ชี้พระ-เณรอ่านเขียนภาษาไทยอ่อน ระบุข้อสอบปรนัยเป็นเหตุ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชี้พระ-เณรอ่านเขียนภาษาไทยอ่อน ระบุข้อสอบปรนัยเป็นเหตุ

ผู้เขียน:  อริยา เศรษฐเสถียร จาก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 15:03 น.

 อ่าน 3,005

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงการใช้ภาษาไทยของประชาชนนั้น ในส่วนของมจร.ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านเขียนภาษาไทยของพระสงฆ์ สามเณร พบว่า ปัจจุบันมีพระสงฆ์ สามเณร เป็นจำนวนมาก อ่าน เขียน ภาษาไทยไม่คล่อง โดยเฉพาะพระสงฆ์ สามเณรที่อยู่ในส่วนภูมิภาค เนื่องจากเรียนจบมาในชั้นประถมศึกษา หรือบางคนไม่ได้เรียนหนังสือ สาเหตุมาจากครอบครัวเห็นว่า ศึกษาทางโลกไม่ไหว จึงให้มาบวชเพื่อศึกษาทางธรรม ส่งผลให้พระสงฆ์ สามเณร ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาบางส่วนอ่านเขียนไม่คล่อง ในขณะเดียวกัน สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ โรงเรียนทั่วไปมักจะออกข้อสอบแบบปรนัย หรือแบบกากบาท ทำให้เด็กไม่สามารถเขียนบรรยายโดยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องได้ เพราะชินกับการกากบาททำให้ไม่ได้ฝึกทักษะการเขียน

อธิการบดีมจร.กล่าวต่อว่า การแก้ปัญหาดังกล่าว มจร.และคณะสงฆ์ จะเร่งส่งเสริมให้พระสงฆ์ สามเณร อ่านเขียนภาษาไทยให้คล่อง โดยใช้วิธีการออกข้อสอบแบบอัตนัย หรือการให้เขียนบรรยาย ซึ่งข้อสอบของพระสงฆ์ สามเณร ส่วนใหญ่จะต้องเขียนบรรยาย ดังนั้น หากพระสงฆ์ สามเณร รูปใดอ่านเขียนไม่คล่องก็จะไม่สามารถทำข้อสอบแบบเขียนบรรยายได้ ส่วนการคัดกรองว่าพระสงฆ์ สามเณรรูปใดอ่านเขียนได้คล่องหรือไม่คล่องนั้น ก็ต้องมีการคัดกรองกันตั้งแต่ก่อนบวช หากอ่านเขียนไม่ได้เลยก็ต้องให้วัดนั้นทำหน้าที่สอนอ่าน เขียนภาษาไทยให้คล่อง เพื่อจะได้มาเรียนภาษาบาลีอีกทอดหนึ่ง หากอ่านเขียนไม่ได้ การเรียนบาลีก็ประสบปัญหา

"เมื่อพระสงฆ์ สามเณรอ่านเขียนไม่คล่องก็จะส่งผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทำให้พุทธศาสนิกชนไม่เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วย เมื่อพระสงฆ์ สามเณรอ่านเขียนภาษาไทยคล่อง ก็จะทำให้อ่านเขียนบาลีดีตามไปด้วย การเผยแผ่หลักธรรมก็จะเกิดประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม อาตมาอยากฝากถึงสถาบันการศึกษาทุกแห่ง การใช้ข้อสอบแบบปรนัย หรือกากบาท จะทำให้เด็กเขียนหนังสือไม่เป็น ควรที่จะเพิ่มข้อสอบแบบเขียนบรรยายให้มากขึ้น จะทำให้เด็กได้ใช้ความคิดและฝึกกระบวนการเรียบเรียงภาษา จะส่งผลให้การอ่านเขียนภาษาไทยดีขึ้นตามไปด้วย" พระธรรมโกศาจารย์ระบุ

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEEwTURnMU5BPT0


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด