏิบัติในพื้นที่ ๔ คณะ

คณะที่ ๑ : นายเรวัต  ประสงค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๑) เป็นประธาน

คณะที่ ๒ : นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒) เป็นประธาน

คณะที่ ๓ : ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์  เผือกผ่อง ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

คณะที่ ๔ : พ.อ.รณวุธ  เรืองสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน. จ.อย. (ท) เป็นประธาน

วันที่ ๓ ก.พ. ๕๙ ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญโสภัค อธิบดีกรมการปกครองติดตามความก้าวหน้

กุมภาพันธ์  2559

อาทิตย์ จันทร์     อังคาร        พุธ    พฤหัสบดี     ศุกร์           เสาร์
 

1

2
 พระนครฯ   ลาดบัวหลวง
3
 
4
ผักไห่  ภาชี
5
บางไทร  เสนา
6
 

7

 

8
บางซ้าย
9
 

10

ลาดบัวหลวง
เสนา เสนา

11
 

12
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา

13
14
 

15

นครหลวง
 

16
 
17
บางซ้าย/เสนา
 
18
 
19
 
20
 
21 22 23
ผักไห่
24
เสนา

25

26
ลาดบัวหลวง/บางซ้าย

27

28

29
ผักไห่/เสนา
         

     คลิก >> ดูผลการออกตรวจรายวัน รายอำเภอ

          เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๕๘ ส่งให้ สงป.เขตพื้นที่ ๑ พิจารณา ๑๖ อำเภอ ๓,๑๒๕ โครงการ ๑,๐๔๔,๙๗๐,๕๗๙ บาท
        อนุมัติแล้ว ๒,๖๒๔ โครงการ ๘๙๑,๐๓๔,๕๐๐ บาท

         เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๘ ส่งโครงการขอรับอนุมัติเพิ่มเติม อีก ๕๘๔ โครงการ ๑๕๓,๑๗๓,๙๒๔ บาท

        อนุมัติแล้ว ๒๓๔ โครงการ ๖๔,๓๓๓,๙๐๐ บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------

คำถาม-คำตอบ

*** ครม.มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ให้เบิกจ่ายเงินภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 

(จากมติ ครม.เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558)

** ดาวน์โหลดแบบตัวอย่างประชาสัมพันธ์โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) 

มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

              เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจไปยังทั่วประเทศ  และรัฐบาลได้มีมาตรการ เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน  ตำบล  ได้รับการส่งเสริมความเป็นอยู่   สรุปได้ดังนี้

1) มาตรการเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ 

 

2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน (เงิน 60,000 ล้านบาท ปล่อยกู้ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไม่เกินกองทุนละ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 7 ปี)

         มติ ครม. วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ขยายเวลา

          ผลการดำเนินการปล่อยกู้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2559
          คลิก>>รายละเอียด
          กองทุนระดับ A และ ระดับ B มีจำนวนทั้งสิ้น 832 กองทุน
         ได้รับเงินกู้แล้ว 287 กองทุน แบ่งเป็น จาก ธ.ออมสิน 194 กองทุน และ ธกส. 93 กองทุน
         รวมเป็นเงิน 262,799,720 บาท เป็นจำนวน 12,968 ราย

          

3) คู่มือมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล  ( เงิน 37,913.7763 ล้านบาท   โดยให้นับรวมวงเงินงบประมาณตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 สิงหาคม 2558 วงเงิน 6,541.09 ล้านบาท และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนโดยสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558วงเงิน 490.60 ล้านบาท) 

+++ แก้ไขการจัดทำโครงการ +++ อ่านรายละเอียด

มติ ครม.8 ก.ย.58  จัดสรรให้เพิ่มเติมอีก 1,638.7763 ล้านบาท รวมเป็น 37,913.7763 ล้านบาท)

4) มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (เงิน 40,000 ล้านบาท)

        - จังหวัดได้รับอนุมัติ 8  โครงการ 1,651,400  บาท

5) โครงการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

         - จังหวัดได้รับอนุมัติ 26,273,000 บาท

6) การสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

        - จังหวัดได้รับอนุมัติ                     3,748,000 บาท ได้แก่
          สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด   1,544,000 บาท
           สหกรณ์การเกษตรท่าเรือจำกัด  2,204,000 บาท

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับทั้ง 2 กลุ่มเรียบร้อยแล้ว คั้งแต่วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558  ที่มาภาพ>>รายละเอียด


     (มติ ครม. วันที่ 5 ม.ค.59)

ประเภทงบ/แหล่งที่มา/จำนวนตำบล จังหวัดเสนอผ่าน สงป.
(ล้านบาท)
ได้รับอนุมัติ
(โครงการ)
ได้รับอนุมัติ
(ล้านบาท)
คำขอเพิ่มเติม
(โครงการ)

งบประมาณ

(บาท)

มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล/ (ตำบลละ 5 ล้านบาท)          
 - เดิมมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน (
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด