การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2558

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13:47 น.

 อ่าน 2,504

วันนี้ (29 ก.ย.58)  เวลา 09:30 น.  นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2558  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3  ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วาระก่อนการประชุม
1.มอบโล่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ ปี 2558  ดังนี้
-บริษัท คิงส์ไบร์ จำกัด   ผลิต จำหน่ายเครื่องมือขัดในอุตสาหกรรม อำเภอวังน้อย
-บริษัท 145 ศรีอยุธยาคอนกรีต จำกัด  ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง  อำเภอวังน้อย
-บริษัท ไดคุเระ ประเทศไทย จำกัด  ผลิตตะแกรงเหล็ก  อำเภอบางปะอิน
-บริษัท อาร์ท ออฟ ชูเมคเกอร์ จำกัด  ผลิตรองเท้า  อำเภอผักไห่
-บรษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีน จำกัด  ผลิตวัสดุแต่งกลิ่น น้ำมันหอมระเหย  อำเภอลาดบัวหลวง
-บริษัท ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชั่นออโต้เทค  ผลิจชิ้นส่วนรถยนต์  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
-บริษัท เอ็นอาร์ที อิเล็คทรอนิค จำกัด  ผลิตสายไฟใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า  อำเภอวังน้อย

2.มอบใบมาตรฐานสินค้าฮาลาลโครงการพัฒนาอาหารฮาลาลแบบครบวงจร ปี พ.ศ. 2558 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสถาบันองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนพัฒนาบรรจุภัณฑ์      มีดังนี้
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 8 กลุ่มได้แก่
1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเทพมงคลร่วมใจ ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรช้างน้อยพัฒนา ตำบลช้างน้อย  อำเภอบางไทร
3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกษตรสามัคคี1 ตำบลสำพะเนียง  อำเภอบ้านแพรก
4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าตอสามัคคี ตำบลท่าตอ  อำเภอมหาราช
5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามเมือสามัคคี ตำบลสามเมือง  อำเภอลาดบัวกลวง
6. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังจุฬา ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย
7. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองมโนราห์ ตำบลบ้านแพน  อำเภอเสนา
8. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลกระจิว ตำบลกระจิว อำเภอภาชี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
1. วิสาหกิจชุมชนแชมพูสมุนไพรไทย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มเทพนาคา ตำลบลไทรน้อย อำเภอบางบาล
3. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ดบ้านช้าง ตำบลบ้าช้าง อำเภออุทัย
4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีรวมดาวสาวใหญ่ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ
5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบำรุงเส้นผม ตำบลบ้านกรด อำภอบางปะอิน
6. วิสาหกิจชุมชนตาลเอน ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน
7. วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลบ่อโพง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง
8. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารร่วมใจพัฒนา ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่

3.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ส่วนราชการหน่วยงานราชการตามโครงการปรับภูมิทัศน์ ในเขตเกาะเมือง ประจำปีงบประมาณ 2558
-รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่  สำนักงานไปรษณีเขต 1
-รางวัลรองสุดท้าย  ได้แก่  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา

4.มอบรางวัลหน่วยงานให้บริการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558
-รางวัลระดับดีเด่น (รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ)  ได้แก่  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประเภทงานประกันสังคม
-รางวัลระดับดีมาก (รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ)  ได้แก่  ที่ว่าการอำเภอภาชี  ประเภทงานบริการบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนราษฏร
-รางวัลระดับดี (รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ)  ได้แก่  โรงพยาบาลเสนา  ประเภทงานบริการผู้ป่วยนอก
-รางวัลระดับชมเชย (รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ)  ได้แก่  -สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประเภทงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
                                                                                                                 -สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ประเภทถ่ายทอดความรู้และให้บริการทางการเกษตร

5.มอบรางวัลให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น (ระดับจังหวัด) ประจำปี 2558
-กำนันดีเด่นรัะดับจังหวัด  ได้แก่  นายบันเทิง สงเคราะห์ธรรม  กำนันตำบลบ้านชุ้ง  อำเภอนครหลวง  และ นายบัญชา พวงสวัสดิ์  กำนันตำบลสิงหนาท  อำเภอลาดบัวหลวง
-ผู้ใหญ่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด  ได้แก่  นายมงคล โชคชัยเจริญสิน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลชะนี  อำเภอบางบาล  และ นางรัชนก เพชรจำรัส  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลจำปา  อำเภอท่าเรือ

6.มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านดีเด่น (บ้ายสวย เมืองสุข) ประจำปี 2558
-รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  ได้แก่  1.บ้านระบาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหีบ  อำเภออุทัย  2.บ้านคลอง 10 ตัน หมู่ที่ 3 ตำบลสนับทึบ  อำเภอวังน้อย
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่  1.บ้านหมู่ตาล หมู่ที่ 4 ตำบลลาดงา  อำเภอเสนา  2.บ้านจำปา หมู่ที่ 4 ตำบลจำปา  อำเภอท่าเรือ
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่  1.บ้านตะโก หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหญ้านาง  อำเภอมหาราช  2.บ้านสะตือเอน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้อย  อำเภอบ้านแพรก
-รางวัลชมเชย  ได้แก่  1.บ้านมหาราช หมู่ที่ 1 ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช  2.บ้านหน้าไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าไม้  อำเภอบางไทร  3.บ้านทางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลไทรน้อย  อำเภอบางบาล  4.บ้านคูล่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู  อำเภอผักไห่  5.บ้านโพ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโพ  อำเภอบางปะอิน  6.บ้านชุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านชุ้ง  อำเภอนครหลวง  7.บ้านนนทรี หมู่ที่ 6 ตำบลพุทเลา  อำเภอบางปะหัน  8.บ้านโรงราช หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านป้อม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  9.บ้านหัวแมลงวัน หมู่ที่ 8 ตำบลลาดบัวหลวง  อำเภอลาดบัวหลวง  10.บ้านใหม่ต้่านทาง หมู่ที่ 12 ตำบลปลายกัด  อำเภอบางซ้าย


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด