การประชุมเวทีระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรตำบลหันตรา สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมเวทีระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรตำบลหันตรา สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สนง.สภาเกษตรกร จาก สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09:31 น.

 อ่าน 3,305

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  กำหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล  โดยการระดมความคิดเห็น  ปัญหาและกำหนดแนวทางการส่งเสริม  การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่ดิน  ปัญหาแหล่งน้ำ  การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกร  พัฒนาความร่วมมือด้านการผลิต  การแปรรูป  และการตลาด  สนับสนุนการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายรายอาชีพ  รายสินค้าเพื่อลดรายจ่าย  และสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามสภาพพื้นที่ 16 อำเภอ  โดยให้คัดเลือกตำบลที่มีความพร้อม  อำเภอละ 1 ตำบล  บูรณาการร่วมกับผู้ปกครองท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา  ปราชญ์ชาวบ้าน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล   โดยอำเภอพระนครศรีอยุธยา  ได้เลือกตำบลหันตรา  กำหนดการดำเนินงานดังกล่าว  ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยในการประชุมระดมความคิดเห็นครั้งนี้  เกษตรกรในตำบลหันตรา  ร่วมกันแสดงความคิดเห็นครั้งนี้    เกษตรกรในตำบลหันตรา  ร่วมกันแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา และสอบถามกับหน่วยงานของรัฐทีมาเข้าร่วม จนสามารถสรุปเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลที่เกิดจากการมีส่วร่วมของเกษตรกรในตำบลหันตราได้


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด