ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 11:58 น.

 อ่าน 3,987

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการ แก่สังคมโดยมีกิจกรรมหนึ่ง คือการจัดฝึกอบรมที่ดำเนินงานตามมตราฐานคุณภาพ ISO 9001 โดยได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ในการพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มากที่สุด มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติเชิงบวก และเสริมสร้างขีดความสามารถในการทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการและธุรกิจสมัยใหม่ โดยติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม สำนักงานศึกษาต่อเนื่อง โทร.0 2504 7716-18 สำหรับข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดและไม่ถือเป็นวันลาตามหนังสือของกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/ว 413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด