ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 23:58 น.

 อ่าน 1,839

วันที่ 15 กพ.59 เวลา 14.00 น.  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560  ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
1. Function (ภารกิจพื้นฐาน)
2. Agenda (ภารกิจยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน แนวทางปฏิรูปภาครัฐ  งบประมาณบูรณาการ)
3. Area (ภารกิจพื้นที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด)
4. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หรืองบภัยพิบัติ/เร่งด่วน
5. รายจ่ายชดใช้เงินกู้และดอกเบี้ย
โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในมิติรายจ่ายภารกิจพื้นฐาน(Function) มิติรายจ่ายภารกิจยุทธศาสตร์(Agenda) และมิติภารกิจรายจ่ายพื้นที่(Area) ให้เกิดความเชื่อมโยง และสอดรับกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้มีการถ่ายทอดการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (video conference) ไปยังจังหวัดต่างๆด้วย

ข้อมูลจาก : Line แจ้งข่าวสารกรุงเก่า (ป.1 เลขารอง ผวจ.2)


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด