ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น่าอยู่ น่ามอง น่าทำงานเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น่าอยู่ น่ามอง น่าทำงาน

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 14:47 น.

 อ่าน 7,394

ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น่าอยู่ น่ามอง น่าทำงาน

การพัฒนาสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก  ความ พึงพอใจ  นับเป็นปัจจัยรากฐานที่สำคัญที่ข้าราชการพึงปฏิบัติ  ซึ่งสอดคล้องตรงกันกับแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่  น่ามอง  ไม่เพียงแต่ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอำเภอ แต่ให้รวมถึงพื้นที่ทั้งจังหวัด  ถนนหนทาง  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง   นายวิทยา ผิวผ่อง ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  มองเห็นว่าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในทำเลที่สวยงามผู้คน            ที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนสายเอเซียจะมองเห็นศูนย์ราชการจังหวัดได้อย่างเด่นชัด  ประกอบกับศูนย์ราชการอยู่ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าซึ่งเปรียบเทียบการบริหารสถานที่ระหว่างเอกชนและราชการได้อย่างเด่นชัด    ดังนั้น จึงไม่รีรอที่จะทำนุบำรุงศูนย์ราชการจังหวัดให้ใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  และเริ่มต้นปรับปรุงจนกระทั่งสวยงามมากในปัจจุบันทั้งภายในอาคารศูนย์ราชการ  และบริเวณโดยรอบ ภายในเวลาไม่ถึง ๒ ปี

  

ขาดเงินไม่ใช่ปัญหา..อยู่ที่บริหารจัดการอย่างไร

                   หากส่วนราชการรอแต่งบประมาณอย่างเดียว  งานจะช้าไม่ทันต่อความต้องการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  การให้บริการที่ดีกับประชาชน และการสร้างความผาสุกให้กับบุคลากร  ตลอดจนการสร้างบรรยากาศทำงานที่ดี  รอไม่ได้  ต้องทำเลย

                   งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม จากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  งบพัฒนาจังหวัด กองทุนโรงไฟฟ้าวังน้อย  และจากการร่วมแรงร่วมใจของภาคประชาชนและข้าราชการด้วยการเช่าวัตถุมงคลพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิงวรวิหาร

                   ท่านผู้ว่าวิทยา  เริ่มทำงานโดย สรุปว่าจะต้องปรับปรุงภายนอกศาลากลาง  ให้สนามใช้สำหรับงานพิธีการได้  โดยประเดิมงานแรกหลังจากปรับปรุงคือ การจัดงานอยุธยาแฟร์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอใช้พื้นที่   ภายในบริเวณศาลากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสวนสีเขียวตกแต่งด้วยต้นไม้ดัดเป็นรูปช้าง หลายอิริยาบถต้อนรับผู้มาติดต่องานได้อย่างงดงาม น่ามอง   ภายในศาลากลาง ห้องโถงล่างปรับปรุงบริเวณทางเข้าให้โอ่อ่าสมภาคภูมิ  มีห้องกระจกแสดงสินค้าอาทิ หุ่นโชว์ผ้าขาวม้า  เรือจำลอง  ชั้น ๓ ปรับปรุงห้องพระยาโบราณราชธาณินทร์  ให้เป็นสถานที่เก็บพระแสงราชศัสตราที่มีระบบนิรภัย   นอกจากนี้ดำเนินการปรับปรุงระบบ CCTV ภายในศาลากลางจังหวัด  การขยายที่จอดรถบริเวณด้านหลังพร้อมทางเท้า 

 

การปรับปรุงศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๖๙๖,๑๕๐.๑๖ บาท รวม ๑๕ กิจกรรม ดำเนินการแบ่งเป็น ๓ ระยะ สรุปได้ดังนี้

 

 

ระยะที่ ๑ ใช้งบประมาณ ปี ๒๕๕๒ รวมเป็นเงิน ๗,๓๔๒,๕๐๐ บาท

งบประมาณ

๑)       ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 (สร้างลานคอนกรีต)

,๑๔๒,๕๐๐

๒)      ปรับปรุงศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

,๒๐๐,๐๐๐

ระยะที่ ๒ ใช้งบประมาณจากการให้เช่าวัตถุมงคล รวมเป็นเงิน ๓,๑๖๑,๐๒๘.๗๗ บาท

 

๓)      สร้างศาลพระภูมิตา-ยาย

๑๕๐,๐๐๐

๔)      สร้างตู้นิรภัยเก็บพระแสงราชศัสตราและพระพุทธนวราชบพิตร พร้อมระบบ     

      ป้องกันภัยห้องพระยาโบราณราชธาณินทร์

๕๓๒,๔๐๔

๕)      สร้างระบบจ่ายน้ำรดน้ำต้นไม้

๒๐๐,๐๐๐

๖)   ก่อสร้างหอพระและฐานศาลพระภูมิ

,๑๙๐,๐๐๐

     ๗)   ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

๖๕๕,๖๗๔.๗๗

๘)   ปรับภูมิทัศน์ (สวนหย่อม)

๒๑๓,๑๕๐

๙)   ค่าซ่อมแซมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕

๑๒๐,๐๐๐

๑๐)  ค่าก่อสร้างสระน้ำหลังศาลพระภูมิ

๙๙,๘๐๐

ระยะที่ ๓ ใช้งบประมาณจากราชการปี ๒๕๕๓ รวมเป็นเงิน ๕,๑๙๒,๖๒๑.๓๙ บาท

 

 ๑๑)  ทาสีศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

,๘๕๐,๐๐๐

     ๑๒)  ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๘๕๙,๒๓๐

๑๓)  ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้งบจากกองทุนโรงไฟฟ้าวังน้อย
       (ป้อม อ.ส.)

๔๕๔,๐๐๐

๑๔)  สร้างที่จอดรถ

๑,๔๘๑,๒๓๑

๑๕)  สร้างทางเท้า

๕๔๘,๑๖๐.๓๙


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด