สสจ.อย. : ขานรับนโยบาย “๗๐ ปีไม่มีคิว”เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ.อย. : ขานรับนโยบาย “๗๐ ปีไม่มีคิว”

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 14:37 น.

 อ่าน 3,871

นพ.สมพงษ์ บุญสืบชาติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า
จากการที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะด้านสุขภาพโดยกำหนดคำขวัญว่า “ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน”
(
Good Health adds life to years) ซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่า ในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จะเป็นกลุ่มประชากรที่เพิ่มจำนวนรวดเร็วที่สุดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๙๓ จึงกำชับให้สถานพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ดำเนินงานตามนโยบายช่องทางด่วน “๗๐ ปีไม่มีคิว” โดยเร่งด่วน

โดยจากนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
๔ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ได้จัดเตรียมระบบดูแลพิเศษ ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ ให้มีการปรับโครงสร้างการบริการให้รอบรับผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้พิการ, จัดระบบบริการผู้สูงอายุแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว ให้โรงพยาบาลเปิดช่องทางด่วนผู้สูงอายุที่อายุ ๗๐ ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุที่ป่วยหนัก และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้, สนับสนุนให้ผู้สูงวัยมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยรวมตัวเป็นชมรม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ, สนับสนุนให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ในลักษณะจิตอาสา เช่น การดูแลเด็ก, จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว ไม่มีลูกหลาน และ ผลักดันการบูรณาการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกันทั้งหน่วยบริการ องค์กรปกครองท้องถิ่นชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตดี

ซึ่งจากนโยบายดังกล่าว นพ.สมพงษ์ บุญสืบชาติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีจำนวนทั้งหมด ๑๖ แห่ง และ รพ.สต. ๒๐๕ แห่ง ปรับปรุงอาคารสถานที่ ทั้งห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ ให้ผู้สูงอายุได้ใช้อย่างปลอดภัย ให้มีการจัดทำ
ป้ายประชาสัมพันธ์ให้มองเห็นได้ง่ายและชัดเจน จัดระบบบริการผู้สูงอายุแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว
โดยให้โรงพยาบาลเปิดช่องทางด่วนผู้สูงอายุที่อายุ ๗๐ ปีขึ้นไปในทุกจุดบริการ ทั้งห้องบัตร ห้องตรวจ ห้องยา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว และมีหน่วยบริการพิเศษผู้สูงอายุ ได้แก่ บริการให้คำปรึกษา ชมรมผู้สูงอายุ และบริการตรวจประเมินสุขภาพ ส่วนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ให้เน้นการทำงานเชิงรุกดูแลให้ทั่วถึง เพื่อออกติดตามเยี่ยมให้การดูแลต่อเนื่อง มีการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และจัดหมอใกล้บ้าน ใกล้ใจ มีเจ้าหน้าที่ออกไปดูแลสุขภาพกาย
-จิตที่บ้าน (Home Health Care) รวมทั้งจัดช่องทางให้บริการดูแลปรึกษาทางโทรศัพท์กรณีป่วยฉุกเฉินและจะจัดบริการสายด่วน ๑๖๖๙ จัดรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลฟรีทั้งหมด

 

 

 

ข่าว : อลิษา พลเดช

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร ๐-๓๕๒๔-๑๕๒๐ ต่อ ๑๑๐

 

ข่าวเผยแพร่ตามเอกสารที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด