การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:47 น.

 อ่าน 12,731

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์ 
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 164 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 เรื่อง  โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 
คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์

หนังสือภายนอก(ตราครุฑ)  [template สำหรับ MS Word ]     

                                              [template สำหรับ Open Office Writer ] 

                                               [ตัวอย่าง]

หนังสือภายใน(บันทึกข้อความ)  [template สำหรับ MS Word ] 

                                                    [template สำหรับ Open Office Writer ] 

                                                    [ตัวอย่าง ]

หนังสือประทับตรา            [template สำหรับ MS Word ] 

                                            [template สำหรับ Open Office Writer ] 

                                            [ตัวอย่าง ]

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word 
ดาวน์โหลด ๑๓ ฟอนต์แห่งชาติ  และ ฟอนต์มาตรฐานราชการไทยที่สามารถพิมพ์ตัวเลขอารบิกแล้วเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทยอัตโนมัติ   จำนวน  ๒  ฟอนต์
ฟอนต์สารบรรณ ปรับปรุงรุ่นใหม่ “Sarabun New”

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด