การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย

ผู้เขียน:  ศันสนีย์ บังเกิดฤทธิ์ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 15:37 น.

 อ่าน 3,753

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว196 ลงวันที่ 12 ตุลาคา 2554 จึงอนุมัติในหลัการให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐที่มีที่อยู่อาศัยประสบอุทกภัย หรือไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ลาในช่วงที่ยังเกิดอุทกภัยได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ตามนัยระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ลาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด