ไทย เผยความก้าวหน้ายกระดับความปลอดภัยในการทำงานสู่มาตรฐานสากลเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไทย เผยความก้าวหน้ายกระดับความปลอดภัยในการทำงานสู่มาตรฐานสากล

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13:52 น.

 อ่าน 3,285

ไทย เผยความก้าวหน้ายกระดับความปลอดภัยในการทำงาน

สู่มาตรฐานสากล

    ปลัด กระทรวงแรงงานได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการยื่นจดทะเบียนให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับดังกล่าว กับ Mr.Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยถือเป็นอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 16 ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน และจะมีผลบังคับใช้ในอีก 12 เดือนถัดไปนับจากวันที่ให้สัตยาบัน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ได้เตรียมการเรื่องการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2549 มาอย่างต่อเนื่อง

      ปลัด กระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า สาระสำคัญของอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 187 จัดเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศฉบับพื้นฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งประเทศที่รับอนุสัญญาดังกล่าวจะต้องมีนโยบายระดับชาติเรื่องความปลอดภัย และอาชีวอนามัย มีระบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีบุคลากร กฎหมาย ข้อบังคับ กลไกการบังคับใช้ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนงานความปลอดภัยฯ ของประเทศ มีแผนงาน โครงการระดับชาติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงป้องกัน การคุ้มครองลูกจ้าง การขจัดหรือลดความเสี่ยงและอันตรายจากการทำงานให้น้อยที่สุด รวมถึงการจัดทำรายงานข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับชาติ เพื่อสรุปสถานการณ์สถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน นโยบาย แผนงาน ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวด้วย

   ทั้ง นี้ การที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ต้องมีกลไกดังกล่าวพร้อม ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินการตามแผนที่รองรับอยู่แล้ว ทั้งนโยบายระดับชาติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลที่ประกาศเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ "แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ตั้งแต่ ปี 2549 เป็นต้นมา และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบวาระแห่งชาติในระยะที่ 2 เพื่อประกาศใช้ต่อไป มีระบบดำเนินงานระดับชาติ ได้แก่ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และมีการพัฒนากฎหมายลำกับรองที่ครอบคลุมประเด็นด้านต่าง ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่าง/พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ มีแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ พ.ศ. 2545 - 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างแผนแม่บทความปลอดภัยฯ แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปี 2560 - 2564 ซึ่งมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทฉบับนี้ ตลอดจนมีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ โดยได้มีการจัดทำรายงานสถานการณ์การดำเนินงานเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษา อังกฤษอย่างชัดเจนด้วย

    สำหรับ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ได้ให้สัตยาบันฉบับดังกล่าวไปแล้ว คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน 2559 จะมีการประชุมเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN - OSHNET) ณ ประเทศเวียดนาม ซึ่งในการประชุมดังกล่าวจะมีการชี้แจงเรื่องการให้สัตยาบันของประเทศไทยด้วย "การยื่นจดทะเบียนให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2549 ในครั้งนี้ถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นเพื่อยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงานของประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากล” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด