เตรียมตัวให้พร้อม แล้วร่วมประกวดโต๊ะหมู่บูชา ในงานเทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๕๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วร่วมประกวดโต๊ะหมู่บูชา ในงานเทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๕๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 12:28 น.

 อ่าน 11,232

ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2557  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ มูลนิธิพระมงคลบพิตร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดการประกวดโต๊ะหมู่บูชา ทั้งนี้เพื่อสืบสานศาสนาพุทธ และสืบทอดวิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชาที่ถูกต้อง ให้แพร่หลาย   

โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

(1) ประเภทชุมชนและประชาชนทั่วไป

(2) ประเภทสถานที่ราชการ และสถานศึกษา

กำหนดประเภทโต๊ะหมู่บูชา ใช้โต๊ะ หมู่ 7 หรือ หมู่ 9

คณะกรรมการตัดสินการประกวด

1.นายบุญสืบ  หาสาสน์ศรี  ประธานกรรมการมูลนิธิพระมงคลบพิตร

2.วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผู้แทน

3.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผู้แทน

4.หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือผู้แทน

5.นายสวย  สิริปัญญา  รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6.ผศ.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนสาร  ผู้ช่วยอธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เกณฑ์การตัดสินการประกวดโต๊ะหมู่บูชา             คะแนนเต็ม  100  คะแนน

1. โต๊ะหมู่บูชา  (10 คะแนน)

ประกวดเฉพาะโต๊ะหมู่ 7 และหมู่ 9 เท่านั้น โต๊ะหมู่ที่จัดต้องเป็นชุดเดียวกัน มีความประณีตในการจัดตั้ง

2. แจกัน  (15 คะแนน)

     2.1   ความถูกต้อง จำนวนครบ ตั้งถูกจุดที่กำหนด

     2.2   ความประณีตจัดด้วยดอกไม้สด มีความสวยงาม เหมาะสมกลมกลืน

3. พานพุ่ม  (30 คะแนน)

     3.1   ความถูกต้อง ต้องเป็นพานพุ่มทรงข้าวบิณฑ์  ประดับด้วยดอกไม้สด หรือชิ้นส่วนของต้นไม้สด ตั้งถูกต้องตามกำหนด

    3.2   ความประณีต มีความประณีตสวยงามเหมาะสม ความยากง่ายและความละเอียดในการจัด

4. เชิงเทียน / เทียนที่ใช้ประดับ  (10 คะแนน)

มีจำนวนครบตามกำหนด ตั้งถูกต้อง มีความประณีตในการจัดตั้งอนุญาตให้ใช้เทียนขี้ผึ้ง และเทียนไขสีขาว หรือสีเหลืองเท่านั้น เทียนที่มีลวดลายหรือเทียนเกลียวจะไม่ตัดสิน

5. กระถางธูป / เชิงเทียนที่จุดบูชา  (10 คะแนน)

   5.1   ห้ามใช้กระถางธูปที่มีรูปหน้าสิงห์หรือสัตว์ใดๆ

  5.2   เชิงเทียนและกระถางธูปตั้งอยู่ในแนวเดียวกัน (ในหนังสือโต๊ะหมู่และระเบียบก่อนๆ ตั้งคนละแนวแต่ในที่นี้ให้ตั้งในแนวเดียวกัน)

6.ความเหมาะสมกลมกลืน (25 คะแนน)

    พิจารณาในภาพรวมทั้งหมดของโต๊ะหมู่ ความสมดุลของพระพุทธรูป เครื่องบูชา และโต๊ะหมู่ โดยเฉพาะเครื่องบูชาทุกชนิดจะต้องไม่สูงกว่าพระพุทธรูปรวมทั้งพระพุทธรูปต้องเป็นปางที่เหมาะสม

หมายเหตุ :      สิ่งที่จะไม่นำมาเป็นข้อมูลในการตัดสิน คือ การตั้งธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์

                       การประดับบริเวณ โดยรอบโต๊ะหมู่บูชา ม่านหรือผ้าประดับ รวมทั้งมูลค่าของโต๊ะหมู่และเครื่องบูชา

 

        ผู้สนใจ ขอให้เตรียมความพร้อมของโต๊ะหมู่บูชาไว้แต่เนิ่นๆ  ซึ่งปีนี้  การตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อประกวด   คณะกรรมการจะเดินทางไปตรวจให้คะแนนที่บริเวณหน้าบ้าน/อาคาร/สถานที่ราชการ/สถานศึกษา  ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.   โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ รอบ ดังนี้

รอบคัดเลือก   จะดำเนินการเพื่อหาผู้ชนะ ในวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เพื่อนำไปแข่งขันต่อในรอบตัดสิน

รางวัลรอบคัดเลือก   ผู้ชนะจะได้รับรางวัลจากมูลนิธิพระมงคลบพิตร พร้อมองค์พระอุบาลีจำลอง  โดยมีรางวัล ดังนี้

                        รางวัลชนะเลิศ                  เงินสด ๕,๐๐๐ บาท 
                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  เงินสด ๔,๐๐๐ บาท
                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  เงินสด ๓,๐๐๐ บาท

                        - รางวัลที่ ๑ - ๓ ประจำวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำหรับประเภทชุมชนและประชาชนทั่วไป 

                        - รางวัลที่ ๑ - ๓ ประจำวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำหรับประเภทสถานที่ราชการ/สถานศึกษา                                                

                       - รางวัลที่ ๑ - ๓ ประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำหรับประเภทชุมชน/ประชาชนทั่วไป 

                        - รางวัลที่ ๑ - ๓ ประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำหรับประเภทสถานที่ราชการ / สถานศึกษา 

                

รอบตัดสิน        จัดการแข่งขันที่บริเวณงาน ณ วัดมหาธาตุ วัดหลังคาขาว  โดยผู้ชนะทั้ง ๑๒ ทีม/ราย จะต้องจัดโต๊ะหมู่ประกวด ณ บริเวณงาน ตามที่ที่จัดไว้ให้  ซึ่งจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมโต๊ะหมู่ที่ใช้ใน การประกวดให้สวยงามมากกว่าเดิม และถูกต้องเป็นสิทธิ์ของผู้ผ่านรอบคัดเลือก

รางวัลรอบตัดสิน    ผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นเงินสด พร้อมองค์จำลองพระประธานอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)   ดังนี้
                         รางวัลชนะเลิศ                       เงินสด ๕,๐๐๐ บาท 
                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑     เงินสด ๔,๐๐๐ บาท
                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒      เงินสด ๓,๐๐๐ บาท

         ผู้ชนะรอบตัดสิน จะเข้ารับรางวัลในวันวิสาขบูชาที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วิหารพระมงคลบพิตร

 >> อ่านคำแนะนำในการจัดโต๊ะหมู่บูชา  ที่นี่

 

          

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ มูลนิธิพระมงคลบพิตร โทร. 0-8915-17204

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0-3533-5468,0-3533-5403

เส้นทางขบวนแห่งานเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 ทั้ง 3 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา 15.30 น. ถึงเวลา 17.30 น.

รายละเอียด กำหนดการเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557

ดูรายชื่อผู้ร่วมเข้าประกวดโต๊ะหมู่บูชาได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทการประกวด/ชิงรางวัล
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด