ขอเชิญร่วมเข้าโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมเข้าโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2558

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 10:11 น.

 อ่าน 8,076

   ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  สามารถนำไปปรับใช้           

ในการเสริมสร้างคุณภาพ และเพิ่มคุณค่าของชีวิตภายหลังการเกษียณอายุราชการ จำนวน 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรที่ 1 เป็นการประชุมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

ผู้ที่จะเกษียณอายุของส่วนราชการต่าง ๆ เกี่ยวกับการปรับตัว การเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต

ภายหลังการเกษียณอายุราชการ โดยเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยาย อภิปราย และนำการสนทนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ.  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

2. หลักสูตรที่ 2 เป็นการประชุมสัมมนาให้ความรู้เพิ่มเติมและฝึกปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต

ประจำวัน  และดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ด้วยตนเองได้ แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตรๆ ละ 5 วัน

(ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกได้เพียง 1 หลักสูตร) ประกอบด้วย

    (1) หลักสูตรการรักษาสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ “โปรแกรมสร้างสรรค์ชีวิตใหม่.....ใส่ใจสุขภาพ”

    (2) หลักสูตรการเตรียมตัวเมื่อเกษียณอายุ “โปรแกรมสู่ชีวิตใหม่.....หลังวัยทำงาน”  

    (3) หลักสูตรการเสริมสร้างสุขภาพวัยเกษียณอายุ “โปรแกรมเสริมสร้างพลัง.....สุขใจ  

          สุขกาย หลังวัยเกษียณ”

    จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เข้าร่วมโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด