พิธีเปิด ถนนคนเดินคลองในไก่เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิด ถนนคนเดินคลองในไก่

ผู้เขียน:  พรพนิต ผดุงสงฆ์ จาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08:38 น.

 อ่าน 3,421

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๙.๐๐ น.  ดร. วิทยา   ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ถนนคนเดินคลองในไก่ ภายใต้โครงการพัฒนาถนนสายท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

          กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพิจารณาเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดิน (Walking Street) และตลาดชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและแสดงออกถึงอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่นั้น จึงจัดทำโครงการพัฒนาถนนสายท่องเที่ยวขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงาม สามารถแสดงออกถึงวัฒนธรรมในท้องถิ่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกบนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดูแลพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ได้มาตรฐาน จึงได้เลือกถนนเลียบคลองมะขามเรียง      เชิงสะพานปรีดีธำรงค์  ซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดถนนคนเดินคลองในไก่ ในการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเลียบคลองมะขามเรียงให้สวยงาม  แสดงออกถึงวัฒนธรรมในท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

          การดำเนินงาน ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดย ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลพื้นที่ อนุญาตให้เข้าปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบบริเวณถนนเลียบคลองมะขามเรียง ให้สวยงามเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวถนนคนเดินคลองในไก่ ซึ่งได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้สร้างซุ้มประตูทางเข้า ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มความสวยงามร่มรื่น และสร้างจุดถ่ายภาพเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวก ได้สร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง, ซุ้มประชาสัมพันธ์และบอร์ดประชาสัมพันธ์สำหรับให้ข้อมูลแก่ท่องเที่ยว, เก้าอี้ในการนั่งพักผ่อน และถังขยะ เพื่อให้เป็นถนนสายท่องเที่ยวที่สะอาดและสวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของคนในชุมชน

**** ถนนคนเดินคลองในไก่ เปิดบริการทุกวันวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 22.00 น. ****


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด